วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 984001 ถึง 984100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 984001 ถึง 984100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 984001 ถึง 984100 (Nine hundred eighty four thousand and one to Nine hundred eighty four thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
984001 Nine hundred eighty four thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง
984002 Nine hundred eighty four thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง
984003 Nine hundred eighty four thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม
984004 Nine hundred eighty four thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่
984005 Nine hundred eighty four thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า
984006 Nine hundred eighty four thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก
984007 Nine hundred eighty four thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด
984008 Nine hundred eighty four thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด
984009 Nine hundred eighty four thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า
984010 Nine hundred eighty four thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ
984011 Nine hundred eighty four thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
984012 Nine hundred eighty four thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สอง
984013 Nine hundred eighty four thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สาม
984014 Nine hundred eighty four thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สี่
984015 Nine hundred eighty four thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​ห้า
984016 Nine hundred eighty four thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​หก
984017 Nine hundred eighty four thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
984018 Nine hundred eighty four thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​แปด
984019 Nine hundred eighty four thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เก้า
984020 Nine hundred eighty four thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ
984021 Nine hundred eighty four thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
984022 Nine hundred eighty four thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
984023 Nine hundred eighty four thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
984024 Nine hundred eighty four thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
984025 Nine hundred eighty four thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
984026 Nine hundred eighty four thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
984027 Nine hundred eighty four thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
984028 Nine hundred eighty four thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
984029 Nine hundred eighty four thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
984030 Nine hundred eighty four thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ
984031 Nine hundred eighty four thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
984032 Nine hundred eighty four thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
984033 Nine hundred eighty four thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
984034 Nine hundred eighty four thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
984035 Nine hundred eighty four thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
984036 Nine hundred eighty four thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
984037 Nine hundred eighty four thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
984038 Nine hundred eighty four thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
984039 Nine hundred eighty four thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
984040 Nine hundred eighty four thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ
984041 Nine hundred eighty four thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
984042 Nine hundred eighty four thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
984043 Nine hundred eighty four thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
984044 Nine hundred eighty four thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
984045 Nine hundred eighty four thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
984046 Nine hundred eighty four thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
984047 Nine hundred eighty four thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
984048 Nine hundred eighty four thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
984049 Nine hundred eighty four thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
984050 Nine hundred eighty four thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ
984051 Nine hundred eighty four thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
984052 Nine hundred eighty four thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
984053 Nine hundred eighty four thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
984054 Nine hundred eighty four thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
984055 Nine hundred eighty four thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
984056 Nine hundred eighty four thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
984057 Nine hundred eighty four thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
984058 Nine hundred eighty four thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
984059 Nine hundred eighty four thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
984060 Nine hundred eighty four thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ
984061 Nine hundred eighty four thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
984062 Nine hundred eighty four thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
984063 Nine hundred eighty four thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
984064 Nine hundred eighty four thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
984065 Nine hundred eighty four thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
984066 Nine hundred eighty four thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
984067 Nine hundred eighty four thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
984068 Nine hundred eighty four thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
984069 Nine hundred eighty four thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
984070 Nine hundred eighty four thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
984071 Nine hundred eighty four thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
984072 Nine hundred eighty four thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
984073 Nine hundred eighty four thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
984074 Nine hundred eighty four thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
984075 Nine hundred eighty four thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
984076 Nine hundred eighty four thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
984077 Nine hundred eighty four thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
984078 Nine hundred eighty four thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
984079 Nine hundred eighty four thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
984080 Nine hundred eighty four thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ
984081 Nine hundred eighty four thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
984082 Nine hundred eighty four thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
984083 Nine hundred eighty four thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
984084 Nine hundred eighty four thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
984085 Nine hundred eighty four thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
984086 Nine hundred eighty four thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
984087 Nine hundred eighty four thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
984088 Nine hundred eighty four thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
984089 Nine hundred eighty four thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
984090 Nine hundred eighty four thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ
984091 Nine hundred eighty four thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
984092 Nine hundred eighty four thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
984093 Nine hundred eighty four thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
984094 Nine hundred eighty four thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
984095 Nine hundred eighty four thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
984096 Nine hundred eighty four thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
984097 Nine hundred eighty four thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
984098 Nine hundred eighty four thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
984099 Nine hundred eighty four thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
984100 Nine hundred eighty four thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 984001 ถึง 984100 (Nine hundred eighty four thousand and one to Nine hundred eighty four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 984101-984200, 984201-984300, 984301-984400, 984401-984500, 984501-984600, 984601-984700, 984701-984800, 984801-984900, 984901-985000, 985001-985100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 983901-984000, 983801-983900, 983701-983800, 983601-983700, 983501-983600, 983401-983500, 983301-983400, 983201-983300, 983101-983200, 983001-983100