วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 983501 ถึง 983600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 983501 ถึง 983600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 983501 ถึง 983600 (Nine hundred eighty three thousand five hundred and one to Nine hundred eighty three thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
983501 Nine hundred eighty three thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
983502 Nine hundred eighty three thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
983503 Nine hundred eighty three thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
983504 Nine hundred eighty three thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
983505 Nine hundred eighty three thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
983506 Nine hundred eighty three thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก
983507 Nine hundred eighty three thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
983508 Nine hundred eighty three thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
983509 Nine hundred eighty three thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
983510 Nine hundred eighty three thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
983511 Nine hundred eighty three thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
983512 Nine hundred eighty three thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
983513 Nine hundred eighty three thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
983514 Nine hundred eighty three thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
983515 Nine hundred eighty three thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
983516 Nine hundred eighty three thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
983517 Nine hundred eighty three thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
983518 Nine hundred eighty three thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
983519 Nine hundred eighty three thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
983520 Nine hundred eighty three thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
983521 Nine hundred eighty three thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
983522 Nine hundred eighty three thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
983523 Nine hundred eighty three thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
983524 Nine hundred eighty three thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
983525 Nine hundred eighty three thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
983526 Nine hundred eighty three thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
983527 Nine hundred eighty three thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
983528 Nine hundred eighty three thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
983529 Nine hundred eighty three thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
983530 Nine hundred eighty three thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
983531 Nine hundred eighty three thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
983532 Nine hundred eighty three thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
983533 Nine hundred eighty three thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
983534 Nine hundred eighty three thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
983535 Nine hundred eighty three thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
983536 Nine hundred eighty three thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
983537 Nine hundred eighty three thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
983538 Nine hundred eighty three thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
983539 Nine hundred eighty three thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
983540 Nine hundred eighty three thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
983541 Nine hundred eighty three thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
983542 Nine hundred eighty three thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
983543 Nine hundred eighty three thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
983544 Nine hundred eighty three thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
983545 Nine hundred eighty three thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
983546 Nine hundred eighty three thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
983547 Nine hundred eighty three thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
983548 Nine hundred eighty three thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
983549 Nine hundred eighty three thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
983550 Nine hundred eighty three thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
983551 Nine hundred eighty three thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
983552 Nine hundred eighty three thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
983553 Nine hundred eighty three thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
983554 Nine hundred eighty three thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
983555 Nine hundred eighty three thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
983556 Nine hundred eighty three thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
983557 Nine hundred eighty three thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
983558 Nine hundred eighty three thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
983559 Nine hundred eighty three thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
983560 Nine hundred eighty three thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
983561 Nine hundred eighty three thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
983562 Nine hundred eighty three thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
983563 Nine hundred eighty three thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
983564 Nine hundred eighty three thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
983565 Nine hundred eighty three thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
983566 Nine hundred eighty three thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
983567 Nine hundred eighty three thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
983568 Nine hundred eighty three thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
983569 Nine hundred eighty three thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
983570 Nine hundred eighty three thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
983571 Nine hundred eighty three thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
983572 Nine hundred eighty three thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
983573 Nine hundred eighty three thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
983574 Nine hundred eighty three thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
983575 Nine hundred eighty three thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
983576 Nine hundred eighty three thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
983577 Nine hundred eighty three thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
983578 Nine hundred eighty three thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
983579 Nine hundred eighty three thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
983580 Nine hundred eighty three thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
983581 Nine hundred eighty three thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
983582 Nine hundred eighty three thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
983583 Nine hundred eighty three thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
983584 Nine hundred eighty three thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
983585 Nine hundred eighty three thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
983586 Nine hundred eighty three thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
983587 Nine hundred eighty three thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
983588 Nine hundred eighty three thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
983589 Nine hundred eighty three thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
983590 Nine hundred eighty three thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
983591 Nine hundred eighty three thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
983592 Nine hundred eighty three thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
983593 Nine hundred eighty three thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
983594 Nine hundred eighty three thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
983595 Nine hundred eighty three thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
983596 Nine hundred eighty three thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
983597 Nine hundred eighty three thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
983598 Nine hundred eighty three thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
983599 Nine hundred eighty three thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
983600 Nine hundred eighty three thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 983501 ถึง 983600 (Nine hundred eighty three thousand five hundred and one to Nine hundred eighty three thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 983601-983700, 983701-983800, 983801-983900, 983901-984000, 984001-984100, 984101-984200, 984201-984300, 984301-984400, 984401-984500, 984501-984600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 983401-983500, 983301-983400, 983201-983300, 983101-983200, 983001-983100, 982901-983000, 982801-982900, 982701-982800, 982601-982700, 982501-982600