วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 983301 ถึง 983400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 983301 ถึง 983400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 983301 ถึง 983400 (Nine hundred eighty three thousand three hundred and one to Nine hundred eighty three thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
983301 Nine hundred eighty three thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
983302 Nine hundred eighty three thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สอง
983303 Nine hundred eighty three thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม
983304 Nine hundred eighty three thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่
983305 Nine hundred eighty three thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
983306 Nine hundred eighty three thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก
983307 Nine hundred eighty three thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
983308 Nine hundred eighty three thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด
983309 Nine hundred eighty three thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
983310 Nine hundred eighty three thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
983311 Nine hundred eighty three thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
983312 Nine hundred eighty three thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
983313 Nine hundred eighty three thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
983314 Nine hundred eighty three thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
983315 Nine hundred eighty three thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
983316 Nine hundred eighty three thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
983317 Nine hundred eighty three thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
983318 Nine hundred eighty three thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
983319 Nine hundred eighty three thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
983320 Nine hundred eighty three thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
983321 Nine hundred eighty three thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
983322 Nine hundred eighty three thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
983323 Nine hundred eighty three thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
983324 Nine hundred eighty three thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
983325 Nine hundred eighty three thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
983326 Nine hundred eighty three thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
983327 Nine hundred eighty three thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
983328 Nine hundred eighty three thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
983329 Nine hundred eighty three thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
983330 Nine hundred eighty three thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
983331 Nine hundred eighty three thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
983332 Nine hundred eighty three thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
983333 Nine hundred eighty three thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
983334 Nine hundred eighty three thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
983335 Nine hundred eighty three thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
983336 Nine hundred eighty three thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
983337 Nine hundred eighty three thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
983338 Nine hundred eighty three thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
983339 Nine hundred eighty three thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
983340 Nine hundred eighty three thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
983341 Nine hundred eighty three thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
983342 Nine hundred eighty three thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
983343 Nine hundred eighty three thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
983344 Nine hundred eighty three thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
983345 Nine hundred eighty three thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
983346 Nine hundred eighty three thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
983347 Nine hundred eighty three thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
983348 Nine hundred eighty three thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
983349 Nine hundred eighty three thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
983350 Nine hundred eighty three thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
983351 Nine hundred eighty three thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
983352 Nine hundred eighty three thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
983353 Nine hundred eighty three thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
983354 Nine hundred eighty three thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
983355 Nine hundred eighty three thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
983356 Nine hundred eighty three thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
983357 Nine hundred eighty three thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
983358 Nine hundred eighty three thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
983359 Nine hundred eighty three thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
983360 Nine hundred eighty three thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
983361 Nine hundred eighty three thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
983362 Nine hundred eighty three thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
983363 Nine hundred eighty three thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
983364 Nine hundred eighty three thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
983365 Nine hundred eighty three thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
983366 Nine hundred eighty three thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
983367 Nine hundred eighty three thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
983368 Nine hundred eighty three thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
983369 Nine hundred eighty three thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
983370 Nine hundred eighty three thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
983371 Nine hundred eighty three thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
983372 Nine hundred eighty three thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
983373 Nine hundred eighty three thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
983374 Nine hundred eighty three thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
983375 Nine hundred eighty three thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
983376 Nine hundred eighty three thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
983377 Nine hundred eighty three thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
983378 Nine hundred eighty three thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
983379 Nine hundred eighty three thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
983380 Nine hundred eighty three thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
983381 Nine hundred eighty three thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
983382 Nine hundred eighty three thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
983383 Nine hundred eighty three thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
983384 Nine hundred eighty three thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
983385 Nine hundred eighty three thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
983386 Nine hundred eighty three thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
983387 Nine hundred eighty three thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
983388 Nine hundred eighty three thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
983389 Nine hundred eighty three thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
983390 Nine hundred eighty three thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
983391 Nine hundred eighty three thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
983392 Nine hundred eighty three thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
983393 Nine hundred eighty three thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
983394 Nine hundred eighty three thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
983395 Nine hundred eighty three thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
983396 Nine hundred eighty three thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
983397 Nine hundred eighty three thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
983398 Nine hundred eighty three thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
983399 Nine hundred eighty three thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
983400 Nine hundred eighty three thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 983301 ถึง 983400 (Nine hundred eighty three thousand three hundred and one to Nine hundred eighty three thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 983401-983500, 983501-983600, 983601-983700, 983701-983800, 983801-983900, 983901-984000, 984001-984100, 984101-984200, 984201-984300, 984301-984400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 983201-983300, 983101-983200, 983001-983100, 982901-983000, 982801-982900, 982701-982800, 982601-982700, 982501-982600, 982401-982500, 982301-982400