วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 983201 ถึง 983300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 983201 ถึง 983300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 983201 ถึง 983300 (Nine hundred eighty three thousand two hundred and one to Nine hundred eighty three thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
983201 Nine hundred eighty three thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
983202 Nine hundred eighty three thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สอง
983203 Nine hundred eighty three thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม
983204 Nine hundred eighty three thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่
983205 Nine hundred eighty three thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
983206 Nine hundred eighty three thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก
983207 Nine hundred eighty three thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
983208 Nine hundred eighty three thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด
983209 Nine hundred eighty three thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
983210 Nine hundred eighty three thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
983211 Nine hundred eighty three thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
983212 Nine hundred eighty three thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
983213 Nine hundred eighty three thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
983214 Nine hundred eighty three thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
983215 Nine hundred eighty three thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
983216 Nine hundred eighty three thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
983217 Nine hundred eighty three thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
983218 Nine hundred eighty three thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
983219 Nine hundred eighty three thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
983220 Nine hundred eighty three thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
983221 Nine hundred eighty three thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
983222 Nine hundred eighty three thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
983223 Nine hundred eighty three thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
983224 Nine hundred eighty three thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
983225 Nine hundred eighty three thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
983226 Nine hundred eighty three thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
983227 Nine hundred eighty three thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
983228 Nine hundred eighty three thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
983229 Nine hundred eighty three thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
983230 Nine hundred eighty three thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
983231 Nine hundred eighty three thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
983232 Nine hundred eighty three thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
983233 Nine hundred eighty three thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
983234 Nine hundred eighty three thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
983235 Nine hundred eighty three thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
983236 Nine hundred eighty three thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
983237 Nine hundred eighty three thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
983238 Nine hundred eighty three thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
983239 Nine hundred eighty three thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
983240 Nine hundred eighty three thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
983241 Nine hundred eighty three thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
983242 Nine hundred eighty three thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
983243 Nine hundred eighty three thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
983244 Nine hundred eighty three thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
983245 Nine hundred eighty three thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
983246 Nine hundred eighty three thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
983247 Nine hundred eighty three thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
983248 Nine hundred eighty three thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
983249 Nine hundred eighty three thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
983250 Nine hundred eighty three thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
983251 Nine hundred eighty three thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
983252 Nine hundred eighty three thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
983253 Nine hundred eighty three thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
983254 Nine hundred eighty three thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
983255 Nine hundred eighty three thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
983256 Nine hundred eighty three thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
983257 Nine hundred eighty three thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
983258 Nine hundred eighty three thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
983259 Nine hundred eighty three thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
983260 Nine hundred eighty three thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
983261 Nine hundred eighty three thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
983262 Nine hundred eighty three thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
983263 Nine hundred eighty three thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
983264 Nine hundred eighty three thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
983265 Nine hundred eighty three thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
983266 Nine hundred eighty three thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
983267 Nine hundred eighty three thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
983268 Nine hundred eighty three thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
983269 Nine hundred eighty three thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
983270 Nine hundred eighty three thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
983271 Nine hundred eighty three thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
983272 Nine hundred eighty three thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
983273 Nine hundred eighty three thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
983274 Nine hundred eighty three thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
983275 Nine hundred eighty three thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
983276 Nine hundred eighty three thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
983277 Nine hundred eighty three thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
983278 Nine hundred eighty three thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
983279 Nine hundred eighty three thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
983280 Nine hundred eighty three thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
983281 Nine hundred eighty three thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
983282 Nine hundred eighty three thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
983283 Nine hundred eighty three thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
983284 Nine hundred eighty three thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
983285 Nine hundred eighty three thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
983286 Nine hundred eighty three thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
983287 Nine hundred eighty three thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
983288 Nine hundred eighty three thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
983289 Nine hundred eighty three thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
983290 Nine hundred eighty three thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
983291 Nine hundred eighty three thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
983292 Nine hundred eighty three thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
983293 Nine hundred eighty three thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
983294 Nine hundred eighty three thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
983295 Nine hundred eighty three thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
983296 Nine hundred eighty three thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
983297 Nine hundred eighty three thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
983298 Nine hundred eighty three thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
983299 Nine hundred eighty three thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
983300 Nine hundred eighty three thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 983201 ถึง 983300 (Nine hundred eighty three thousand two hundred and one to Nine hundred eighty three thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 983301-983400, 983401-983500, 983501-983600, 983601-983700, 983701-983800, 983801-983900, 983901-984000, 984001-984100, 984101-984200, 984201-984300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 983101-983200, 983001-983100, 982901-983000, 982801-982900, 982701-982800, 982601-982700, 982501-982600, 982401-982500, 982301-982400, 982201-982300