วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 983001 ถึง 983100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 983001 ถึง 983100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 983001 ถึง 983100 (Nine hundred eighty three thousand and one to Nine hundred eighty three thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
983001 Nine hundred eighty three thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง
983002 Nine hundred eighty three thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง
983003 Nine hundred eighty three thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม
983004 Nine hundred eighty three thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่
983005 Nine hundred eighty three thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า
983006 Nine hundred eighty three thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก
983007 Nine hundred eighty three thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด
983008 Nine hundred eighty three thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด
983009 Nine hundred eighty three thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า
983010 Nine hundred eighty three thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ
983011 Nine hundred eighty three thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
983012 Nine hundred eighty three thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สอง
983013 Nine hundred eighty three thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สาม
983014 Nine hundred eighty three thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สี่
983015 Nine hundred eighty three thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​ห้า
983016 Nine hundred eighty three thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​หก
983017 Nine hundred eighty three thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
983018 Nine hundred eighty three thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​แปด
983019 Nine hundred eighty three thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เก้า
983020 Nine hundred eighty three thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ
983021 Nine hundred eighty three thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
983022 Nine hundred eighty three thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
983023 Nine hundred eighty three thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
983024 Nine hundred eighty three thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
983025 Nine hundred eighty three thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
983026 Nine hundred eighty three thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
983027 Nine hundred eighty three thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
983028 Nine hundred eighty three thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
983029 Nine hundred eighty three thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
983030 Nine hundred eighty three thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ
983031 Nine hundred eighty three thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
983032 Nine hundred eighty three thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
983033 Nine hundred eighty three thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
983034 Nine hundred eighty three thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
983035 Nine hundred eighty three thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
983036 Nine hundred eighty three thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
983037 Nine hundred eighty three thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
983038 Nine hundred eighty three thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
983039 Nine hundred eighty three thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
983040 Nine hundred eighty three thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ
983041 Nine hundred eighty three thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
983042 Nine hundred eighty three thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
983043 Nine hundred eighty three thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
983044 Nine hundred eighty three thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
983045 Nine hundred eighty three thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
983046 Nine hundred eighty three thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
983047 Nine hundred eighty three thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
983048 Nine hundred eighty three thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
983049 Nine hundred eighty three thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
983050 Nine hundred eighty three thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ
983051 Nine hundred eighty three thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
983052 Nine hundred eighty three thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
983053 Nine hundred eighty three thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
983054 Nine hundred eighty three thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
983055 Nine hundred eighty three thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
983056 Nine hundred eighty three thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
983057 Nine hundred eighty three thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
983058 Nine hundred eighty three thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
983059 Nine hundred eighty three thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
983060 Nine hundred eighty three thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ
983061 Nine hundred eighty three thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
983062 Nine hundred eighty three thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
983063 Nine hundred eighty three thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
983064 Nine hundred eighty three thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
983065 Nine hundred eighty three thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
983066 Nine hundred eighty three thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​หก
983067 Nine hundred eighty three thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
983068 Nine hundred eighty three thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
983069 Nine hundred eighty three thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
983070 Nine hundred eighty three thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
983071 Nine hundred eighty three thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
983072 Nine hundred eighty three thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
983073 Nine hundred eighty three thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
983074 Nine hundred eighty three thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
983075 Nine hundred eighty three thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
983076 Nine hundred eighty three thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
983077 Nine hundred eighty three thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
983078 Nine hundred eighty three thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
983079 Nine hundred eighty three thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
983080 Nine hundred eighty three thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ
983081 Nine hundred eighty three thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
983082 Nine hundred eighty three thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
983083 Nine hundred eighty three thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
983084 Nine hundred eighty three thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
983085 Nine hundred eighty three thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
983086 Nine hundred eighty three thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
983087 Nine hundred eighty three thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
983088 Nine hundred eighty three thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
983089 Nine hundred eighty three thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
983090 Nine hundred eighty three thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ
983091 Nine hundred eighty three thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
983092 Nine hundred eighty three thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
983093 Nine hundred eighty three thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
983094 Nine hundred eighty three thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
983095 Nine hundred eighty three thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
983096 Nine hundred eighty three thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
983097 Nine hundred eighty three thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
983098 Nine hundred eighty three thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
983099 Nine hundred eighty three thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
983100 Nine hundred eighty three thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 983001 ถึง 983100 (Nine hundred eighty three thousand and one to Nine hundred eighty three thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 983101-983200, 983201-983300, 983301-983400, 983401-983500, 983501-983600, 983601-983700, 983701-983800, 983801-983900, 983901-984000, 984001-984100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 982901-983000, 982801-982900, 982701-982800, 982601-982700, 982501-982600, 982401-982500, 982301-982400, 982201-982300, 982101-982200, 982001-982100