วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 982401 ถึง 982500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 982401 ถึง 982500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 982401 ถึง 982500 (Nine hundred eighty two thousand four hundred and one to Nine hundred eighty two thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
982401 Nine hundred eighty two thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
982402 Nine hundred eighty two thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สอง
982403 Nine hundred eighty two thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม
982404 Nine hundred eighty two thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่
982405 Nine hundred eighty two thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
982406 Nine hundred eighty two thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก
982407 Nine hundred eighty two thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
982408 Nine hundred eighty two thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด
982409 Nine hundred eighty two thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
982410 Nine hundred eighty two thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
982411 Nine hundred eighty two thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
982412 Nine hundred eighty two thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
982413 Nine hundred eighty two thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
982414 Nine hundred eighty two thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
982415 Nine hundred eighty two thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
982416 Nine hundred eighty two thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
982417 Nine hundred eighty two thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
982418 Nine hundred eighty two thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
982419 Nine hundred eighty two thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
982420 Nine hundred eighty two thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
982421 Nine hundred eighty two thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
982422 Nine hundred eighty two thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
982423 Nine hundred eighty two thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
982424 Nine hundred eighty two thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
982425 Nine hundred eighty two thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
982426 Nine hundred eighty two thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
982427 Nine hundred eighty two thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
982428 Nine hundred eighty two thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
982429 Nine hundred eighty two thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
982430 Nine hundred eighty two thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
982431 Nine hundred eighty two thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
982432 Nine hundred eighty two thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
982433 Nine hundred eighty two thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
982434 Nine hundred eighty two thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
982435 Nine hundred eighty two thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
982436 Nine hundred eighty two thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
982437 Nine hundred eighty two thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
982438 Nine hundred eighty two thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
982439 Nine hundred eighty two thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
982440 Nine hundred eighty two thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
982441 Nine hundred eighty two thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
982442 Nine hundred eighty two thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
982443 Nine hundred eighty two thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
982444 Nine hundred eighty two thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
982445 Nine hundred eighty two thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
982446 Nine hundred eighty two thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
982447 Nine hundred eighty two thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
982448 Nine hundred eighty two thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
982449 Nine hundred eighty two thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
982450 Nine hundred eighty two thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
982451 Nine hundred eighty two thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
982452 Nine hundred eighty two thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
982453 Nine hundred eighty two thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
982454 Nine hundred eighty two thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
982455 Nine hundred eighty two thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
982456 Nine hundred eighty two thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
982457 Nine hundred eighty two thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
982458 Nine hundred eighty two thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
982459 Nine hundred eighty two thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
982460 Nine hundred eighty two thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
982461 Nine hundred eighty two thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
982462 Nine hundred eighty two thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
982463 Nine hundred eighty two thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
982464 Nine hundred eighty two thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
982465 Nine hundred eighty two thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
982466 Nine hundred eighty two thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
982467 Nine hundred eighty two thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
982468 Nine hundred eighty two thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
982469 Nine hundred eighty two thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
982470 Nine hundred eighty two thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
982471 Nine hundred eighty two thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
982472 Nine hundred eighty two thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
982473 Nine hundred eighty two thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
982474 Nine hundred eighty two thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
982475 Nine hundred eighty two thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
982476 Nine hundred eighty two thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
982477 Nine hundred eighty two thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
982478 Nine hundred eighty two thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
982479 Nine hundred eighty two thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
982480 Nine hundred eighty two thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
982481 Nine hundred eighty two thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
982482 Nine hundred eighty two thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
982483 Nine hundred eighty two thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
982484 Nine hundred eighty two thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
982485 Nine hundred eighty two thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
982486 Nine hundred eighty two thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
982487 Nine hundred eighty two thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
982488 Nine hundred eighty two thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
982489 Nine hundred eighty two thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
982490 Nine hundred eighty two thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
982491 Nine hundred eighty two thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
982492 Nine hundred eighty two thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
982493 Nine hundred eighty two thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
982494 Nine hundred eighty two thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
982495 Nine hundred eighty two thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
982496 Nine hundred eighty two thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
982497 Nine hundred eighty two thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
982498 Nine hundred eighty two thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
982499 Nine hundred eighty two thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
982500 Nine hundred eighty two thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 982401 ถึง 982500 (Nine hundred eighty two thousand four hundred and one to Nine hundred eighty two thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 982501-982600, 982601-982700, 982701-982800, 982801-982900, 982901-983000, 983001-983100, 983101-983200, 983201-983300, 983301-983400, 983401-983500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 982301-982400, 982201-982300, 982101-982200, 982001-982100, 981901-982000, 981801-981900, 981701-981800, 981601-981700, 981501-981600, 981401-981500