พฤศจิกายน 28, 2022

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 982201 ถึง 982300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 982201 ถึง 982300 (Nine hundred eighty two thousand two hundred and one to Nine hundred eighty two thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
982201 Nine hundred eighty two thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
982202 Nine hundred eighty two thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สอง
982203 Nine hundred eighty two thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม
982204 Nine hundred eighty two thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่
982205 Nine hundred eighty two thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
982206 Nine hundred eighty two thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก
982207 Nine hundred eighty two thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
982208 Nine hundred eighty two thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด
982209 Nine hundred eighty two thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
982210 Nine hundred eighty two thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
982211 Nine hundred eighty two thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
982212 Nine hundred eighty two thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
982213 Nine hundred eighty two thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
982214 Nine hundred eighty two thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
982215 Nine hundred eighty two thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
982216 Nine hundred eighty two thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
982217 Nine hundred eighty two thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
982218 Nine hundred eighty two thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
982219 Nine hundred eighty two thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
982220 Nine hundred eighty two thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
982221 Nine hundred eighty two thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
982222 Nine hundred eighty two thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
982223 Nine hundred eighty two thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
982224 Nine hundred eighty two thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
982225 Nine hundred eighty two thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
982226 Nine hundred eighty two thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
982227 Nine hundred eighty two thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
982228 Nine hundred eighty two thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
982229 Nine hundred eighty two thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
982230 Nine hundred eighty two thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
982231 Nine hundred eighty two thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
982232 Nine hundred eighty two thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
982233 Nine hundred eighty two thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
982234 Nine hundred eighty two thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
982235 Nine hundred eighty two thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
982236 Nine hundred eighty two thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
982237 Nine hundred eighty two thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
982238 Nine hundred eighty two thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
982239 Nine hundred eighty two thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
982240 Nine hundred eighty two thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
982241 Nine hundred eighty two thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
982242 Nine hundred eighty two thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
982243 Nine hundred eighty two thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
982244 Nine hundred eighty two thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
982245 Nine hundred eighty two thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
982246 Nine hundred eighty two thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
982247 Nine hundred eighty two thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
982248 Nine hundred eighty two thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
982249 Nine hundred eighty two thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
982250 Nine hundred eighty two thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
982251 Nine hundred eighty two thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
982252 Nine hundred eighty two thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
982253 Nine hundred eighty two thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
982254 Nine hundred eighty two thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
982255 Nine hundred eighty two thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
982256 Nine hundred eighty two thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
982257 Nine hundred eighty two thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
982258 Nine hundred eighty two thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
982259 Nine hundred eighty two thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
982260 Nine hundred eighty two thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
982261 Nine hundred eighty two thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
982262 Nine hundred eighty two thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
982263 Nine hundred eighty two thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
982264 Nine hundred eighty two thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
982265 Nine hundred eighty two thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
982266 Nine hundred eighty two thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
982267 Nine hundred eighty two thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
982268 Nine hundred eighty two thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
982269 Nine hundred eighty two thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
982270 Nine hundred eighty two thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
982271 Nine hundred eighty two thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
982272 Nine hundred eighty two thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
982273 Nine hundred eighty two thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
982274 Nine hundred eighty two thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
982275 Nine hundred eighty two thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
982276 Nine hundred eighty two thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
982277 Nine hundred eighty two thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
982278 Nine hundred eighty two thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
982279 Nine hundred eighty two thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
982280 Nine hundred eighty two thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
982281 Nine hundred eighty two thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
982282 Nine hundred eighty two thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
982283 Nine hundred eighty two thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
982284 Nine hundred eighty two thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
982285 Nine hundred eighty two thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
982286 Nine hundred eighty two thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
982287 Nine hundred eighty two thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
982288 Nine hundred eighty two thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
982289 Nine hundred eighty two thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
982290 Nine hundred eighty two thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
982291 Nine hundred eighty two thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
982292 Nine hundred eighty two thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
982293 Nine hundred eighty two thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
982294 Nine hundred eighty two thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
982295 Nine hundred eighty two thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
982296 Nine hundred eighty two thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
982297 Nine hundred eighty two thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
982298 Nine hundred eighty two thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
982299 Nine hundred eighty two thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
982300 Nine hundred eighty two thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 982201 ถึง 982300 (Nine hundred eighty two thousand two hundred and one to Nine hundred eighty two thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน