วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 982001 ถึง 982100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 982001 ถึง 982100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 982001 ถึง 982100 (Nine hundred eighty two thousand and one to Nine hundred eighty two thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
982001 Nine hundred eighty two thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง
982002 Nine hundred eighty two thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง
982003 Nine hundred eighty two thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม
982004 Nine hundred eighty two thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่
982005 Nine hundred eighty two thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า
982006 Nine hundred eighty two thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก
982007 Nine hundred eighty two thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด
982008 Nine hundred eighty two thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด
982009 Nine hundred eighty two thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า
982010 Nine hundred eighty two thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ
982011 Nine hundred eighty two thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
982012 Nine hundred eighty two thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สอง
982013 Nine hundred eighty two thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สาม
982014 Nine hundred eighty two thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สี่
982015 Nine hundred eighty two thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​ห้า
982016 Nine hundred eighty two thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​หก
982017 Nine hundred eighty two thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
982018 Nine hundred eighty two thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​แปด
982019 Nine hundred eighty two thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เก้า
982020 Nine hundred eighty two thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ
982021 Nine hundred eighty two thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
982022 Nine hundred eighty two thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
982023 Nine hundred eighty two thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
982024 Nine hundred eighty two thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
982025 Nine hundred eighty two thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
982026 Nine hundred eighty two thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
982027 Nine hundred eighty two thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
982028 Nine hundred eighty two thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
982029 Nine hundred eighty two thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
982030 Nine hundred eighty two thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ
982031 Nine hundred eighty two thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
982032 Nine hundred eighty two thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
982033 Nine hundred eighty two thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
982034 Nine hundred eighty two thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
982035 Nine hundred eighty two thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
982036 Nine hundred eighty two thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
982037 Nine hundred eighty two thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
982038 Nine hundred eighty two thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
982039 Nine hundred eighty two thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
982040 Nine hundred eighty two thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ
982041 Nine hundred eighty two thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
982042 Nine hundred eighty two thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
982043 Nine hundred eighty two thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
982044 Nine hundred eighty two thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
982045 Nine hundred eighty two thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
982046 Nine hundred eighty two thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
982047 Nine hundred eighty two thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
982048 Nine hundred eighty two thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
982049 Nine hundred eighty two thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
982050 Nine hundred eighty two thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ
982051 Nine hundred eighty two thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
982052 Nine hundred eighty two thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
982053 Nine hundred eighty two thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
982054 Nine hundred eighty two thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
982055 Nine hundred eighty two thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
982056 Nine hundred eighty two thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
982057 Nine hundred eighty two thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
982058 Nine hundred eighty two thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
982059 Nine hundred eighty two thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
982060 Nine hundred eighty two thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ
982061 Nine hundred eighty two thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
982062 Nine hundred eighty two thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
982063 Nine hundred eighty two thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
982064 Nine hundred eighty two thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
982065 Nine hundred eighty two thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
982066 Nine hundred eighty two thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
982067 Nine hundred eighty two thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
982068 Nine hundred eighty two thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
982069 Nine hundred eighty two thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
982070 Nine hundred eighty two thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
982071 Nine hundred eighty two thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
982072 Nine hundred eighty two thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
982073 Nine hundred eighty two thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
982074 Nine hundred eighty two thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
982075 Nine hundred eighty two thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
982076 Nine hundred eighty two thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
982077 Nine hundred eighty two thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
982078 Nine hundred eighty two thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
982079 Nine hundred eighty two thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
982080 Nine hundred eighty two thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ
982081 Nine hundred eighty two thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
982082 Nine hundred eighty two thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
982083 Nine hundred eighty two thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
982084 Nine hundred eighty two thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
982085 Nine hundred eighty two thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
982086 Nine hundred eighty two thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
982087 Nine hundred eighty two thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
982088 Nine hundred eighty two thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
982089 Nine hundred eighty two thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
982090 Nine hundred eighty two thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ
982091 Nine hundred eighty two thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
982092 Nine hundred eighty two thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
982093 Nine hundred eighty two thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
982094 Nine hundred eighty two thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
982095 Nine hundred eighty two thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
982096 Nine hundred eighty two thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
982097 Nine hundred eighty two thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
982098 Nine hundred eighty two thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
982099 Nine hundred eighty two thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
982100 Nine hundred eighty two thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 982001 ถึง 982100 (Nine hundred eighty two thousand and one to Nine hundred eighty two thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 982101-982200, 982201-982300, 982301-982400, 982401-982500, 982501-982600, 982601-982700, 982701-982800, 982801-982900, 982901-983000, 983001-983100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 981901-982000, 981801-981900, 981701-981800, 981601-981700, 981501-981600, 981401-981500, 981301-981400, 981201-981300, 981101-981200, 981001-981100