วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 981301 ถึง 981400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 981301 ถึง 981400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 981301 ถึง 981400 (Nine hundred eighty one thousand three hundred and one to Nine hundred eighty one thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
981301 Nine hundred eighty one thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
981302 Nine hundred eighty one thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สอง
981303 Nine hundred eighty one thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม
981304 Nine hundred eighty one thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่
981305 Nine hundred eighty one thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
981306 Nine hundred eighty one thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก
981307 Nine hundred eighty one thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
981308 Nine hundred eighty one thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด
981309 Nine hundred eighty one thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
981310 Nine hundred eighty one thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
981311 Nine hundred eighty one thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
981312 Nine hundred eighty one thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
981313 Nine hundred eighty one thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
981314 Nine hundred eighty one thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
981315 Nine hundred eighty one thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
981316 Nine hundred eighty one thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
981317 Nine hundred eighty one thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
981318 Nine hundred eighty one thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
981319 Nine hundred eighty one thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
981320 Nine hundred eighty one thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
981321 Nine hundred eighty one thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
981322 Nine hundred eighty one thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
981323 Nine hundred eighty one thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
981324 Nine hundred eighty one thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
981325 Nine hundred eighty one thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
981326 Nine hundred eighty one thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
981327 Nine hundred eighty one thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
981328 Nine hundred eighty one thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
981329 Nine hundred eighty one thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
981330 Nine hundred eighty one thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
981331 Nine hundred eighty one thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
981332 Nine hundred eighty one thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
981333 Nine hundred eighty one thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
981334 Nine hundred eighty one thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
981335 Nine hundred eighty one thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
981336 Nine hundred eighty one thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
981337 Nine hundred eighty one thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
981338 Nine hundred eighty one thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
981339 Nine hundred eighty one thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
981340 Nine hundred eighty one thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
981341 Nine hundred eighty one thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
981342 Nine hundred eighty one thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
981343 Nine hundred eighty one thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
981344 Nine hundred eighty one thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
981345 Nine hundred eighty one thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
981346 Nine hundred eighty one thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
981347 Nine hundred eighty one thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
981348 Nine hundred eighty one thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
981349 Nine hundred eighty one thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
981350 Nine hundred eighty one thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
981351 Nine hundred eighty one thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
981352 Nine hundred eighty one thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
981353 Nine hundred eighty one thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
981354 Nine hundred eighty one thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
981355 Nine hundred eighty one thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
981356 Nine hundred eighty one thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
981357 Nine hundred eighty one thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
981358 Nine hundred eighty one thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
981359 Nine hundred eighty one thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
981360 Nine hundred eighty one thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
981361 Nine hundred eighty one thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
981362 Nine hundred eighty one thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
981363 Nine hundred eighty one thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
981364 Nine hundred eighty one thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
981365 Nine hundred eighty one thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
981366 Nine hundred eighty one thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
981367 Nine hundred eighty one thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
981368 Nine hundred eighty one thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
981369 Nine hundred eighty one thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
981370 Nine hundred eighty one thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
981371 Nine hundred eighty one thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
981372 Nine hundred eighty one thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
981373 Nine hundred eighty one thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
981374 Nine hundred eighty one thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
981375 Nine hundred eighty one thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
981376 Nine hundred eighty one thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
981377 Nine hundred eighty one thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
981378 Nine hundred eighty one thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
981379 Nine hundred eighty one thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
981380 Nine hundred eighty one thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
981381 Nine hundred eighty one thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
981382 Nine hundred eighty one thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
981383 Nine hundred eighty one thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
981384 Nine hundred eighty one thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
981385 Nine hundred eighty one thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
981386 Nine hundred eighty one thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
981387 Nine hundred eighty one thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
981388 Nine hundred eighty one thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
981389 Nine hundred eighty one thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
981390 Nine hundred eighty one thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
981391 Nine hundred eighty one thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
981392 Nine hundred eighty one thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
981393 Nine hundred eighty one thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
981394 Nine hundred eighty one thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
981395 Nine hundred eighty one thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
981396 Nine hundred eighty one thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
981397 Nine hundred eighty one thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
981398 Nine hundred eighty one thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
981399 Nine hundred eighty one thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
981400 Nine hundred eighty one thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 981301 ถึง 981400 (Nine hundred eighty one thousand three hundred and one to Nine hundred eighty one thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 981401-981500, 981501-981600, 981601-981700, 981701-981800, 981801-981900, 981901-982000, 982001-982100, 982101-982200, 982201-982300, 982301-982400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 981201-981300, 981101-981200, 981001-981100, 980901-981000, 980801-980900, 980701-980800, 980601-980700, 980501-980600, 980401-980500, 980301-980400