วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 980701 ถึง 980800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 980701 ถึง 980800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 980701 ถึง 980800 (Nine hundred eighty thousand seven hundred and one to Nine hundred eighty thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
980701 Nine hundred eighty thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
980702 Nine hundred eighty thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สอง
980703 Nine hundred eighty thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม
980704 Nine hundred eighty thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่
980705 Nine hundred eighty thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า
980706 Nine hundred eighty thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก
980707 Nine hundred eighty thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
980708 Nine hundred eighty thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด
980709 Nine hundred eighty thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า
980710 Nine hundred eighty thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ
980711 Nine hundred eighty thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
980712 Nine hundred eighty thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
980713 Nine hundred eighty thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
980714 Nine hundred eighty thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
980715 Nine hundred eighty thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
980716 Nine hundred eighty thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
980717 Nine hundred eighty thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
980718 Nine hundred eighty thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
980719 Nine hundred eighty thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
980720 Nine hundred eighty thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
980721 Nine hundred eighty thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
980722 Nine hundred eighty thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
980723 Nine hundred eighty thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
980724 Nine hundred eighty thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
980725 Nine hundred eighty thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
980726 Nine hundred eighty thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
980727 Nine hundred eighty thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
980728 Nine hundred eighty thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
980729 Nine hundred eighty thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
980730 Nine hundred eighty thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
980731 Nine hundred eighty thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
980732 Nine hundred eighty thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
980733 Nine hundred eighty thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
980734 Nine hundred eighty thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
980735 Nine hundred eighty thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
980736 Nine hundred eighty thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
980737 Nine hundred eighty thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
980738 Nine hundred eighty thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
980739 Nine hundred eighty thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
980740 Nine hundred eighty thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
980741 Nine hundred eighty thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
980742 Nine hundred eighty thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
980743 Nine hundred eighty thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
980744 Nine hundred eighty thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
980745 Nine hundred eighty thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
980746 Nine hundred eighty thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
980747 Nine hundred eighty thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
980748 Nine hundred eighty thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
980749 Nine hundred eighty thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
980750 Nine hundred eighty thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
980751 Nine hundred eighty thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
980752 Nine hundred eighty thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
980753 Nine hundred eighty thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
980754 Nine hundred eighty thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
980755 Nine hundred eighty thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
980756 Nine hundred eighty thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
980757 Nine hundred eighty thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
980758 Nine hundred eighty thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
980759 Nine hundred eighty thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
980760 Nine hundred eighty thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
980761 Nine hundred eighty thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
980762 Nine hundred eighty thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
980763 Nine hundred eighty thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
980764 Nine hundred eighty thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
980765 Nine hundred eighty thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
980766 Nine hundred eighty thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
980767 Nine hundred eighty thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
980768 Nine hundred eighty thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
980769 Nine hundred eighty thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
980770 Nine hundred eighty thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
980771 Nine hundred eighty thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
980772 Nine hundred eighty thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
980773 Nine hundred eighty thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
980774 Nine hundred eighty thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
980775 Nine hundred eighty thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
980776 Nine hundred eighty thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
980777 Nine hundred eighty thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
980778 Nine hundred eighty thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
980779 Nine hundred eighty thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
980780 Nine hundred eighty thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
980781 Nine hundred eighty thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
980782 Nine hundred eighty thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
980783 Nine hundred eighty thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
980784 Nine hundred eighty thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
980785 Nine hundred eighty thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
980786 Nine hundred eighty thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
980787 Nine hundred eighty thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
980788 Nine hundred eighty thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
980789 Nine hundred eighty thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
980790 Nine hundred eighty thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
980791 Nine hundred eighty thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
980792 Nine hundred eighty thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
980793 Nine hundred eighty thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
980794 Nine hundred eighty thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
980795 Nine hundred eighty thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
980796 Nine hundred eighty thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
980797 Nine hundred eighty thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
980798 Nine hundred eighty thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
980799 Nine hundred eighty thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
980800 Nine hundred eighty thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 980701 ถึง 980800 (Nine hundred eighty thousand seven hundred and one to Nine hundred eighty thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 980801-980900, 980901-981000, 981001-981100, 981101-981200, 981201-981300, 981301-981400, 981401-981500, 981501-981600, 981601-981700, 981701-981800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 980601-980700, 980501-980600, 980401-980500, 980301-980400, 980201-980300, 980101-980200, 980001-980100, 979901-980000, 979801-979900, 979701-979800