วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 980201 ถึง 980300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 980201 ถึง 980300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 980201 ถึง 980300 (Nine hundred eighty thousand two hundred and one to Nine hundred eighty thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
980201 Nine hundred eighty thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หนึ่ง
980202 Nine hundred eighty thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สอง
980203 Nine hundred eighty thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม
980204 Nine hundred eighty thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่
980205 Nine hundred eighty thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า
980206 Nine hundred eighty thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก
980207 Nine hundred eighty thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด
980208 Nine hundred eighty thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด
980209 Nine hundred eighty thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า
980210 Nine hundred eighty thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ
980211 Nine hundred eighty thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
980212 Nine hundred eighty thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
980213 Nine hundred eighty thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
980214 Nine hundred eighty thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
980215 Nine hundred eighty thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
980216 Nine hundred eighty thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​หก
980217 Nine hundred eighty thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
980218 Nine hundred eighty thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
980219 Nine hundred eighty thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
980220 Nine hundred eighty thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
980221 Nine hundred eighty thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
980222 Nine hundred eighty thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
980223 Nine hundred eighty thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
980224 Nine hundred eighty thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
980225 Nine hundred eighty thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
980226 Nine hundred eighty thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
980227 Nine hundred eighty thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
980228 Nine hundred eighty thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
980229 Nine hundred eighty thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
980230 Nine hundred eighty thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
980231 Nine hundred eighty thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
980232 Nine hundred eighty thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
980233 Nine hundred eighty thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
980234 Nine hundred eighty thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
980235 Nine hundred eighty thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
980236 Nine hundred eighty thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
980237 Nine hundred eighty thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
980238 Nine hundred eighty thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
980239 Nine hundred eighty thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
980240 Nine hundred eighty thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
980241 Nine hundred eighty thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
980242 Nine hundred eighty thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
980243 Nine hundred eighty thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
980244 Nine hundred eighty thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
980245 Nine hundred eighty thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
980246 Nine hundred eighty thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
980247 Nine hundred eighty thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
980248 Nine hundred eighty thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
980249 Nine hundred eighty thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
980250 Nine hundred eighty thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
980251 Nine hundred eighty thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
980252 Nine hundred eighty thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
980253 Nine hundred eighty thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
980254 Nine hundred eighty thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
980255 Nine hundred eighty thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
980256 Nine hundred eighty thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
980257 Nine hundred eighty thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
980258 Nine hundred eighty thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
980259 Nine hundred eighty thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
980260 Nine hundred eighty thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ
980261 Nine hundred eighty thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
980262 Nine hundred eighty thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
980263 Nine hundred eighty thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
980264 Nine hundred eighty thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
980265 Nine hundred eighty thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
980266 Nine hundred eighty thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
980267 Nine hundred eighty thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
980268 Nine hundred eighty thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
980269 Nine hundred eighty thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
980270 Nine hundred eighty thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
980271 Nine hundred eighty thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
980272 Nine hundred eighty thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
980273 Nine hundred eighty thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
980274 Nine hundred eighty thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
980275 Nine hundred eighty thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
980276 Nine hundred eighty thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
980277 Nine hundred eighty thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
980278 Nine hundred eighty thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
980279 Nine hundred eighty thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
980280 Nine hundred eighty thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
980281 Nine hundred eighty thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
980282 Nine hundred eighty thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
980283 Nine hundred eighty thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
980284 Nine hundred eighty thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
980285 Nine hundred eighty thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
980286 Nine hundred eighty thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
980287 Nine hundred eighty thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
980288 Nine hundred eighty thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
980289 Nine hundred eighty thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
980290 Nine hundred eighty thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
980291 Nine hundred eighty thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
980292 Nine hundred eighty thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
980293 Nine hundred eighty thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
980294 Nine hundred eighty thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
980295 Nine hundred eighty thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
980296 Nine hundred eighty thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
980297 Nine hundred eighty thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
980298 Nine hundred eighty thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
980299 Nine hundred eighty thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
980300 Nine hundred eighty thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 980201 ถึง 980300 (Nine hundred eighty thousand two hundred and one to Nine hundred eighty thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 980301-980400, 980401-980500, 980501-980600, 980601-980700, 980701-980800, 980801-980900, 980901-981000, 981001-981100, 981101-981200, 981201-981300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 980101-980200, 980001-980100, 979901-980000, 979801-979900, 979701-979800, 979601-979700, 979501-979600, 979401-979500, 979301-979400, 979201-979300