วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 9801 ถึง 9900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 9801 ถึง 9900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 9801 ถึง 9900 (Nine thousand eight hundred and one to Nine thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
9801 Nine thousand eight hundred and oneไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
9802 Nine thousand eight hundred and twoไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สอง
9803 Nine thousand eight hundred and threeไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม
9804 Nine thousand eight hundred and fourไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่
9805 Nine thousand eight hundred and fiveไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
9806 Nine thousand eight hundred and sixไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก
9807 Nine thousand eight hundred and sevenไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
9808 Nine thousand eight hundred and eightไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด
9809 Nine thousand eight hundred and nineไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
9810 Nine thousand eight hundred and tenไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
9811 Nine thousand eight hundred and elevenไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
9812 Nine thousand eight hundred and twelveไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
9813 Nine thousand eight hundred and thirteenไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
9814 Nine thousand eight hundred and fourteenไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
9815 Nine thousand eight hundred and fifteenไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
9816 Nine thousand eight hundred and sixteenไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
9817 Nine thousand eight hundred and seventeenไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
9818 Nine thousand eight hundred and eighteenไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
9819 Nine thousand eight hundred and nineteenไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
9820 Nine thousand eight hundred and twentyไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
9821 Nine thousand eight hundred and twenty oneไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
9822 Nine thousand eight hundred and twenty twoไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
9823 Nine thousand eight hundred and twenty threeไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
9824 Nine thousand eight hundred and twenty fourไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
9825 Nine thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
9826 Nine thousand eight hundred and twenty sixไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
9827 Nine thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
9828 Nine thousand eight hundred and twenty eightไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
9829 Nine thousand eight hundred and twenty nineไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
9830 Nine thousand eight hundred and thirtyไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
9831 Nine thousand eight hundred and thirty oneไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
9832 Nine thousand eight hundred and thirty twoไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
9833 Nine thousand eight hundred and thirty threeไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
9834 Nine thousand eight hundred and thirty fourไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
9835 Nine thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
9836 Nine thousand eight hundred and thirty sixไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
9837 Nine thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
9838 Nine thousand eight hundred and thirty eightไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
9839 Nine thousand eight hundred and thirty nineไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
9840 Nine thousand eight hundred and fortyไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
9841 Nine thousand eight hundred and forty oneไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
9842 Nine thousand eight hundred and forty twoไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
9843 Nine thousand eight hundred and forty threeไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
9844 Nine thousand eight hundred and forty fourไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
9845 Nine thousand eight hundred and forty fiveไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
9846 Nine thousand eight hundred and forty sixไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
9847 Nine thousand eight hundred and forty sevenไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
9848 Nine thousand eight hundred and forty eightไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
9849 Nine thousand eight hundred and forty nineไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
9850 Nine thousand eight hundred and fiftyไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
9851 Nine thousand eight hundred and fifty oneไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
9852 Nine thousand eight hundred and fifty twoไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
9853 Nine thousand eight hundred and fifty threeไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
9854 Nine thousand eight hundred and fifty fourไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
9855 Nine thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
9856 Nine thousand eight hundred and fifty sixไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
9857 Nine thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
9858 Nine thousand eight hundred and fifty eightไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
9859 Nine thousand eight hundred and fifty nineไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
9860 Nine thousand eight hundred and sixtyไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
9861 Nine thousand eight hundred and sixty oneไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
9862 Nine thousand eight hundred and sixty twoไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
9863 Nine thousand eight hundred and sixty threeไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
9864 Nine thousand eight hundred and sixty fourไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
9865 Nine thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
9866 Nine thousand eight hundred and sixty sixไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
9867 Nine thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
9868 Nine thousand eight hundred and sixty eightไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
9869 Nine thousand eight hundred and sixty nineไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
9870 Nine thousand eight hundred and seventyไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
9871 Nine thousand eight hundred and seventy oneไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
9872 Nine thousand eight hundred and seventy twoไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
9873 Nine thousand eight hundred and seventy threeไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
9874 Nine thousand eight hundred and seventy fourไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
9875 Nine thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
9876 Nine thousand eight hundred and seventy sixไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
9877 Nine thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
9878 Nine thousand eight hundred and seventy eightไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
9879 Nine thousand eight hundred and seventy nineไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
9880 Nine thousand eight hundred and eightyไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
9881 Nine thousand eight hundred and eighty oneไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
9882 Nine thousand eight hundred and eighty twoไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
9883 Nine thousand eight hundred and eighty threeไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
9884 Nine thousand eight hundred and eighty fourไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
9885 Nine thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
9886 Nine thousand eight hundred and eighty sixไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
9887 Nine thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
9888 Nine thousand eight hundred and eighty eightไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
9889 Nine thousand eight hundred and eighty nineไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
9890 Nine thousand eight hundred and ninetyไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
9891 Nine thousand eight hundred and ninety oneไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
9892 Nine thousand eight hundred and ninety twoไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
9893 Nine thousand eight hundred and ninety threeไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
9894 Nine thousand eight hundred and ninety fourไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
9895 Nine thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
9896 Nine thousand eight hundred and ninety sixไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
9897 Nine thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
9898 Nine thousand eight hundred and ninety eightไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
9899 Nine thousand eight hundred and ninety nineไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
9900 Nine thousand nine hundredไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 9801 ถึง 9900 (Nine thousand eight hundred and one to Nine thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 9901-10000, 10001-10100, 10101-10200, 10201-10300, 10301-10400, 10401-10500, 10501-10600, 10601-10700, 10701-10800, 10801-10900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 9701-9800, 9601-9700, 9501-9600, 9401-9500, 9301-9400, 9201-9300, 9101-9200, 9001-9100, 8901-9000, 8801-8900