วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 980001 ถึง 980100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 980001 ถึง 980100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 980001 ถึง 980100 (Nine hundred eighty thousand and one to Nine hundred eighty thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
980001 Nine hundred eighty thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง
980002 Nine hundred eighty thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สอง
980003 Nine hundred eighty thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม
980004 Nine hundred eighty thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่
980005 Nine hundred eighty thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า
980006 Nine hundred eighty thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก
980007 Nine hundred eighty thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด
980008 Nine hundred eighty thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด
980009 Nine hundred eighty thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า
980010 Nine hundred eighty thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สิบ
980011 Nine hundred eighty thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​เอ็ด
980012 Nine hundred eighty thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​สอง
980013 Nine hundred eighty thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​สาม
980014 Nine hundred eighty thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​สี่
980015 Nine hundred eighty thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​ห้า
980016 Nine hundred eighty thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​หก
980017 Nine hundred eighty thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​เจ็ด
980018 Nine hundred eighty thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​แปด
980019 Nine hundred eighty thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​เก้า
980020 Nine hundred eighty thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ
980021 Nine hundred eighty thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​เอ็ด
980022 Nine hundred eighty thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​สอง
980023 Nine hundred eighty thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​สาม
980024 Nine hundred eighty thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​สี่
980025 Nine hundred eighty thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​ห้า
980026 Nine hundred eighty thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​หก
980027 Nine hundred eighty thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​เจ็ด
980028 Nine hundred eighty thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​แปด
980029 Nine hundred eighty thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​เก้า
980030 Nine hundred eighty thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ
980031 Nine hundred eighty thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​เอ็ด
980032 Nine hundred eighty thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​สอง
980033 Nine hundred eighty thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​สาม
980034 Nine hundred eighty thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​สี่
980035 Nine hundred eighty thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​ห้า
980036 Nine hundred eighty thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​หก
980037 Nine hundred eighty thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​เจ็ด
980038 Nine hundred eighty thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​แปด
980039 Nine hundred eighty thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​เก้า
980040 Nine hundred eighty thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ
980041 Nine hundred eighty thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​เอ็ด
980042 Nine hundred eighty thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​สอง
980043 Nine hundred eighty thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​สาม
980044 Nine hundred eighty thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​สี่
980045 Nine hundred eighty thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​ห้า
980046 Nine hundred eighty thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​หก
980047 Nine hundred eighty thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​เจ็ด
980048 Nine hundred eighty thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​แปด
980049 Nine hundred eighty thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​เก้า
980050 Nine hundred eighty thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ
980051 Nine hundred eighty thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​เอ็ด
980052 Nine hundred eighty thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​สอง
980053 Nine hundred eighty thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​สาม
980054 Nine hundred eighty thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​สี่
980055 Nine hundred eighty thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​ห้า
980056 Nine hundred eighty thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​หก
980057 Nine hundred eighty thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​เจ็ด
980058 Nine hundred eighty thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​แปด
980059 Nine hundred eighty thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​เก้า
980060 Nine hundred eighty thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ
980061 Nine hundred eighty thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​เอ็ด
980062 Nine hundred eighty thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​สอง
980063 Nine hundred eighty thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​สาม
980064 Nine hundred eighty thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​สี่
980065 Nine hundred eighty thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​ห้า
980066 Nine hundred eighty thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​หก
980067 Nine hundred eighty thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​เจ็ด
980068 Nine hundred eighty thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​แปด
980069 Nine hundred eighty thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​เก้า
980070 Nine hundred eighty thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ
980071 Nine hundred eighty thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
980072 Nine hundred eighty thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สอง
980073 Nine hundred eighty thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สาม
980074 Nine hundred eighty thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สี่
980075 Nine hundred eighty thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​ห้า
980076 Nine hundred eighty thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​หก
980077 Nine hundred eighty thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
980078 Nine hundred eighty thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​แปด
980079 Nine hundred eighty thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เก้า
980080 Nine hundred eighty thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ
980081 Nine hundred eighty thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​เอ็ด
980082 Nine hundred eighty thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​สอง
980083 Nine hundred eighty thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​สาม
980084 Nine hundred eighty thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​สี่
980085 Nine hundred eighty thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​ห้า
980086 Nine hundred eighty thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​หก
980087 Nine hundred eighty thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​เจ็ด
980088 Nine hundred eighty thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​แปด
980089 Nine hundred eighty thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​เก้า
980090 Nine hundred eighty thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ
980091 Nine hundred eighty thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​เอ็ด
980092 Nine hundred eighty thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​สอง
980093 Nine hundred eighty thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​สาม
980094 Nine hundred eighty thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​สี่
980095 Nine hundred eighty thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​ห้า
980096 Nine hundred eighty thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​หก
980097 Nine hundred eighty thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​เจ็ด
980098 Nine hundred eighty thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​แปด
980099 Nine hundred eighty thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​เก้า
980100 Nine hundred eighty thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 980001 ถึง 980100 (Nine hundred eighty thousand and one to Nine hundred eighty thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 980101-980200, 980201-980300, 980301-980400, 980401-980500, 980501-980600, 980601-980700, 980701-980800, 980801-980900, 980901-981000, 981001-981100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 979901-980000, 979801-979900, 979701-979800, 979601-979700, 979501-979600, 979401-979500, 979301-979400, 979201-979300, 979101-979200, 979001-979100