วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 979001 ถึง 979100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 979001 ถึง 979100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 979001 ถึง 979100 (Nine hundred seventy nine thousand and one to Nine hundred seventy nine thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
979001 Nine hundred seventy nine thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง
979002 Nine hundred seventy nine thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง
979003 Nine hundred seventy nine thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม
979004 Nine hundred seventy nine thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่
979005 Nine hundred seventy nine thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า
979006 Nine hundred seventy nine thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก
979007 Nine hundred seventy nine thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด
979008 Nine hundred seventy nine thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด
979009 Nine hundred seventy nine thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า
979010 Nine hundred seventy nine thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ
979011 Nine hundred seventy nine thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เอ็ด
979012 Nine hundred seventy nine thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สอง
979013 Nine hundred seventy nine thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สาม
979014 Nine hundred seventy nine thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สี่
979015 Nine hundred seventy nine thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​ห้า
979016 Nine hundred seventy nine thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​หก
979017 Nine hundred seventy nine thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เจ็ด
979018 Nine hundred seventy nine thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​แปด
979019 Nine hundred seventy nine thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เก้า
979020 Nine hundred seventy nine thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ
979021 Nine hundred seventy nine thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
979022 Nine hundred seventy nine thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
979023 Nine hundred seventy nine thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
979024 Nine hundred seventy nine thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
979025 Nine hundred seventy nine thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
979026 Nine hundred seventy nine thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
979027 Nine hundred seventy nine thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
979028 Nine hundred seventy nine thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
979029 Nine hundred seventy nine thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
979030 Nine hundred seventy nine thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ
979031 Nine hundred seventy nine thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
979032 Nine hundred seventy nine thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
979033 Nine hundred seventy nine thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
979034 Nine hundred seventy nine thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
979035 Nine hundred seventy nine thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
979036 Nine hundred seventy nine thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​หก
979037 Nine hundred seventy nine thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
979038 Nine hundred seventy nine thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
979039 Nine hundred seventy nine thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
979040 Nine hundred seventy nine thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ
979041 Nine hundred seventy nine thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
979042 Nine hundred seventy nine thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
979043 Nine hundred seventy nine thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
979044 Nine hundred seventy nine thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
979045 Nine hundred seventy nine thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
979046 Nine hundred seventy nine thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​หก
979047 Nine hundred seventy nine thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
979048 Nine hundred seventy nine thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
979049 Nine hundred seventy nine thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
979050 Nine hundred seventy nine thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ
979051 Nine hundred seventy nine thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
979052 Nine hundred seventy nine thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
979053 Nine hundred seventy nine thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
979054 Nine hundred seventy nine thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
979055 Nine hundred seventy nine thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
979056 Nine hundred seventy nine thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
979057 Nine hundred seventy nine thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
979058 Nine hundred seventy nine thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
979059 Nine hundred seventy nine thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
979060 Nine hundred seventy nine thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ
979061 Nine hundred seventy nine thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
979062 Nine hundred seventy nine thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สอง
979063 Nine hundred seventy nine thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สาม
979064 Nine hundred seventy nine thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สี่
979065 Nine hundred seventy nine thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
979066 Nine hundred seventy nine thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​หก
979067 Nine hundred seventy nine thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
979068 Nine hundred seventy nine thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​แปด
979069 Nine hundred seventy nine thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
979070 Nine hundred seventy nine thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ
979071 Nine hundred seventy nine thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
979072 Nine hundred seventy nine thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
979073 Nine hundred seventy nine thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
979074 Nine hundred seventy nine thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
979075 Nine hundred seventy nine thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
979076 Nine hundred seventy nine thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
979077 Nine hundred seventy nine thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
979078 Nine hundred seventy nine thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
979079 Nine hundred seventy nine thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
979080 Nine hundred seventy nine thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ
979081 Nine hundred seventy nine thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
979082 Nine hundred seventy nine thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
979083 Nine hundred seventy nine thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
979084 Nine hundred seventy nine thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
979085 Nine hundred seventy nine thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
979086 Nine hundred seventy nine thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​หก
979087 Nine hundred seventy nine thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
979088 Nine hundred seventy nine thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
979089 Nine hundred seventy nine thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
979090 Nine hundred seventy nine thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ
979091 Nine hundred seventy nine thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
979092 Nine hundred seventy nine thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
979093 Nine hundred seventy nine thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
979094 Nine hundred seventy nine thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
979095 Nine hundred seventy nine thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
979096 Nine hundred seventy nine thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
979097 Nine hundred seventy nine thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
979098 Nine hundred seventy nine thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
979099 Nine hundred seventy nine thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
979100 Nine hundred seventy nine thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 979001 ถึง 979100 (Nine hundred seventy nine thousand and one to Nine hundred seventy nine thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 979101-979200, 979201-979300, 979301-979400, 979401-979500, 979501-979600, 979601-979700, 979701-979800, 979801-979900, 979901-980000, 980001-980100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 978901-979000, 978801-978900, 978701-978800, 978601-978700, 978501-978600, 978401-978500, 978301-978400, 978201-978300, 978101-978200, 978001-978100