วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 978001 ถึง 978100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 978001 ถึง 978100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 978001 ถึง 978100 (Nine hundred seventy eight thousand and one to Nine hundred seventy eight thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
978001 Nine hundred seventy eight thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง
978002 Nine hundred seventy eight thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สอง
978003 Nine hundred seventy eight thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม
978004 Nine hundred seventy eight thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่
978005 Nine hundred seventy eight thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า
978006 Nine hundred seventy eight thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก
978007 Nine hundred seventy eight thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด
978008 Nine hundred seventy eight thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด
978009 Nine hundred seventy eight thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า
978010 Nine hundred seventy eight thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ
978011 Nine hundred seventy eight thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เอ็ด
978012 Nine hundred seventy eight thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สอง
978013 Nine hundred seventy eight thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สาม
978014 Nine hundred seventy eight thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สี่
978015 Nine hundred seventy eight thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​ห้า
978016 Nine hundred seventy eight thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​หก
978017 Nine hundred seventy eight thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เจ็ด
978018 Nine hundred seventy eight thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​แปด
978019 Nine hundred seventy eight thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เก้า
978020 Nine hundred seventy eight thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ
978021 Nine hundred seventy eight thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
978022 Nine hundred seventy eight thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
978023 Nine hundred seventy eight thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
978024 Nine hundred seventy eight thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
978025 Nine hundred seventy eight thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
978026 Nine hundred seventy eight thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​หก
978027 Nine hundred seventy eight thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
978028 Nine hundred seventy eight thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
978029 Nine hundred seventy eight thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
978030 Nine hundred seventy eight thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ
978031 Nine hundred seventy eight thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
978032 Nine hundred seventy eight thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สอง
978033 Nine hundred seventy eight thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สาม
978034 Nine hundred seventy eight thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สี่
978035 Nine hundred seventy eight thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
978036 Nine hundred seventy eight thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​หก
978037 Nine hundred seventy eight thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
978038 Nine hundred seventy eight thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​แปด
978039 Nine hundred seventy eight thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
978040 Nine hundred seventy eight thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ
978041 Nine hundred seventy eight thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
978042 Nine hundred seventy eight thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สอง
978043 Nine hundred seventy eight thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สาม
978044 Nine hundred seventy eight thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สี่
978045 Nine hundred seventy eight thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
978046 Nine hundred seventy eight thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​หก
978047 Nine hundred seventy eight thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
978048 Nine hundred seventy eight thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​แปด
978049 Nine hundred seventy eight thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
978050 Nine hundred seventy eight thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ
978051 Nine hundred seventy eight thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
978052 Nine hundred seventy eight thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
978053 Nine hundred seventy eight thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
978054 Nine hundred seventy eight thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
978055 Nine hundred seventy eight thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
978056 Nine hundred seventy eight thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​หก
978057 Nine hundred seventy eight thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
978058 Nine hundred seventy eight thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
978059 Nine hundred seventy eight thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
978060 Nine hundred seventy eight thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ
978061 Nine hundred seventy eight thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
978062 Nine hundred seventy eight thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สอง
978063 Nine hundred seventy eight thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สาม
978064 Nine hundred seventy eight thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สี่
978065 Nine hundred seventy eight thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​ห้า
978066 Nine hundred seventy eight thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​หก
978067 Nine hundred seventy eight thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
978068 Nine hundred seventy eight thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​แปด
978069 Nine hundred seventy eight thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เก้า
978070 Nine hundred seventy eight thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ
978071 Nine hundred seventy eight thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
978072 Nine hundred seventy eight thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
978073 Nine hundred seventy eight thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
978074 Nine hundred seventy eight thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
978075 Nine hundred seventy eight thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
978076 Nine hundred seventy eight thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
978077 Nine hundred seventy eight thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
978078 Nine hundred seventy eight thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
978079 Nine hundred seventy eight thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
978080 Nine hundred seventy eight thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ
978081 Nine hundred seventy eight thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
978082 Nine hundred seventy eight thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สอง
978083 Nine hundred seventy eight thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สาม
978084 Nine hundred seventy eight thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สี่
978085 Nine hundred seventy eight thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
978086 Nine hundred seventy eight thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​หก
978087 Nine hundred seventy eight thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
978088 Nine hundred seventy eight thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​แปด
978089 Nine hundred seventy eight thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
978090 Nine hundred seventy eight thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ
978091 Nine hundred seventy eight thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
978092 Nine hundred seventy eight thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
978093 Nine hundred seventy eight thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
978094 Nine hundred seventy eight thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
978095 Nine hundred seventy eight thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
978096 Nine hundred seventy eight thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​หก
978097 Nine hundred seventy eight thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
978098 Nine hundred seventy eight thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
978099 Nine hundred seventy eight thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
978100 Nine hundred seventy eight thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 978001 ถึง 978100 (Nine hundred seventy eight thousand and one to Nine hundred seventy eight thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 978101-978200, 978201-978300, 978301-978400, 978401-978500, 978501-978600, 978601-978700, 978701-978800, 978801-978900, 978901-979000, 979001-979100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 977901-978000, 977801-977900, 977701-977800, 977601-977700, 977501-977600, 977401-977500, 977301-977400, 977201-977300, 977101-977200, 977001-977100