วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 977001 ถึง 977100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 977001 ถึง 977100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 977001 ถึง 977100 (Nine hundred seventy seven thousand and one to Nine hundred seventy seven thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
977001 Nine hundred seventy seven thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง
977002 Nine hundred seventy seven thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สอง
977003 Nine hundred seventy seven thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม
977004 Nine hundred seventy seven thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่
977005 Nine hundred seventy seven thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า
977006 Nine hundred seventy seven thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก
977007 Nine hundred seventy seven thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด
977008 Nine hundred seventy seven thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด
977009 Nine hundred seventy seven thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า
977010 Nine hundred seventy seven thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ
977011 Nine hundred seventy seven thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เอ็ด
977012 Nine hundred seventy seven thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สอง
977013 Nine hundred seventy seven thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สาม
977014 Nine hundred seventy seven thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สี่
977015 Nine hundred seventy seven thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​ห้า
977016 Nine hundred seventy seven thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​หก
977017 Nine hundred seventy seven thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เจ็ด
977018 Nine hundred seventy seven thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​แปด
977019 Nine hundred seventy seven thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เก้า
977020 Nine hundred seventy seven thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ
977021 Nine hundred seventy seven thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
977022 Nine hundred seventy seven thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
977023 Nine hundred seventy seven thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
977024 Nine hundred seventy seven thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
977025 Nine hundred seventy seven thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
977026 Nine hundred seventy seven thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​หก
977027 Nine hundred seventy seven thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
977028 Nine hundred seventy seven thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
977029 Nine hundred seventy seven thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
977030 Nine hundred seventy seven thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ
977031 Nine hundred seventy seven thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
977032 Nine hundred seventy seven thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สอง
977033 Nine hundred seventy seven thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สาม
977034 Nine hundred seventy seven thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สี่
977035 Nine hundred seventy seven thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
977036 Nine hundred seventy seven thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​หก
977037 Nine hundred seventy seven thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
977038 Nine hundred seventy seven thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​แปด
977039 Nine hundred seventy seven thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
977040 Nine hundred seventy seven thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ
977041 Nine hundred seventy seven thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
977042 Nine hundred seventy seven thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สอง
977043 Nine hundred seventy seven thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สาม
977044 Nine hundred seventy seven thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สี่
977045 Nine hundred seventy seven thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
977046 Nine hundred seventy seven thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​หก
977047 Nine hundred seventy seven thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
977048 Nine hundred seventy seven thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​แปด
977049 Nine hundred seventy seven thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
977050 Nine hundred seventy seven thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ
977051 Nine hundred seventy seven thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
977052 Nine hundred seventy seven thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
977053 Nine hundred seventy seven thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
977054 Nine hundred seventy seven thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
977055 Nine hundred seventy seven thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
977056 Nine hundred seventy seven thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​หก
977057 Nine hundred seventy seven thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
977058 Nine hundred seventy seven thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
977059 Nine hundred seventy seven thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
977060 Nine hundred seventy seven thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ
977061 Nine hundred seventy seven thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
977062 Nine hundred seventy seven thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สอง
977063 Nine hundred seventy seven thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สาม
977064 Nine hundred seventy seven thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สี่
977065 Nine hundred seventy seven thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​ห้า
977066 Nine hundred seventy seven thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​หก
977067 Nine hundred seventy seven thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
977068 Nine hundred seventy seven thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​แปด
977069 Nine hundred seventy seven thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เก้า
977070 Nine hundred seventy seven thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ
977071 Nine hundred seventy seven thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
977072 Nine hundred seventy seven thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
977073 Nine hundred seventy seven thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
977074 Nine hundred seventy seven thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
977075 Nine hundred seventy seven thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
977076 Nine hundred seventy seven thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
977077 Nine hundred seventy seven thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
977078 Nine hundred seventy seven thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
977079 Nine hundred seventy seven thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
977080 Nine hundred seventy seven thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ
977081 Nine hundred seventy seven thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
977082 Nine hundred seventy seven thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สอง
977083 Nine hundred seventy seven thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สาม
977084 Nine hundred seventy seven thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สี่
977085 Nine hundred seventy seven thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
977086 Nine hundred seventy seven thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​หก
977087 Nine hundred seventy seven thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
977088 Nine hundred seventy seven thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​แปด
977089 Nine hundred seventy seven thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
977090 Nine hundred seventy seven thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ
977091 Nine hundred seventy seven thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
977092 Nine hundred seventy seven thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
977093 Nine hundred seventy seven thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
977094 Nine hundred seventy seven thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
977095 Nine hundred seventy seven thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
977096 Nine hundred seventy seven thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​หก
977097 Nine hundred seventy seven thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
977098 Nine hundred seventy seven thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
977099 Nine hundred seventy seven thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
977100 Nine hundred seventy seven thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 977001 ถึง 977100 (Nine hundred seventy seven thousand and one to Nine hundred seventy seven thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 977101-977200, 977201-977300, 977301-977400, 977401-977500, 977501-977600, 977601-977700, 977701-977800, 977801-977900, 977901-978000, 978001-978100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 976901-977000, 976801-976900, 976701-976800, 976601-976700, 976501-976600, 976401-976500, 976301-976400, 976201-976300, 976101-976200, 976001-976100