วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 976001 ถึง 976100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 976001 ถึง 976100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 976001 ถึง 976100 (Nine hundred seventy six thousand and one to Nine hundred seventy six thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
976001 Nine hundred seventy six thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง
976002 Nine hundred seventy six thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สอง
976003 Nine hundred seventy six thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม
976004 Nine hundred seventy six thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่
976005 Nine hundred seventy six thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า
976006 Nine hundred seventy six thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก
976007 Nine hundred seventy six thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด
976008 Nine hundred seventy six thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด
976009 Nine hundred seventy six thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า
976010 Nine hundred seventy six thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สิบ
976011 Nine hundred seventy six thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เอ็ด
976012 Nine hundred seventy six thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สอง
976013 Nine hundred seventy six thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สาม
976014 Nine hundred seventy six thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สี่
976015 Nine hundred seventy six thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​ห้า
976016 Nine hundred seventy six thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​หก
976017 Nine hundred seventy six thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เจ็ด
976018 Nine hundred seventy six thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​แปด
976019 Nine hundred seventy six thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เก้า
976020 Nine hundred seventy six thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ
976021 Nine hundred seventy six thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
976022 Nine hundred seventy six thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สอง
976023 Nine hundred seventy six thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สาม
976024 Nine hundred seventy six thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สี่
976025 Nine hundred seventy six thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
976026 Nine hundred seventy six thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​หก
976027 Nine hundred seventy six thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
976028 Nine hundred seventy six thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​แปด
976029 Nine hundred seventy six thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
976030 Nine hundred seventy six thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ
976031 Nine hundred seventy six thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
976032 Nine hundred seventy six thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สอง
976033 Nine hundred seventy six thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สาม
976034 Nine hundred seventy six thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สี่
976035 Nine hundred seventy six thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​ห้า
976036 Nine hundred seventy six thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​หก
976037 Nine hundred seventy six thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
976038 Nine hundred seventy six thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​แปด
976039 Nine hundred seventy six thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เก้า
976040 Nine hundred seventy six thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ
976041 Nine hundred seventy six thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
976042 Nine hundred seventy six thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สอง
976043 Nine hundred seventy six thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สาม
976044 Nine hundred seventy six thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สี่
976045 Nine hundred seventy six thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​ห้า
976046 Nine hundred seventy six thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​หก
976047 Nine hundred seventy six thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
976048 Nine hundred seventy six thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​แปด
976049 Nine hundred seventy six thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เก้า
976050 Nine hundred seventy six thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ
976051 Nine hundred seventy six thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
976052 Nine hundred seventy six thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สอง
976053 Nine hundred seventy six thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สาม
976054 Nine hundred seventy six thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สี่
976055 Nine hundred seventy six thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
976056 Nine hundred seventy six thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​หก
976057 Nine hundred seventy six thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
976058 Nine hundred seventy six thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​แปด
976059 Nine hundred seventy six thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
976060 Nine hundred seventy six thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ
976061 Nine hundred seventy six thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
976062 Nine hundred seventy six thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สอง
976063 Nine hundred seventy six thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สาม
976064 Nine hundred seventy six thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สี่
976065 Nine hundred seventy six thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​ห้า
976066 Nine hundred seventy six thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​หก
976067 Nine hundred seventy six thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
976068 Nine hundred seventy six thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​แปด
976069 Nine hundred seventy six thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เก้า
976070 Nine hundred seventy six thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ
976071 Nine hundred seventy six thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
976072 Nine hundred seventy six thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
976073 Nine hundred seventy six thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
976074 Nine hundred seventy six thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
976075 Nine hundred seventy six thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
976076 Nine hundred seventy six thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
976077 Nine hundred seventy six thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
976078 Nine hundred seventy six thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
976079 Nine hundred seventy six thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
976080 Nine hundred seventy six thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ
976081 Nine hundred seventy six thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
976082 Nine hundred seventy six thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สอง
976083 Nine hundred seventy six thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สาม
976084 Nine hundred seventy six thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สี่
976085 Nine hundred seventy six thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​ห้า
976086 Nine hundred seventy six thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​หก
976087 Nine hundred seventy six thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
976088 Nine hundred seventy six thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​แปด
976089 Nine hundred seventy six thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เก้า
976090 Nine hundred seventy six thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ
976091 Nine hundred seventy six thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
976092 Nine hundred seventy six thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สอง
976093 Nine hundred seventy six thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สาม
976094 Nine hundred seventy six thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สี่
976095 Nine hundred seventy six thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
976096 Nine hundred seventy six thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​หก
976097 Nine hundred seventy six thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
976098 Nine hundred seventy six thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​แปด
976099 Nine hundred seventy six thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
976100 Nine hundred seventy six thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 976001 ถึง 976100 (Nine hundred seventy six thousand and one to Nine hundred seventy six thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 976101-976200, 976201-976300, 976301-976400, 976401-976500, 976501-976600, 976601-976700, 976701-976800, 976801-976900, 976901-977000, 977001-977100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 975901-976000, 975801-975900, 975701-975800, 975601-975700, 975501-975600, 975401-975500, 975301-975400, 975201-975300, 975101-975200, 975001-975100