วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 975001 ถึง 975100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 975001 ถึง 975100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 975001 ถึง 975100 (Nine hundred seventy five thousand and one to Nine hundred seventy five thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
975001 Nine hundred seventy five thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
975002 Nine hundred seventy five thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
975003 Nine hundred seventy five thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
975004 Nine hundred seventy five thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
975005 Nine hundred seventy five thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
975006 Nine hundred seventy five thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก
975007 Nine hundred seventy five thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
975008 Nine hundred seventy five thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
975009 Nine hundred seventy five thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
975010 Nine hundred seventy five thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
975011 Nine hundred seventy five thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
975012 Nine hundred seventy five thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
975013 Nine hundred seventy five thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
975014 Nine hundred seventy five thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
975015 Nine hundred seventy five thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
975016 Nine hundred seventy five thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
975017 Nine hundred seventy five thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
975018 Nine hundred seventy five thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
975019 Nine hundred seventy five thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
975020 Nine hundred seventy five thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
975021 Nine hundred seventy five thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
975022 Nine hundred seventy five thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
975023 Nine hundred seventy five thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
975024 Nine hundred seventy five thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
975025 Nine hundred seventy five thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
975026 Nine hundred seventy five thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
975027 Nine hundred seventy five thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
975028 Nine hundred seventy five thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
975029 Nine hundred seventy five thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
975030 Nine hundred seventy five thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
975031 Nine hundred seventy five thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
975032 Nine hundred seventy five thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
975033 Nine hundred seventy five thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
975034 Nine hundred seventy five thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
975035 Nine hundred seventy five thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
975036 Nine hundred seventy five thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
975037 Nine hundred seventy five thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
975038 Nine hundred seventy five thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
975039 Nine hundred seventy five thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
975040 Nine hundred seventy five thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
975041 Nine hundred seventy five thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
975042 Nine hundred seventy five thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
975043 Nine hundred seventy five thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
975044 Nine hundred seventy five thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
975045 Nine hundred seventy five thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
975046 Nine hundred seventy five thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
975047 Nine hundred seventy five thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
975048 Nine hundred seventy five thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
975049 Nine hundred seventy five thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
975050 Nine hundred seventy five thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
975051 Nine hundred seventy five thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
975052 Nine hundred seventy five thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
975053 Nine hundred seventy five thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
975054 Nine hundred seventy five thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
975055 Nine hundred seventy five thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
975056 Nine hundred seventy five thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
975057 Nine hundred seventy five thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
975058 Nine hundred seventy five thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
975059 Nine hundred seventy five thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
975060 Nine hundred seventy five thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
975061 Nine hundred seventy five thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
975062 Nine hundred seventy five thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
975063 Nine hundred seventy five thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
975064 Nine hundred seventy five thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
975065 Nine hundred seventy five thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
975066 Nine hundred seventy five thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
975067 Nine hundred seventy five thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
975068 Nine hundred seventy five thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
975069 Nine hundred seventy five thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
975070 Nine hundred seventy five thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
975071 Nine hundred seventy five thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
975072 Nine hundred seventy five thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
975073 Nine hundred seventy five thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
975074 Nine hundred seventy five thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
975075 Nine hundred seventy five thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
975076 Nine hundred seventy five thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
975077 Nine hundred seventy five thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
975078 Nine hundred seventy five thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
975079 Nine hundred seventy five thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
975080 Nine hundred seventy five thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
975081 Nine hundred seventy five thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
975082 Nine hundred seventy five thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
975083 Nine hundred seventy five thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
975084 Nine hundred seventy five thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
975085 Nine hundred seventy five thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
975086 Nine hundred seventy five thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
975087 Nine hundred seventy five thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
975088 Nine hundred seventy five thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
975089 Nine hundred seventy five thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
975090 Nine hundred seventy five thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
975091 Nine hundred seventy five thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
975092 Nine hundred seventy five thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
975093 Nine hundred seventy five thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
975094 Nine hundred seventy five thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
975095 Nine hundred seventy five thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
975096 Nine hundred seventy five thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
975097 Nine hundred seventy five thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
975098 Nine hundred seventy five thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
975099 Nine hundred seventy five thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
975100 Nine hundred seventy five thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 975001 ถึง 975100 (Nine hundred seventy five thousand and one to Nine hundred seventy five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 975101-975200, 975201-975300, 975301-975400, 975401-975500, 975501-975600, 975601-975700, 975701-975800, 975801-975900, 975901-976000, 976001-976100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 974901-975000, 974801-974900, 974701-974800, 974601-974700, 974501-974600, 974401-974500, 974301-974400, 974201-974300, 974101-974200, 974001-974100