วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 974001 ถึง 974100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 974001 ถึง 974100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 974001 ถึง 974100 (Nine hundred seventy four thousand and one to Nine hundred seventy four thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
974001 Nine hundred seventy four thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง
974002 Nine hundred seventy four thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สอง
974003 Nine hundred seventy four thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม
974004 Nine hundred seventy four thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่
974005 Nine hundred seventy four thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า
974006 Nine hundred seventy four thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก
974007 Nine hundred seventy four thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด
974008 Nine hundred seventy four thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด
974009 Nine hundred seventy four thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า
974010 Nine hundred seventy four thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ
974011 Nine hundred seventy four thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
974012 Nine hundred seventy four thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สอง
974013 Nine hundred seventy four thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สาม
974014 Nine hundred seventy four thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สี่
974015 Nine hundred seventy four thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​ห้า
974016 Nine hundred seventy four thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​หก
974017 Nine hundred seventy four thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
974018 Nine hundred seventy four thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​แปด
974019 Nine hundred seventy four thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เก้า
974020 Nine hundred seventy four thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ
974021 Nine hundred seventy four thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
974022 Nine hundred seventy four thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
974023 Nine hundred seventy four thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
974024 Nine hundred seventy four thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
974025 Nine hundred seventy four thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
974026 Nine hundred seventy four thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
974027 Nine hundred seventy four thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
974028 Nine hundred seventy four thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
974029 Nine hundred seventy four thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
974030 Nine hundred seventy four thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ
974031 Nine hundred seventy four thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
974032 Nine hundred seventy four thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
974033 Nine hundred seventy four thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
974034 Nine hundred seventy four thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
974035 Nine hundred seventy four thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
974036 Nine hundred seventy four thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
974037 Nine hundred seventy four thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
974038 Nine hundred seventy four thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
974039 Nine hundred seventy four thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
974040 Nine hundred seventy four thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ
974041 Nine hundred seventy four thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
974042 Nine hundred seventy four thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
974043 Nine hundred seventy four thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
974044 Nine hundred seventy four thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
974045 Nine hundred seventy four thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
974046 Nine hundred seventy four thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
974047 Nine hundred seventy four thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
974048 Nine hundred seventy four thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
974049 Nine hundred seventy four thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
974050 Nine hundred seventy four thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ
974051 Nine hundred seventy four thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
974052 Nine hundred seventy four thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
974053 Nine hundred seventy four thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
974054 Nine hundred seventy four thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
974055 Nine hundred seventy four thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
974056 Nine hundred seventy four thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
974057 Nine hundred seventy four thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
974058 Nine hundred seventy four thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
974059 Nine hundred seventy four thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
974060 Nine hundred seventy four thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ
974061 Nine hundred seventy four thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
974062 Nine hundred seventy four thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
974063 Nine hundred seventy four thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
974064 Nine hundred seventy four thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
974065 Nine hundred seventy four thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
974066 Nine hundred seventy four thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
974067 Nine hundred seventy four thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
974068 Nine hundred seventy four thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
974069 Nine hundred seventy four thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
974070 Nine hundred seventy four thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
974071 Nine hundred seventy four thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
974072 Nine hundred seventy four thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
974073 Nine hundred seventy four thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
974074 Nine hundred seventy four thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
974075 Nine hundred seventy four thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
974076 Nine hundred seventy four thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
974077 Nine hundred seventy four thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
974078 Nine hundred seventy four thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
974079 Nine hundred seventy four thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
974080 Nine hundred seventy four thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ
974081 Nine hundred seventy four thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
974082 Nine hundred seventy four thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
974083 Nine hundred seventy four thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
974084 Nine hundred seventy four thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
974085 Nine hundred seventy four thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
974086 Nine hundred seventy four thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
974087 Nine hundred seventy four thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
974088 Nine hundred seventy four thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
974089 Nine hundred seventy four thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
974090 Nine hundred seventy four thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ
974091 Nine hundred seventy four thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
974092 Nine hundred seventy four thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
974093 Nine hundred seventy four thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
974094 Nine hundred seventy four thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
974095 Nine hundred seventy four thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
974096 Nine hundred seventy four thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
974097 Nine hundred seventy four thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
974098 Nine hundred seventy four thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
974099 Nine hundred seventy four thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
974100 Nine hundred seventy four thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 974001 ถึง 974100 (Nine hundred seventy four thousand and one to Nine hundred seventy four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 974101-974200, 974201-974300, 974301-974400, 974401-974500, 974501-974600, 974601-974700, 974701-974800, 974801-974900, 974901-975000, 975001-975100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 973901-974000, 973801-973900, 973701-973800, 973601-973700, 973501-973600, 973401-973500, 973301-973400, 973201-973300, 973101-973200, 973001-973100