วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 973001 ถึง 973100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 973001 ถึง 973100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 973001 ถึง 973100 (Nine hundred seventy three thousand and one to Nine hundred seventy three thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
973001 Nine hundred seventy three thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง
973002 Nine hundred seventy three thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สอง
973003 Nine hundred seventy three thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม
973004 Nine hundred seventy three thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่
973005 Nine hundred seventy three thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า
973006 Nine hundred seventy three thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก
973007 Nine hundred seventy three thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด
973008 Nine hundred seventy three thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด
973009 Nine hundred seventy three thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า
973010 Nine hundred seventy three thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ
973011 Nine hundred seventy three thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
973012 Nine hundred seventy three thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สอง
973013 Nine hundred seventy three thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สาม
973014 Nine hundred seventy three thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สี่
973015 Nine hundred seventy three thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​ห้า
973016 Nine hundred seventy three thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​หก
973017 Nine hundred seventy three thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
973018 Nine hundred seventy three thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​แปด
973019 Nine hundred seventy three thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เก้า
973020 Nine hundred seventy three thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ
973021 Nine hundred seventy three thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
973022 Nine hundred seventy three thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
973023 Nine hundred seventy three thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
973024 Nine hundred seventy three thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
973025 Nine hundred seventy three thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
973026 Nine hundred seventy three thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
973027 Nine hundred seventy three thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
973028 Nine hundred seventy three thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
973029 Nine hundred seventy three thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
973030 Nine hundred seventy three thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ
973031 Nine hundred seventy three thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
973032 Nine hundred seventy three thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
973033 Nine hundred seventy three thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
973034 Nine hundred seventy three thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
973035 Nine hundred seventy three thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
973036 Nine hundred seventy three thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
973037 Nine hundred seventy three thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
973038 Nine hundred seventy three thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
973039 Nine hundred seventy three thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
973040 Nine hundred seventy three thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ
973041 Nine hundred seventy three thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
973042 Nine hundred seventy three thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
973043 Nine hundred seventy three thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
973044 Nine hundred seventy three thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
973045 Nine hundred seventy three thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
973046 Nine hundred seventy three thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
973047 Nine hundred seventy three thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
973048 Nine hundred seventy three thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
973049 Nine hundred seventy three thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
973050 Nine hundred seventy three thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ
973051 Nine hundred seventy three thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
973052 Nine hundred seventy three thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
973053 Nine hundred seventy three thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
973054 Nine hundred seventy three thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
973055 Nine hundred seventy three thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
973056 Nine hundred seventy three thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
973057 Nine hundred seventy three thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
973058 Nine hundred seventy three thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
973059 Nine hundred seventy three thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
973060 Nine hundred seventy three thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ
973061 Nine hundred seventy three thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
973062 Nine hundred seventy three thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
973063 Nine hundred seventy three thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
973064 Nine hundred seventy three thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
973065 Nine hundred seventy three thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
973066 Nine hundred seventy three thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​หก
973067 Nine hundred seventy three thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
973068 Nine hundred seventy three thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
973069 Nine hundred seventy three thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
973070 Nine hundred seventy three thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
973071 Nine hundred seventy three thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
973072 Nine hundred seventy three thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
973073 Nine hundred seventy three thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
973074 Nine hundred seventy three thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
973075 Nine hundred seventy three thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
973076 Nine hundred seventy three thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
973077 Nine hundred seventy three thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
973078 Nine hundred seventy three thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
973079 Nine hundred seventy three thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
973080 Nine hundred seventy three thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ
973081 Nine hundred seventy three thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
973082 Nine hundred seventy three thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
973083 Nine hundred seventy three thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
973084 Nine hundred seventy three thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
973085 Nine hundred seventy three thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
973086 Nine hundred seventy three thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
973087 Nine hundred seventy three thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
973088 Nine hundred seventy three thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
973089 Nine hundred seventy three thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
973090 Nine hundred seventy three thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ
973091 Nine hundred seventy three thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
973092 Nine hundred seventy three thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
973093 Nine hundred seventy three thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
973094 Nine hundred seventy three thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
973095 Nine hundred seventy three thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
973096 Nine hundred seventy three thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
973097 Nine hundred seventy three thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
973098 Nine hundred seventy three thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
973099 Nine hundred seventy three thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
973100 Nine hundred seventy three thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 973001 ถึง 973100 (Nine hundred seventy three thousand and one to Nine hundred seventy three thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 973101-973200, 973201-973300, 973301-973400, 973401-973500, 973501-973600, 973601-973700, 973701-973800, 973801-973900, 973901-974000, 974001-974100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 972901-973000, 972801-972900, 972701-972800, 972601-972700, 972501-972600, 972401-972500, 972301-972400, 972201-972300, 972101-972200, 972001-972100