วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 972001 ถึง 972100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 972001 ถึง 972100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 972001 ถึง 972100 (Nine hundred seventy two thousand and one to Nine hundred seventy two thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
972001 Nine hundred seventy two thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง
972002 Nine hundred seventy two thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สอง
972003 Nine hundred seventy two thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม
972004 Nine hundred seventy two thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่
972005 Nine hundred seventy two thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า
972006 Nine hundred seventy two thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก
972007 Nine hundred seventy two thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด
972008 Nine hundred seventy two thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด
972009 Nine hundred seventy two thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า
972010 Nine hundred seventy two thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ
972011 Nine hundred seventy two thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
972012 Nine hundred seventy two thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สอง
972013 Nine hundred seventy two thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สาม
972014 Nine hundred seventy two thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สี่
972015 Nine hundred seventy two thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​ห้า
972016 Nine hundred seventy two thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​หก
972017 Nine hundred seventy two thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
972018 Nine hundred seventy two thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​แปด
972019 Nine hundred seventy two thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เก้า
972020 Nine hundred seventy two thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ
972021 Nine hundred seventy two thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
972022 Nine hundred seventy two thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
972023 Nine hundred seventy two thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
972024 Nine hundred seventy two thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
972025 Nine hundred seventy two thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
972026 Nine hundred seventy two thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
972027 Nine hundred seventy two thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
972028 Nine hundred seventy two thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
972029 Nine hundred seventy two thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
972030 Nine hundred seventy two thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ
972031 Nine hundred seventy two thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
972032 Nine hundred seventy two thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
972033 Nine hundred seventy two thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
972034 Nine hundred seventy two thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
972035 Nine hundred seventy two thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
972036 Nine hundred seventy two thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
972037 Nine hundred seventy two thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
972038 Nine hundred seventy two thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
972039 Nine hundred seventy two thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
972040 Nine hundred seventy two thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ
972041 Nine hundred seventy two thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
972042 Nine hundred seventy two thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
972043 Nine hundred seventy two thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
972044 Nine hundred seventy two thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
972045 Nine hundred seventy two thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
972046 Nine hundred seventy two thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
972047 Nine hundred seventy two thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
972048 Nine hundred seventy two thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
972049 Nine hundred seventy two thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
972050 Nine hundred seventy two thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ
972051 Nine hundred seventy two thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
972052 Nine hundred seventy two thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
972053 Nine hundred seventy two thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
972054 Nine hundred seventy two thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
972055 Nine hundred seventy two thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
972056 Nine hundred seventy two thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
972057 Nine hundred seventy two thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
972058 Nine hundred seventy two thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
972059 Nine hundred seventy two thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
972060 Nine hundred seventy two thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ
972061 Nine hundred seventy two thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
972062 Nine hundred seventy two thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
972063 Nine hundred seventy two thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
972064 Nine hundred seventy two thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
972065 Nine hundred seventy two thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
972066 Nine hundred seventy two thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
972067 Nine hundred seventy two thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
972068 Nine hundred seventy two thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
972069 Nine hundred seventy two thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
972070 Nine hundred seventy two thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
972071 Nine hundred seventy two thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
972072 Nine hundred seventy two thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
972073 Nine hundred seventy two thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
972074 Nine hundred seventy two thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
972075 Nine hundred seventy two thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
972076 Nine hundred seventy two thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
972077 Nine hundred seventy two thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
972078 Nine hundred seventy two thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
972079 Nine hundred seventy two thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
972080 Nine hundred seventy two thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ
972081 Nine hundred seventy two thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
972082 Nine hundred seventy two thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
972083 Nine hundred seventy two thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
972084 Nine hundred seventy two thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
972085 Nine hundred seventy two thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
972086 Nine hundred seventy two thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
972087 Nine hundred seventy two thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
972088 Nine hundred seventy two thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
972089 Nine hundred seventy two thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
972090 Nine hundred seventy two thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ
972091 Nine hundred seventy two thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
972092 Nine hundred seventy two thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
972093 Nine hundred seventy two thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
972094 Nine hundred seventy two thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
972095 Nine hundred seventy two thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
972096 Nine hundred seventy two thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
972097 Nine hundred seventy two thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
972098 Nine hundred seventy two thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
972099 Nine hundred seventy two thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
972100 Nine hundred seventy two thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 972001 ถึง 972100 (Nine hundred seventy two thousand and one to Nine hundred seventy two thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 972101-972200, 972201-972300, 972301-972400, 972401-972500, 972501-972600, 972601-972700, 972701-972800, 972801-972900, 972901-973000, 973001-973100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 971901-972000, 971801-971900, 971701-971800, 971601-971700, 971501-971600, 971401-971500, 971301-971400, 971201-971300, 971101-971200, 971001-971100