วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 971001 ถึง 971100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 971001 ถึง 971100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 971001 ถึง 971100 (Nine hundred seventy one thousand and one to Nine hundred seventy one thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
971001 Nine hundred seventy one thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง
971002 Nine hundred seventy one thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง
971003 Nine hundred seventy one thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม
971004 Nine hundred seventy one thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่
971005 Nine hundred seventy one thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า
971006 Nine hundred seventy one thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก
971007 Nine hundred seventy one thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด
971008 Nine hundred seventy one thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด
971009 Nine hundred seventy one thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า
971010 Nine hundred seventy one thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ
971011 Nine hundred seventy one thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เอ็ด
971012 Nine hundred seventy one thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สอง
971013 Nine hundred seventy one thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สาม
971014 Nine hundred seventy one thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สี่
971015 Nine hundred seventy one thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​ห้า
971016 Nine hundred seventy one thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​หก
971017 Nine hundred seventy one thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เจ็ด
971018 Nine hundred seventy one thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​แปด
971019 Nine hundred seventy one thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เก้า
971020 Nine hundred seventy one thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ
971021 Nine hundred seventy one thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
971022 Nine hundred seventy one thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
971023 Nine hundred seventy one thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
971024 Nine hundred seventy one thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
971025 Nine hundred seventy one thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
971026 Nine hundred seventy one thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​หก
971027 Nine hundred seventy one thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
971028 Nine hundred seventy one thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
971029 Nine hundred seventy one thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
971030 Nine hundred seventy one thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ
971031 Nine hundred seventy one thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
971032 Nine hundred seventy one thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สอง
971033 Nine hundred seventy one thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สาม
971034 Nine hundred seventy one thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สี่
971035 Nine hundred seventy one thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
971036 Nine hundred seventy one thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​หก
971037 Nine hundred seventy one thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
971038 Nine hundred seventy one thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​แปด
971039 Nine hundred seventy one thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
971040 Nine hundred seventy one thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ
971041 Nine hundred seventy one thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
971042 Nine hundred seventy one thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สอง
971043 Nine hundred seventy one thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สาม
971044 Nine hundred seventy one thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สี่
971045 Nine hundred seventy one thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
971046 Nine hundred seventy one thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​หก
971047 Nine hundred seventy one thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
971048 Nine hundred seventy one thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​แปด
971049 Nine hundred seventy one thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
971050 Nine hundred seventy one thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ
971051 Nine hundred seventy one thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
971052 Nine hundred seventy one thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
971053 Nine hundred seventy one thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
971054 Nine hundred seventy one thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
971055 Nine hundred seventy one thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
971056 Nine hundred seventy one thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​หก
971057 Nine hundred seventy one thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
971058 Nine hundred seventy one thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
971059 Nine hundred seventy one thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
971060 Nine hundred seventy one thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ
971061 Nine hundred seventy one thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
971062 Nine hundred seventy one thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สอง
971063 Nine hundred seventy one thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สาม
971064 Nine hundred seventy one thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สี่
971065 Nine hundred seventy one thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​ห้า
971066 Nine hundred seventy one thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​หก
971067 Nine hundred seventy one thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
971068 Nine hundred seventy one thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​แปด
971069 Nine hundred seventy one thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เก้า
971070 Nine hundred seventy one thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ
971071 Nine hundred seventy one thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
971072 Nine hundred seventy one thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
971073 Nine hundred seventy one thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
971074 Nine hundred seventy one thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
971075 Nine hundred seventy one thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
971076 Nine hundred seventy one thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
971077 Nine hundred seventy one thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
971078 Nine hundred seventy one thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
971079 Nine hundred seventy one thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
971080 Nine hundred seventy one thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ
971081 Nine hundred seventy one thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
971082 Nine hundred seventy one thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สอง
971083 Nine hundred seventy one thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สาม
971084 Nine hundred seventy one thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สี่
971085 Nine hundred seventy one thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
971086 Nine hundred seventy one thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​หก
971087 Nine hundred seventy one thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
971088 Nine hundred seventy one thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​แปด
971089 Nine hundred seventy one thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
971090 Nine hundred seventy one thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ
971091 Nine hundred seventy one thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
971092 Nine hundred seventy one thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
971093 Nine hundred seventy one thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
971094 Nine hundred seventy one thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
971095 Nine hundred seventy one thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
971096 Nine hundred seventy one thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​หก
971097 Nine hundred seventy one thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
971098 Nine hundred seventy one thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
971099 Nine hundred seventy one thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
971100 Nine hundred seventy one thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 971001 ถึง 971100 (Nine hundred seventy one thousand and one to Nine hundred seventy one thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 971101-971200, 971201-971300, 971301-971400, 971401-971500, 971501-971600, 971601-971700, 971701-971800, 971801-971900, 971901-972000, 972001-972100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 970901-971000, 970801-970900, 970701-970800, 970601-970700, 970501-970600, 970401-970500, 970301-970400, 970201-970300, 970101-970200, 970001-970100