วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 970801 ถึง 970900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 970801 ถึง 970900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 970801 ถึง 970900 (Nine hundred seventy thousand eight hundred and one to Nine hundred seventy thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
970801 Nine hundred seventy thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​หนึ่ง
970802 Nine hundred seventy thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สอง
970803 Nine hundred seventy thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม
970804 Nine hundred seventy thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่
970805 Nine hundred seventy thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า
970806 Nine hundred seventy thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก
970807 Nine hundred seventy thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด
970808 Nine hundred seventy thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด
970809 Nine hundred seventy thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า
970810 Nine hundred seventy thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ
970811 Nine hundred seventy thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
970812 Nine hundred seventy thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
970813 Nine hundred seventy thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
970814 Nine hundred seventy thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
970815 Nine hundred seventy thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
970816 Nine hundred seventy thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​หก
970817 Nine hundred seventy thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
970818 Nine hundred seventy thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
970819 Nine hundred seventy thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
970820 Nine hundred seventy thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
970821 Nine hundred seventy thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
970822 Nine hundred seventy thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
970823 Nine hundred seventy thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
970824 Nine hundred seventy thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
970825 Nine hundred seventy thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
970826 Nine hundred seventy thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
970827 Nine hundred seventy thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
970828 Nine hundred seventy thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
970829 Nine hundred seventy thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
970830 Nine hundred seventy thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
970831 Nine hundred seventy thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
970832 Nine hundred seventy thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
970833 Nine hundred seventy thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
970834 Nine hundred seventy thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
970835 Nine hundred seventy thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
970836 Nine hundred seventy thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
970837 Nine hundred seventy thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
970838 Nine hundred seventy thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
970839 Nine hundred seventy thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
970840 Nine hundred seventy thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
970841 Nine hundred seventy thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
970842 Nine hundred seventy thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
970843 Nine hundred seventy thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
970844 Nine hundred seventy thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
970845 Nine hundred seventy thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
970846 Nine hundred seventy thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
970847 Nine hundred seventy thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
970848 Nine hundred seventy thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
970849 Nine hundred seventy thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
970850 Nine hundred seventy thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
970851 Nine hundred seventy thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
970852 Nine hundred seventy thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
970853 Nine hundred seventy thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
970854 Nine hundred seventy thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
970855 Nine hundred seventy thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
970856 Nine hundred seventy thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
970857 Nine hundred seventy thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
970858 Nine hundred seventy thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
970859 Nine hundred seventy thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
970860 Nine hundred seventy thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ
970861 Nine hundred seventy thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
970862 Nine hundred seventy thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
970863 Nine hundred seventy thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
970864 Nine hundred seventy thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
970865 Nine hundred seventy thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
970866 Nine hundred seventy thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
970867 Nine hundred seventy thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
970868 Nine hundred seventy thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
970869 Nine hundred seventy thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
970870 Nine hundred seventy thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
970871 Nine hundred seventy thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
970872 Nine hundred seventy thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
970873 Nine hundred seventy thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
970874 Nine hundred seventy thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
970875 Nine hundred seventy thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
970876 Nine hundred seventy thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
970877 Nine hundred seventy thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
970878 Nine hundred seventy thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
970879 Nine hundred seventy thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
970880 Nine hundred seventy thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
970881 Nine hundred seventy thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
970882 Nine hundred seventy thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
970883 Nine hundred seventy thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
970884 Nine hundred seventy thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
970885 Nine hundred seventy thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
970886 Nine hundred seventy thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
970887 Nine hundred seventy thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
970888 Nine hundred seventy thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
970889 Nine hundred seventy thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
970890 Nine hundred seventy thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
970891 Nine hundred seventy thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
970892 Nine hundred seventy thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
970893 Nine hundred seventy thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
970894 Nine hundred seventy thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
970895 Nine hundred seventy thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
970896 Nine hundred seventy thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
970897 Nine hundred seventy thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
970898 Nine hundred seventy thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
970899 Nine hundred seventy thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
970900 Nine hundred seventy thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 970801 ถึง 970900 (Nine hundred seventy thousand eight hundred and one to Nine hundred seventy thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 970901-971000, 971001-971100, 971101-971200, 971201-971300, 971301-971400, 971401-971500, 971501-971600, 971601-971700, 971701-971800, 971801-971900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 970701-970800, 970601-970700, 970501-970600, 970401-970500, 970301-970400, 970201-970300, 970101-970200, 970001-970100, 969901-970000, 969801-969900