วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 970301 ถึง 970400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 970301 ถึง 970400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 970301 ถึง 970400 (Nine hundred seventy thousand three hundred and one to Nine hundred seventy thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
970301 Nine hundred seventy thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​หนึ่ง
970302 Nine hundred seventy thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สอง
970303 Nine hundred seventy thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม
970304 Nine hundred seventy thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่
970305 Nine hundred seventy thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า
970306 Nine hundred seventy thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก
970307 Nine hundred seventy thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด
970308 Nine hundred seventy thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด
970309 Nine hundred seventy thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า
970310 Nine hundred seventy thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ
970311 Nine hundred seventy thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
970312 Nine hundred seventy thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
970313 Nine hundred seventy thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
970314 Nine hundred seventy thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
970315 Nine hundred seventy thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
970316 Nine hundred seventy thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​หก
970317 Nine hundred seventy thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
970318 Nine hundred seventy thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
970319 Nine hundred seventy thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
970320 Nine hundred seventy thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
970321 Nine hundred seventy thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
970322 Nine hundred seventy thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
970323 Nine hundred seventy thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
970324 Nine hundred seventy thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
970325 Nine hundred seventy thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
970326 Nine hundred seventy thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
970327 Nine hundred seventy thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
970328 Nine hundred seventy thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
970329 Nine hundred seventy thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
970330 Nine hundred seventy thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
970331 Nine hundred seventy thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
970332 Nine hundred seventy thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
970333 Nine hundred seventy thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
970334 Nine hundred seventy thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
970335 Nine hundred seventy thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
970336 Nine hundred seventy thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
970337 Nine hundred seventy thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
970338 Nine hundred seventy thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
970339 Nine hundred seventy thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
970340 Nine hundred seventy thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
970341 Nine hundred seventy thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
970342 Nine hundred seventy thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
970343 Nine hundred seventy thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
970344 Nine hundred seventy thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
970345 Nine hundred seventy thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
970346 Nine hundred seventy thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
970347 Nine hundred seventy thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
970348 Nine hundred seventy thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
970349 Nine hundred seventy thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
970350 Nine hundred seventy thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
970351 Nine hundred seventy thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
970352 Nine hundred seventy thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
970353 Nine hundred seventy thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
970354 Nine hundred seventy thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
970355 Nine hundred seventy thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
970356 Nine hundred seventy thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
970357 Nine hundred seventy thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
970358 Nine hundred seventy thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
970359 Nine hundred seventy thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
970360 Nine hundred seventy thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ
970361 Nine hundred seventy thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
970362 Nine hundred seventy thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
970363 Nine hundred seventy thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
970364 Nine hundred seventy thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
970365 Nine hundred seventy thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
970366 Nine hundred seventy thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
970367 Nine hundred seventy thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
970368 Nine hundred seventy thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
970369 Nine hundred seventy thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
970370 Nine hundred seventy thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
970371 Nine hundred seventy thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
970372 Nine hundred seventy thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
970373 Nine hundred seventy thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
970374 Nine hundred seventy thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
970375 Nine hundred seventy thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
970376 Nine hundred seventy thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
970377 Nine hundred seventy thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
970378 Nine hundred seventy thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
970379 Nine hundred seventy thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
970380 Nine hundred seventy thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
970381 Nine hundred seventy thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
970382 Nine hundred seventy thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
970383 Nine hundred seventy thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
970384 Nine hundred seventy thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
970385 Nine hundred seventy thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
970386 Nine hundred seventy thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
970387 Nine hundred seventy thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
970388 Nine hundred seventy thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
970389 Nine hundred seventy thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
970390 Nine hundred seventy thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
970391 Nine hundred seventy thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
970392 Nine hundred seventy thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
970393 Nine hundred seventy thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
970394 Nine hundred seventy thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
970395 Nine hundred seventy thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
970396 Nine hundred seventy thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
970397 Nine hundred seventy thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
970398 Nine hundred seventy thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
970399 Nine hundred seventy thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
970400 Nine hundred seventy thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 970301 ถึง 970400 (Nine hundred seventy thousand three hundred and one to Nine hundred seventy thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 970401-970500, 970501-970600, 970601-970700, 970701-970800, 970801-970900, 970901-971000, 971001-971100, 971101-971200, 971201-971300, 971301-971400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 970201-970300, 970101-970200, 970001-970100, 969901-970000, 969801-969900, 969701-969800, 969601-969700, 969501-969600, 969401-969500, 969301-969400