วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 970201 ถึง 970300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 970201 ถึง 970300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 970201 ถึง 970300 (Nine hundred seventy thousand two hundred and one to Nine hundred seventy thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
970201 Nine hundred seventy thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​หนึ่ง
970202 Nine hundred seventy thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สอง
970203 Nine hundred seventy thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม
970204 Nine hundred seventy thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่
970205 Nine hundred seventy thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า
970206 Nine hundred seventy thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก
970207 Nine hundred seventy thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด
970208 Nine hundred seventy thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด
970209 Nine hundred seventy thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า
970210 Nine hundred seventy thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ
970211 Nine hundred seventy thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
970212 Nine hundred seventy thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
970213 Nine hundred seventy thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
970214 Nine hundred seventy thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
970215 Nine hundred seventy thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
970216 Nine hundred seventy thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​หก
970217 Nine hundred seventy thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
970218 Nine hundred seventy thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
970219 Nine hundred seventy thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
970220 Nine hundred seventy thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
970221 Nine hundred seventy thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
970222 Nine hundred seventy thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
970223 Nine hundred seventy thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
970224 Nine hundred seventy thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
970225 Nine hundred seventy thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
970226 Nine hundred seventy thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
970227 Nine hundred seventy thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
970228 Nine hundred seventy thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
970229 Nine hundred seventy thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
970230 Nine hundred seventy thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
970231 Nine hundred seventy thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
970232 Nine hundred seventy thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
970233 Nine hundred seventy thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
970234 Nine hundred seventy thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
970235 Nine hundred seventy thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
970236 Nine hundred seventy thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
970237 Nine hundred seventy thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
970238 Nine hundred seventy thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
970239 Nine hundred seventy thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
970240 Nine hundred seventy thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
970241 Nine hundred seventy thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
970242 Nine hundred seventy thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
970243 Nine hundred seventy thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
970244 Nine hundred seventy thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
970245 Nine hundred seventy thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
970246 Nine hundred seventy thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
970247 Nine hundred seventy thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
970248 Nine hundred seventy thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
970249 Nine hundred seventy thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
970250 Nine hundred seventy thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
970251 Nine hundred seventy thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
970252 Nine hundred seventy thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
970253 Nine hundred seventy thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
970254 Nine hundred seventy thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
970255 Nine hundred seventy thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
970256 Nine hundred seventy thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
970257 Nine hundred seventy thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
970258 Nine hundred seventy thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
970259 Nine hundred seventy thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
970260 Nine hundred seventy thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ
970261 Nine hundred seventy thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
970262 Nine hundred seventy thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
970263 Nine hundred seventy thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
970264 Nine hundred seventy thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
970265 Nine hundred seventy thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
970266 Nine hundred seventy thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
970267 Nine hundred seventy thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
970268 Nine hundred seventy thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
970269 Nine hundred seventy thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
970270 Nine hundred seventy thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
970271 Nine hundred seventy thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
970272 Nine hundred seventy thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
970273 Nine hundred seventy thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
970274 Nine hundred seventy thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
970275 Nine hundred seventy thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
970276 Nine hundred seventy thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
970277 Nine hundred seventy thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
970278 Nine hundred seventy thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
970279 Nine hundred seventy thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
970280 Nine hundred seventy thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
970281 Nine hundred seventy thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
970282 Nine hundred seventy thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
970283 Nine hundred seventy thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
970284 Nine hundred seventy thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
970285 Nine hundred seventy thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
970286 Nine hundred seventy thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
970287 Nine hundred seventy thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
970288 Nine hundred seventy thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
970289 Nine hundred seventy thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
970290 Nine hundred seventy thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
970291 Nine hundred seventy thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
970292 Nine hundred seventy thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
970293 Nine hundred seventy thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
970294 Nine hundred seventy thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
970295 Nine hundred seventy thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
970296 Nine hundred seventy thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
970297 Nine hundred seventy thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
970298 Nine hundred seventy thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
970299 Nine hundred seventy thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
970300 Nine hundred seventy thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 970201 ถึง 970300 (Nine hundred seventy thousand two hundred and one to Nine hundred seventy thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 970301-970400, 970401-970500, 970501-970600, 970601-970700, 970701-970800, 970801-970900, 970901-971000, 971001-971100, 971101-971200, 971201-971300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 970101-970200, 970001-970100, 969901-970000, 969801-969900, 969701-969800, 969601-969700, 969501-969600, 969401-969500, 969301-969400, 969201-969300