วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 9701 ถึง 9800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 9701 ถึง 9800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 9701 ถึง 9800 (Nine thousand seven hundred and one to Nine thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
9701 Nine thousand seven hundred and oneไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
9702 Nine thousand seven hundred and twoไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
9703 Nine thousand seven hundred and threeไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
9704 Nine thousand seven hundred and fourไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
9705 Nine thousand seven hundred and fiveไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
9706 Nine thousand seven hundred and sixไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
9707 Nine thousand seven hundred and sevenไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
9708 Nine thousand seven hundred and eightไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
9709 Nine thousand seven hundred and nineไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
9710 Nine thousand seven hundred and tenไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
9711 Nine thousand seven hundred and elevenไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
9712 Nine thousand seven hundred and twelveไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
9713 Nine thousand seven hundred and thirteenไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
9714 Nine thousand seven hundred and fourteenไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
9715 Nine thousand seven hundred and fifteenไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
9716 Nine thousand seven hundred and sixteenไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
9717 Nine thousand seven hundred and seventeenไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
9718 Nine thousand seven hundred and eighteenไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
9719 Nine thousand seven hundred and nineteenไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
9720 Nine thousand seven hundred and twentyไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
9721 Nine thousand seven hundred and twenty oneไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
9722 Nine thousand seven hundred and twenty twoไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
9723 Nine thousand seven hundred and twenty threeไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
9724 Nine thousand seven hundred and twenty fourไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
9725 Nine thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
9726 Nine thousand seven hundred and twenty sixไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
9727 Nine thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
9728 Nine thousand seven hundred and twenty eightไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
9729 Nine thousand seven hundred and twenty nineไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
9730 Nine thousand seven hundred and thirtyไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
9731 Nine thousand seven hundred and thirty oneไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
9732 Nine thousand seven hundred and thirty twoไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
9733 Nine thousand seven hundred and thirty threeไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
9734 Nine thousand seven hundred and thirty fourไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
9735 Nine thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
9736 Nine thousand seven hundred and thirty sixไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
9737 Nine thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
9738 Nine thousand seven hundred and thirty eightไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
9739 Nine thousand seven hundred and thirty nineไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
9740 Nine thousand seven hundred and fortyไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
9741 Nine thousand seven hundred and forty oneไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
9742 Nine thousand seven hundred and forty twoไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
9743 Nine thousand seven hundred and forty threeไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
9744 Nine thousand seven hundred and forty fourไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
9745 Nine thousand seven hundred and forty fiveไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
9746 Nine thousand seven hundred and forty sixไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
9747 Nine thousand seven hundred and forty sevenไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
9748 Nine thousand seven hundred and forty eightไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
9749 Nine thousand seven hundred and forty nineไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
9750 Nine thousand seven hundred and fiftyไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
9751 Nine thousand seven hundred and fifty oneไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
9752 Nine thousand seven hundred and fifty twoไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
9753 Nine thousand seven hundred and fifty threeไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
9754 Nine thousand seven hundred and fifty fourไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
9755 Nine thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
9756 Nine thousand seven hundred and fifty sixไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
9757 Nine thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
9758 Nine thousand seven hundred and fifty eightไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
9759 Nine thousand seven hundred and fifty nineไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
9760 Nine thousand seven hundred and sixtyไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
9761 Nine thousand seven hundred and sixty oneไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
9762 Nine thousand seven hundred and sixty twoไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
9763 Nine thousand seven hundred and sixty threeไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
9764 Nine thousand seven hundred and sixty fourไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
9765 Nine thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
9766 Nine thousand seven hundred and sixty sixไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
9767 Nine thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
9768 Nine thousand seven hundred and sixty eightไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
9769 Nine thousand seven hundred and sixty nineไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
9770 Nine thousand seven hundred and seventyไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
9771 Nine thousand seven hundred and seventy oneไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
9772 Nine thousand seven hundred and seventy twoไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
9773 Nine thousand seven hundred and seventy threeไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
9774 Nine thousand seven hundred and seventy fourไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
9775 Nine thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
9776 Nine thousand seven hundred and seventy sixไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
9777 Nine thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
9778 Nine thousand seven hundred and seventy eightไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
9779 Nine thousand seven hundred and seventy nineไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
9780 Nine thousand seven hundred and eightyไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
9781 Nine thousand seven hundred and eighty oneไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
9782 Nine thousand seven hundred and eighty twoไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
9783 Nine thousand seven hundred and eighty threeไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
9784 Nine thousand seven hundred and eighty fourไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
9785 Nine thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
9786 Nine thousand seven hundred and eighty sixไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
9787 Nine thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
9788 Nine thousand seven hundred and eighty eightไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
9789 Nine thousand seven hundred and eighty nineไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
9790 Nine thousand seven hundred and ninetyไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
9791 Nine thousand seven hundred and ninety oneไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
9792 Nine thousand seven hundred and ninety twoไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
9793 Nine thousand seven hundred and ninety threeไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
9794 Nine thousand seven hundred and ninety fourไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
9795 Nine thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
9796 Nine thousand seven hundred and ninety sixไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
9797 Nine thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
9798 Nine thousand seven hundred and ninety eightไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
9799 Nine thousand seven hundred and ninety nineไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
9800 Nine thousand eight hundredไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 9701 ถึง 9800 (Nine thousand seven hundred and one to Nine thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 9801-9900, 9901-10000, 10001-10100, 10101-10200, 10201-10300, 10301-10400, 10401-10500, 10501-10600, 10601-10700, 10701-10800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 9601-9700, 9501-9600, 9401-9500, 9301-9400, 9201-9300, 9101-9200, 9001-9100, 8901-9000, 8801-8900, 8701-8800