วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 970001 ถึง 970100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 970001 ถึง 970100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 970001 ถึง 970100 (Nine hundred seventy thousand and one to Nine hundred seventy thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
970001 Nine hundred seventy thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง
970002 Nine hundred seventy thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง
970003 Nine hundred seventy thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม
970004 Nine hundred seventy thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่
970005 Nine hundred seventy thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า
970006 Nine hundred seventy thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก
970007 Nine hundred seventy thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด
970008 Nine hundred seventy thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด
970009 Nine hundred seventy thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า
970010 Nine hundred seventy thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สิบ
970011 Nine hundred seventy thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สิบ​เอ็ด
970012 Nine hundred seventy thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สิบ​สอง
970013 Nine hundred seventy thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สิบ​สาม
970014 Nine hundred seventy thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สิบ​สี่
970015 Nine hundred seventy thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สิบ​ห้า
970016 Nine hundred seventy thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สิบ​หก
970017 Nine hundred seventy thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สิบ​เจ็ด
970018 Nine hundred seventy thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สิบ​แปด
970019 Nine hundred seventy thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สิบ​เก้า
970020 Nine hundred seventy thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ยี่​สิบ
970021 Nine hundred seventy thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ยี่​สิบ​เอ็ด
970022 Nine hundred seventy thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ยี่​สิบ​สอง
970023 Nine hundred seventy thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ยี่​สิบ​สาม
970024 Nine hundred seventy thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ยี่​สิบ​สี่
970025 Nine hundred seventy thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ยี่​สิบ​ห้า
970026 Nine hundred seventy thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ยี่​สิบ​หก
970027 Nine hundred seventy thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ยี่​สิบ​เจ็ด
970028 Nine hundred seventy thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ยี่​สิบ​แปด
970029 Nine hundred seventy thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ยี่​สิบ​เก้า
970030 Nine hundred seventy thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​สิบ
970031 Nine hundred seventy thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​สิบ​เอ็ด
970032 Nine hundred seventy thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​สิบ​สอง
970033 Nine hundred seventy thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​สิบ​สาม
970034 Nine hundred seventy thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​สิบ​สี่
970035 Nine hundred seventy thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​สิบ​ห้า
970036 Nine hundred seventy thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​สิบ​หก
970037 Nine hundred seventy thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​สิบ​เจ็ด
970038 Nine hundred seventy thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​สิบ​แปด
970039 Nine hundred seventy thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สาม​สิบ​เก้า
970040 Nine hundred seventy thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​สิบ
970041 Nine hundred seventy thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​สิบ​เอ็ด
970042 Nine hundred seventy thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​สิบ​สอง
970043 Nine hundred seventy thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​สิบ​สาม
970044 Nine hundred seventy thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​สิบ​สี่
970045 Nine hundred seventy thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​สิบ​ห้า
970046 Nine hundred seventy thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​สิบ​หก
970047 Nine hundred seventy thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​สิบ​เจ็ด
970048 Nine hundred seventy thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​สิบ​แปด
970049 Nine hundred seventy thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สี่​สิบ​เก้า
970050 Nine hundred seventy thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​สิบ
970051 Nine hundred seventy thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​สิบ​เอ็ด
970052 Nine hundred seventy thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​สิบ​สอง
970053 Nine hundred seventy thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​สิบ​สาม
970054 Nine hundred seventy thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​สิบ​สี่
970055 Nine hundred seventy thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​สิบ​ห้า
970056 Nine hundred seventy thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​สิบ​หก
970057 Nine hundred seventy thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​สิบ​เจ็ด
970058 Nine hundred seventy thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​สิบ​แปด
970059 Nine hundred seventy thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​สิบ​เก้า
970060 Nine hundred seventy thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​สิบ
970061 Nine hundred seventy thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​สิบ​เอ็ด
970062 Nine hundred seventy thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​สิบ​สอง
970063 Nine hundred seventy thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​สิบ​สาม
970064 Nine hundred seventy thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​สิบ​สี่
970065 Nine hundred seventy thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​สิบ​ห้า
970066 Nine hundred seventy thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​สิบ​หก
970067 Nine hundred seventy thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​สิบ​เจ็ด
970068 Nine hundred seventy thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​สิบ​แปด
970069 Nine hundred seventy thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หก​สิบ​เก้า
970070 Nine hundred seventy thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​สิบ
970071 Nine hundred seventy thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
970072 Nine hundred seventy thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สอง
970073 Nine hundred seventy thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สาม
970074 Nine hundred seventy thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สี่
970075 Nine hundred seventy thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​ห้า
970076 Nine hundred seventy thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​หก
970077 Nine hundred seventy thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
970078 Nine hundred seventy thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​แปด
970079 Nine hundred seventy thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เก้า
970080 Nine hundred seventy thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​สิบ
970081 Nine hundred seventy thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​สิบ​เอ็ด
970082 Nine hundred seventy thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​สิบ​สอง
970083 Nine hundred seventy thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​สิบ​สาม
970084 Nine hundred seventy thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​สิบ​สี่
970085 Nine hundred seventy thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​สิบ​ห้า
970086 Nine hundred seventy thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​สิบ​หก
970087 Nine hundred seventy thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​สิบ​เจ็ด
970088 Nine hundred seventy thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​สิบ​แปด
970089 Nine hundred seventy thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​สิบ​เก้า
970090 Nine hundred seventy thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​สิบ
970091 Nine hundred seventy thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​สิบ​เอ็ด
970092 Nine hundred seventy thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​สิบ​สอง
970093 Nine hundred seventy thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​สิบ​สาม
970094 Nine hundred seventy thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​สิบ​สี่
970095 Nine hundred seventy thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​สิบ​ห้า
970096 Nine hundred seventy thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​สิบ​หก
970097 Nine hundred seventy thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​สิบ​เจ็ด
970098 Nine hundred seventy thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​สิบ​แปด
970099 Nine hundred seventy thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​สิบ​เก้า
970100 Nine hundred seventy thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 970001 ถึง 970100 (Nine hundred seventy thousand and one to Nine hundred seventy thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 970101-970200, 970201-970300, 970301-970400, 970401-970500, 970501-970600, 970601-970700, 970701-970800, 970801-970900, 970901-971000, 971001-971100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 969901-970000, 969801-969900, 969701-969800, 969601-969700, 969501-969600, 969401-969500, 969301-969400, 969201-969300, 969101-969200, 969001-969100