วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 969801 ถึง 969900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 969801 ถึง 969900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 969801 ถึง 969900 (Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and one to Nine hundred sixty nine thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
969801 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
969802 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สอง
969803 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม
969804 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่
969805 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
969806 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก
969807 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
969808 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด
969809 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
969810 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
969811 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
969812 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
969813 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
969814 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
969815 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
969816 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
969817 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
969818 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
969819 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
969820 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
969821 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
969822 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
969823 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
969824 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
969825 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
969826 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
969827 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
969828 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
969829 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
969830 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
969831 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
969832 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
969833 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
969834 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
969835 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
969836 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
969837 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
969838 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
969839 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
969840 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
969841 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
969842 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
969843 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
969844 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
969845 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
969846 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
969847 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
969848 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
969849 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
969850 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
969851 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
969852 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
969853 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
969854 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
969855 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
969856 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
969857 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
969858 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
969859 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
969860 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
969861 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
969862 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
969863 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
969864 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
969865 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
969866 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
969867 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
969868 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
969869 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
969870 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
969871 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
969872 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
969873 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
969874 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
969875 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
969876 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
969877 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
969878 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
969879 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
969880 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
969881 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
969882 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
969883 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
969884 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
969885 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
969886 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
969887 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
969888 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
969889 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
969890 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
969891 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
969892 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
969893 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
969894 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
969895 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
969896 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
969897 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
969898 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
969899 Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
969900 Nine hundred sixty nine thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 969801 ถึง 969900 (Nine hundred sixty nine thousand eight hundred and one to Nine hundred sixty nine thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 969901-970000, 970001-970100, 970101-970200, 970201-970300, 970301-970400, 970401-970500, 970501-970600, 970601-970700, 970701-970800, 970801-970900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 969701-969800, 969601-969700, 969501-969600, 969401-969500, 969301-969400, 969201-969300, 969101-969200, 969001-969100, 968901-969000, 968801-968900