วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 969301 ถึง 969400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 969301 ถึง 969400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 969301 ถึง 969400 (Nine hundred sixty nine thousand three hundred and one to Nine hundred sixty nine thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
969301 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
969302 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สอง
969303 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม
969304 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่
969305 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
969306 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก
969307 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
969308 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด
969309 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
969310 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
969311 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
969312 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
969313 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
969314 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
969315 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
969316 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
969317 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
969318 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
969319 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
969320 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
969321 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
969322 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
969323 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
969324 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
969325 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
969326 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
969327 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
969328 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
969329 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
969330 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
969331 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
969332 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
969333 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
969334 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
969335 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
969336 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
969337 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
969338 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
969339 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
969340 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
969341 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
969342 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
969343 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
969344 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
969345 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
969346 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
969347 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
969348 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
969349 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
969350 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
969351 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
969352 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
969353 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
969354 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
969355 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
969356 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
969357 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
969358 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
969359 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
969360 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
969361 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
969362 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
969363 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
969364 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
969365 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
969366 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
969367 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
969368 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
969369 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
969370 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
969371 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
969372 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
969373 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
969374 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
969375 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
969376 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
969377 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
969378 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
969379 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
969380 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
969381 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
969382 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
969383 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
969384 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
969385 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
969386 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
969387 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
969388 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
969389 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
969390 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
969391 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
969392 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
969393 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
969394 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
969395 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
969396 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
969397 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
969398 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
969399 Nine hundred sixty nine thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
969400 Nine hundred sixty nine thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 969301 ถึง 969400 (Nine hundred sixty nine thousand three hundred and one to Nine hundred sixty nine thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 969401-969500, 969501-969600, 969601-969700, 969701-969800, 969801-969900, 969901-970000, 970001-970100, 970101-970200, 970201-970300, 970301-970400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 969201-969300, 969101-969200, 969001-969100, 968901-969000, 968801-968900, 968701-968800, 968601-968700, 968501-968600, 968401-968500, 968301-968400