วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 969201 ถึง 969300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 969201 ถึง 969300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 969201 ถึง 969300 (Nine hundred sixty nine thousand two hundred and one to Nine hundred sixty nine thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
969201 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
969202 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สอง
969203 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม
969204 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่
969205 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
969206 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก
969207 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
969208 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด
969209 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
969210 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
969211 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
969212 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
969213 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
969214 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
969215 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
969216 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
969217 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
969218 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
969219 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
969220 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
969221 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
969222 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
969223 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
969224 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
969225 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
969226 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
969227 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
969228 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
969229 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
969230 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
969231 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
969232 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
969233 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
969234 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
969235 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
969236 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
969237 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
969238 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
969239 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
969240 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
969241 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
969242 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
969243 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
969244 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
969245 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
969246 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
969247 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
969248 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
969249 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
969250 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
969251 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
969252 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
969253 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
969254 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
969255 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
969256 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
969257 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
969258 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
969259 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
969260 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
969261 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
969262 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
969263 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
969264 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
969265 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
969266 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
969267 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
969268 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
969269 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
969270 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
969271 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
969272 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
969273 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
969274 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
969275 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
969276 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
969277 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
969278 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
969279 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
969280 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
969281 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
969282 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
969283 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
969284 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
969285 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
969286 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
969287 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
969288 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
969289 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
969290 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
969291 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
969292 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
969293 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
969294 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
969295 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
969296 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
969297 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
969298 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
969299 Nine hundred sixty nine thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
969300 Nine hundred sixty nine thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 969201 ถึง 969300 (Nine hundred sixty nine thousand two hundred and one to Nine hundred sixty nine thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 969301-969400, 969401-969500, 969501-969600, 969601-969700, 969701-969800, 969801-969900, 969901-970000, 970001-970100, 970101-970200, 970201-970300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 969101-969200, 969001-969100, 968901-969000, 968801-968900, 968701-968800, 968601-968700, 968501-968600, 968401-968500, 968301-968400, 968201-968300