วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 969001 ถึง 969100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 969001 ถึง 969100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 969001 ถึง 969100 (Nine hundred sixty nine thousand and one to Nine hundred sixty nine thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
969001 Nine hundred sixty nine thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง
969002 Nine hundred sixty nine thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง
969003 Nine hundred sixty nine thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม
969004 Nine hundred sixty nine thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่
969005 Nine hundred sixty nine thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า
969006 Nine hundred sixty nine thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก
969007 Nine hundred sixty nine thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด
969008 Nine hundred sixty nine thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด
969009 Nine hundred sixty nine thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า
969010 Nine hundred sixty nine thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ
969011 Nine hundred sixty nine thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เอ็ด
969012 Nine hundred sixty nine thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สอง
969013 Nine hundred sixty nine thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สาม
969014 Nine hundred sixty nine thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สี่
969015 Nine hundred sixty nine thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​ห้า
969016 Nine hundred sixty nine thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​หก
969017 Nine hundred sixty nine thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เจ็ด
969018 Nine hundred sixty nine thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​แปด
969019 Nine hundred sixty nine thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เก้า
969020 Nine hundred sixty nine thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ
969021 Nine hundred sixty nine thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
969022 Nine hundred sixty nine thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
969023 Nine hundred sixty nine thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
969024 Nine hundred sixty nine thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
969025 Nine hundred sixty nine thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
969026 Nine hundred sixty nine thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
969027 Nine hundred sixty nine thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
969028 Nine hundred sixty nine thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
969029 Nine hundred sixty nine thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
969030 Nine hundred sixty nine thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ
969031 Nine hundred sixty nine thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
969032 Nine hundred sixty nine thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
969033 Nine hundred sixty nine thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
969034 Nine hundred sixty nine thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
969035 Nine hundred sixty nine thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
969036 Nine hundred sixty nine thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​หก
969037 Nine hundred sixty nine thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
969038 Nine hundred sixty nine thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
969039 Nine hundred sixty nine thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
969040 Nine hundred sixty nine thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ
969041 Nine hundred sixty nine thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
969042 Nine hundred sixty nine thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
969043 Nine hundred sixty nine thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
969044 Nine hundred sixty nine thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
969045 Nine hundred sixty nine thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
969046 Nine hundred sixty nine thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​หก
969047 Nine hundred sixty nine thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
969048 Nine hundred sixty nine thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
969049 Nine hundred sixty nine thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
969050 Nine hundred sixty nine thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ
969051 Nine hundred sixty nine thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
969052 Nine hundred sixty nine thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
969053 Nine hundred sixty nine thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
969054 Nine hundred sixty nine thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
969055 Nine hundred sixty nine thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
969056 Nine hundred sixty nine thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
969057 Nine hundred sixty nine thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
969058 Nine hundred sixty nine thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
969059 Nine hundred sixty nine thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
969060 Nine hundred sixty nine thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ
969061 Nine hundred sixty nine thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
969062 Nine hundred sixty nine thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สอง
969063 Nine hundred sixty nine thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สาม
969064 Nine hundred sixty nine thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สี่
969065 Nine hundred sixty nine thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
969066 Nine hundred sixty nine thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​หก
969067 Nine hundred sixty nine thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
969068 Nine hundred sixty nine thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​แปด
969069 Nine hundred sixty nine thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
969070 Nine hundred sixty nine thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ
969071 Nine hundred sixty nine thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
969072 Nine hundred sixty nine thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
969073 Nine hundred sixty nine thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
969074 Nine hundred sixty nine thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
969075 Nine hundred sixty nine thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
969076 Nine hundred sixty nine thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
969077 Nine hundred sixty nine thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
969078 Nine hundred sixty nine thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
969079 Nine hundred sixty nine thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
969080 Nine hundred sixty nine thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ
969081 Nine hundred sixty nine thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
969082 Nine hundred sixty nine thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
969083 Nine hundred sixty nine thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
969084 Nine hundred sixty nine thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
969085 Nine hundred sixty nine thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
969086 Nine hundred sixty nine thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​หก
969087 Nine hundred sixty nine thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
969088 Nine hundred sixty nine thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
969089 Nine hundred sixty nine thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
969090 Nine hundred sixty nine thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ
969091 Nine hundred sixty nine thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
969092 Nine hundred sixty nine thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
969093 Nine hundred sixty nine thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
969094 Nine hundred sixty nine thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
969095 Nine hundred sixty nine thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
969096 Nine hundred sixty nine thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
969097 Nine hundred sixty nine thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
969098 Nine hundred sixty nine thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
969099 Nine hundred sixty nine thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
969100 Nine hundred sixty nine thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 969001 ถึง 969100 (Nine hundred sixty nine thousand and one to Nine hundred sixty nine thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 969101-969200, 969201-969300, 969301-969400, 969401-969500, 969501-969600, 969601-969700, 969701-969800, 969801-969900, 969901-970000, 970001-970100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 968901-969000, 968801-968900, 968701-968800, 968601-968700, 968501-968600, 968401-968500, 968301-968400, 968201-968300, 968101-968200, 968001-968100