วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 968501 ถึง 968600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 968501 ถึง 968600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 968501 ถึง 968600 (Nine hundred sixty eight thousand five hundred and one to Nine hundred sixty eight thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
968501 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
968502 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
968503 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
968504 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
968505 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
968506 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก
968507 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
968508 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
968509 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
968510 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
968511 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
968512 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
968513 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
968514 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
968515 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
968516 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
968517 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
968518 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
968519 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
968520 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
968521 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
968522 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
968523 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
968524 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
968525 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
968526 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
968527 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
968528 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
968529 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
968530 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
968531 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
968532 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
968533 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
968534 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
968535 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
968536 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
968537 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
968538 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
968539 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
968540 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
968541 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
968542 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
968543 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
968544 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
968545 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
968546 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
968547 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
968548 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
968549 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
968550 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
968551 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
968552 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
968553 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
968554 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
968555 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
968556 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
968557 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
968558 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
968559 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
968560 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
968561 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
968562 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
968563 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
968564 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
968565 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
968566 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
968567 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
968568 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
968569 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
968570 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
968571 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
968572 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
968573 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
968574 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
968575 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
968576 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
968577 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
968578 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
968579 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
968580 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
968581 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
968582 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
968583 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
968584 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
968585 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
968586 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
968587 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
968588 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
968589 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
968590 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
968591 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
968592 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
968593 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
968594 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
968595 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
968596 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
968597 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
968598 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
968599 Nine hundred sixty eight thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
968600 Nine hundred sixty eight thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 968501 ถึง 968600 (Nine hundred sixty eight thousand five hundred and one to Nine hundred sixty eight thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 968601-968700, 968701-968800, 968801-968900, 968901-969000, 969001-969100, 969101-969200, 969201-969300, 969301-969400, 969401-969500, 969501-969600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 968401-968500, 968301-968400, 968201-968300, 968101-968200, 968001-968100, 967901-968000, 967801-967900, 967701-967800, 967601-967700, 967501-967600