วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 968301 ถึง 968400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 968301 ถึง 968400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 968301 ถึง 968400 (Nine hundred sixty eight thousand three hundred and one to Nine hundred sixty eight thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
968301 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
968302 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สอง
968303 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม
968304 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่
968305 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
968306 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก
968307 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
968308 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด
968309 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
968310 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
968311 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
968312 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
968313 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
968314 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
968315 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
968316 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
968317 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
968318 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
968319 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
968320 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
968321 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
968322 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
968323 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
968324 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
968325 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
968326 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
968327 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
968328 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
968329 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
968330 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
968331 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
968332 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
968333 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
968334 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
968335 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
968336 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
968337 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
968338 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
968339 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
968340 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
968341 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
968342 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
968343 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
968344 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
968345 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
968346 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
968347 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
968348 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
968349 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
968350 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
968351 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
968352 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
968353 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
968354 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
968355 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
968356 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
968357 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
968358 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
968359 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
968360 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
968361 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
968362 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
968363 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
968364 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
968365 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
968366 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
968367 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
968368 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
968369 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
968370 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
968371 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
968372 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
968373 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
968374 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
968375 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
968376 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
968377 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
968378 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
968379 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
968380 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
968381 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
968382 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
968383 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
968384 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
968385 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
968386 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
968387 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
968388 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
968389 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
968390 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
968391 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
968392 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
968393 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
968394 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
968395 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
968396 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
968397 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
968398 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
968399 Nine hundred sixty eight thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
968400 Nine hundred sixty eight thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 968301 ถึง 968400 (Nine hundred sixty eight thousand three hundred and one to Nine hundred sixty eight thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 968401-968500, 968501-968600, 968601-968700, 968701-968800, 968801-968900, 968901-969000, 969001-969100, 969101-969200, 969201-969300, 969301-969400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 968201-968300, 968101-968200, 968001-968100, 967901-968000, 967801-967900, 967701-967800, 967601-967700, 967501-967600, 967401-967500, 967301-967400