วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 968001 ถึง 968100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 968001 ถึง 968100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 968001 ถึง 968100 (Nine hundred sixty eight thousand and one to Nine hundred sixty eight thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
968001 Nine hundred sixty eight thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง
968002 Nine hundred sixty eight thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สอง
968003 Nine hundred sixty eight thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม
968004 Nine hundred sixty eight thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่
968005 Nine hundred sixty eight thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า
968006 Nine hundred sixty eight thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก
968007 Nine hundred sixty eight thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด
968008 Nine hundred sixty eight thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด
968009 Nine hundred sixty eight thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า
968010 Nine hundred sixty eight thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สิบ
968011 Nine hundred sixty eight thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เอ็ด
968012 Nine hundred sixty eight thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สอง
968013 Nine hundred sixty eight thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สาม
968014 Nine hundred sixty eight thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สี่
968015 Nine hundred sixty eight thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​ห้า
968016 Nine hundred sixty eight thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​หก
968017 Nine hundred sixty eight thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เจ็ด
968018 Nine hundred sixty eight thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​แปด
968019 Nine hundred sixty eight thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เก้า
968020 Nine hundred sixty eight thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ
968021 Nine hundred sixty eight thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
968022 Nine hundred sixty eight thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
968023 Nine hundred sixty eight thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
968024 Nine hundred sixty eight thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
968025 Nine hundred sixty eight thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
968026 Nine hundred sixty eight thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​หก
968027 Nine hundred sixty eight thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
968028 Nine hundred sixty eight thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
968029 Nine hundred sixty eight thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
968030 Nine hundred sixty eight thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ
968031 Nine hundred sixty eight thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
968032 Nine hundred sixty eight thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สอง
968033 Nine hundred sixty eight thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สาม
968034 Nine hundred sixty eight thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สี่
968035 Nine hundred sixty eight thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
968036 Nine hundred sixty eight thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​หก
968037 Nine hundred sixty eight thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
968038 Nine hundred sixty eight thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​แปด
968039 Nine hundred sixty eight thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
968040 Nine hundred sixty eight thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ
968041 Nine hundred sixty eight thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
968042 Nine hundred sixty eight thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สอง
968043 Nine hundred sixty eight thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สาม
968044 Nine hundred sixty eight thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สี่
968045 Nine hundred sixty eight thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
968046 Nine hundred sixty eight thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​หก
968047 Nine hundred sixty eight thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
968048 Nine hundred sixty eight thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​แปด
968049 Nine hundred sixty eight thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
968050 Nine hundred sixty eight thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ
968051 Nine hundred sixty eight thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
968052 Nine hundred sixty eight thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
968053 Nine hundred sixty eight thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
968054 Nine hundred sixty eight thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
968055 Nine hundred sixty eight thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
968056 Nine hundred sixty eight thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​หก
968057 Nine hundred sixty eight thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
968058 Nine hundred sixty eight thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
968059 Nine hundred sixty eight thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
968060 Nine hundred sixty eight thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ
968061 Nine hundred sixty eight thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
968062 Nine hundred sixty eight thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สอง
968063 Nine hundred sixty eight thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สาม
968064 Nine hundred sixty eight thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สี่
968065 Nine hundred sixty eight thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​ห้า
968066 Nine hundred sixty eight thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​หก
968067 Nine hundred sixty eight thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
968068 Nine hundred sixty eight thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​แปด
968069 Nine hundred sixty eight thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เก้า
968070 Nine hundred sixty eight thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ
968071 Nine hundred sixty eight thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
968072 Nine hundred sixty eight thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
968073 Nine hundred sixty eight thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
968074 Nine hundred sixty eight thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
968075 Nine hundred sixty eight thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
968076 Nine hundred sixty eight thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
968077 Nine hundred sixty eight thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
968078 Nine hundred sixty eight thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
968079 Nine hundred sixty eight thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
968080 Nine hundred sixty eight thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ
968081 Nine hundred sixty eight thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
968082 Nine hundred sixty eight thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สอง
968083 Nine hundred sixty eight thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สาม
968084 Nine hundred sixty eight thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สี่
968085 Nine hundred sixty eight thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
968086 Nine hundred sixty eight thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​หก
968087 Nine hundred sixty eight thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
968088 Nine hundred sixty eight thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​แปด
968089 Nine hundred sixty eight thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
968090 Nine hundred sixty eight thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ
968091 Nine hundred sixty eight thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
968092 Nine hundred sixty eight thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
968093 Nine hundred sixty eight thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
968094 Nine hundred sixty eight thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
968095 Nine hundred sixty eight thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
968096 Nine hundred sixty eight thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​หก
968097 Nine hundred sixty eight thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
968098 Nine hundred sixty eight thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
968099 Nine hundred sixty eight thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
968100 Nine hundred sixty eight thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 968001 ถึง 968100 (Nine hundred sixty eight thousand and one to Nine hundred sixty eight thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 968101-968200, 968201-968300, 968301-968400, 968401-968500, 968501-968600, 968601-968700, 968701-968800, 968801-968900, 968901-969000, 969001-969100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 967901-968000, 967801-967900, 967701-967800, 967601-967700, 967501-967600, 967401-967500, 967301-967400, 967201-967300, 967101-967200, 967001-967100