วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 967001 ถึง 967100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 967001 ถึง 967100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 967001 ถึง 967100 (Nine hundred sixty seven thousand and one to Nine hundred sixty seven thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
967001 Nine hundred sixty seven thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง
967002 Nine hundred sixty seven thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สอง
967003 Nine hundred sixty seven thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม
967004 Nine hundred sixty seven thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่
967005 Nine hundred sixty seven thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า
967006 Nine hundred sixty seven thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก
967007 Nine hundred sixty seven thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด
967008 Nine hundred sixty seven thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด
967009 Nine hundred sixty seven thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า
967010 Nine hundred sixty seven thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ
967011 Nine hundred sixty seven thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เอ็ด
967012 Nine hundred sixty seven thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สอง
967013 Nine hundred sixty seven thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สาม
967014 Nine hundred sixty seven thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สี่
967015 Nine hundred sixty seven thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​ห้า
967016 Nine hundred sixty seven thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​หก
967017 Nine hundred sixty seven thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เจ็ด
967018 Nine hundred sixty seven thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​แปด
967019 Nine hundred sixty seven thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เก้า
967020 Nine hundred sixty seven thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ
967021 Nine hundred sixty seven thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
967022 Nine hundred sixty seven thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
967023 Nine hundred sixty seven thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
967024 Nine hundred sixty seven thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
967025 Nine hundred sixty seven thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
967026 Nine hundred sixty seven thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​หก
967027 Nine hundred sixty seven thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
967028 Nine hundred sixty seven thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
967029 Nine hundred sixty seven thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
967030 Nine hundred sixty seven thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ
967031 Nine hundred sixty seven thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
967032 Nine hundred sixty seven thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สอง
967033 Nine hundred sixty seven thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สาม
967034 Nine hundred sixty seven thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สี่
967035 Nine hundred sixty seven thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
967036 Nine hundred sixty seven thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​หก
967037 Nine hundred sixty seven thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
967038 Nine hundred sixty seven thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​แปด
967039 Nine hundred sixty seven thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
967040 Nine hundred sixty seven thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ
967041 Nine hundred sixty seven thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
967042 Nine hundred sixty seven thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สอง
967043 Nine hundred sixty seven thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สาม
967044 Nine hundred sixty seven thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สี่
967045 Nine hundred sixty seven thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
967046 Nine hundred sixty seven thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​หก
967047 Nine hundred sixty seven thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
967048 Nine hundred sixty seven thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​แปด
967049 Nine hundred sixty seven thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
967050 Nine hundred sixty seven thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ
967051 Nine hundred sixty seven thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
967052 Nine hundred sixty seven thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
967053 Nine hundred sixty seven thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
967054 Nine hundred sixty seven thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
967055 Nine hundred sixty seven thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
967056 Nine hundred sixty seven thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​หก
967057 Nine hundred sixty seven thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
967058 Nine hundred sixty seven thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
967059 Nine hundred sixty seven thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
967060 Nine hundred sixty seven thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ
967061 Nine hundred sixty seven thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
967062 Nine hundred sixty seven thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สอง
967063 Nine hundred sixty seven thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สาม
967064 Nine hundred sixty seven thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สี่
967065 Nine hundred sixty seven thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​ห้า
967066 Nine hundred sixty seven thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​หก
967067 Nine hundred sixty seven thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
967068 Nine hundred sixty seven thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​แปด
967069 Nine hundred sixty seven thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เก้า
967070 Nine hundred sixty seven thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ
967071 Nine hundred sixty seven thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
967072 Nine hundred sixty seven thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
967073 Nine hundred sixty seven thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
967074 Nine hundred sixty seven thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
967075 Nine hundred sixty seven thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
967076 Nine hundred sixty seven thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
967077 Nine hundred sixty seven thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
967078 Nine hundred sixty seven thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
967079 Nine hundred sixty seven thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
967080 Nine hundred sixty seven thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ
967081 Nine hundred sixty seven thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
967082 Nine hundred sixty seven thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สอง
967083 Nine hundred sixty seven thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สาม
967084 Nine hundred sixty seven thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สี่
967085 Nine hundred sixty seven thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
967086 Nine hundred sixty seven thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​หก
967087 Nine hundred sixty seven thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
967088 Nine hundred sixty seven thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​แปด
967089 Nine hundred sixty seven thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
967090 Nine hundred sixty seven thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ
967091 Nine hundred sixty seven thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
967092 Nine hundred sixty seven thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
967093 Nine hundred sixty seven thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
967094 Nine hundred sixty seven thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
967095 Nine hundred sixty seven thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
967096 Nine hundred sixty seven thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​หก
967097 Nine hundred sixty seven thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
967098 Nine hundred sixty seven thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
967099 Nine hundred sixty seven thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
967100 Nine hundred sixty seven thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 967001 ถึง 967100 (Nine hundred sixty seven thousand and one to Nine hundred sixty seven thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 967101-967200, 967201-967300, 967301-967400, 967401-967500, 967501-967600, 967601-967700, 967701-967800, 967801-967900, 967901-968000, 968001-968100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 966901-967000, 966801-966900, 966701-966800, 966601-966700, 966501-966600, 966401-966500, 966301-966400, 966201-966300, 966101-966200, 966001-966100