วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 964901 ถึง 965000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 964901 ถึง 965000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 964901 ถึง 965000 (Nine hundred sixty four thousand nine hundred and one to Nine hundred sixty five thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
964901 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
964902 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
964903 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
964904 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
964905 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
964906 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก
964907 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
964908 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
964909 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
964910 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
964911 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
964912 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
964913 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
964914 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
964915 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
964916 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
964917 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
964918 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
964919 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
964920 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
964921 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
964922 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
964923 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
964924 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
964925 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
964926 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
964927 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
964928 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
964929 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
964930 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
964931 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
964932 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
964933 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
964934 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
964935 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
964936 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
964937 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
964938 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
964939 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
964940 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
964941 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
964942 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
964943 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
964944 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
964945 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
964946 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
964947 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
964948 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
964949 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
964950 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
964951 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
964952 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
964953 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
964954 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
964955 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
964956 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
964957 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
964958 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
964959 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
964960 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
964961 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
964962 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
964963 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
964964 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
964965 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
964966 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
964967 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
964968 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
964969 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
964970 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
964971 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
964972 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
964973 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
964974 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
964975 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
964976 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
964977 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
964978 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
964979 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
964980 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
964981 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
964982 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
964983 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
964984 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
964985 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
964986 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
964987 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
964988 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
964989 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
964990 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
964991 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
964992 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
964993 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
964994 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
964995 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
964996 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
964997 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
964998 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
964999 Nine hundred sixty four thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
965000 Nine hundred sixty five thousandไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 964901 ถึง 965000 (Nine hundred sixty four thousand nine hundred and one to Nine hundred sixty five thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 965001-965100, 965101-965200, 965201-965300, 965301-965400, 965401-965500, 965501-965600, 965601-965700, 965701-965800, 965801-965900, 965901-966000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 964801-964900, 964701-964800, 964601-964700, 964501-964600, 964401-964500, 964301-964400, 964201-964300, 964101-964200, 964001-964100, 963901-964000