วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 964701 ถึง 964800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 964701 ถึง 964800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 964701 ถึง 964800 (Nine hundred sixty four thousand seven hundred and one to Nine hundred sixty four thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
964701 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
964702 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
964703 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
964704 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
964705 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
964706 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
964707 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
964708 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
964709 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
964710 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
964711 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
964712 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
964713 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
964714 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
964715 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
964716 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
964717 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
964718 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
964719 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
964720 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
964721 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
964722 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
964723 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
964724 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
964725 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
964726 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
964727 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
964728 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
964729 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
964730 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
964731 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
964732 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
964733 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
964734 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
964735 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
964736 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
964737 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
964738 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
964739 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
964740 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
964741 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
964742 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
964743 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
964744 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
964745 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
964746 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
964747 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
964748 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
964749 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
964750 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
964751 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
964752 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
964753 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
964754 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
964755 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
964756 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
964757 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
964758 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
964759 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
964760 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
964761 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
964762 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
964763 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
964764 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
964765 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
964766 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
964767 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
964768 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
964769 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
964770 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
964771 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
964772 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
964773 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
964774 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
964775 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
964776 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
964777 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
964778 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
964779 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
964780 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
964781 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
964782 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
964783 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
964784 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
964785 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
964786 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
964787 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
964788 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
964789 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
964790 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
964791 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
964792 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
964793 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
964794 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
964795 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
964796 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
964797 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
964798 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
964799 Nine hundred sixty four thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
964800 Nine hundred sixty four thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 964701 ถึง 964800 (Nine hundred sixty four thousand seven hundred and one to Nine hundred sixty four thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 964801-964900, 964901-965000, 965001-965100, 965101-965200, 965201-965300, 965301-965400, 965401-965500, 965501-965600, 965601-965700, 965701-965800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 964601-964700, 964501-964600, 964401-964500, 964301-964400, 964201-964300, 964101-964200, 964001-964100, 963901-964000, 963801-963900, 963701-963800