วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 964601 ถึง 964700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 964601 ถึง 964700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 964601 ถึง 964700 (Nine hundred sixty four thousand six hundred and one to Nine hundred sixty four thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
964601 Nine hundred sixty four thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
964602 Nine hundred sixty four thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สอง
964603 Nine hundred sixty four thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม
964604 Nine hundred sixty four thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่
964605 Nine hundred sixty four thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า
964606 Nine hundred sixty four thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก
964607 Nine hundred sixty four thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
964608 Nine hundred sixty four thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด
964609 Nine hundred sixty four thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า
964610 Nine hundred sixty four thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ
964611 Nine hundred sixty four thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
964612 Nine hundred sixty four thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
964613 Nine hundred sixty four thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
964614 Nine hundred sixty four thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
964615 Nine hundred sixty four thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
964616 Nine hundred sixty four thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
964617 Nine hundred sixty four thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
964618 Nine hundred sixty four thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
964619 Nine hundred sixty four thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
964620 Nine hundred sixty four thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
964621 Nine hundred sixty four thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
964622 Nine hundred sixty four thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
964623 Nine hundred sixty four thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
964624 Nine hundred sixty four thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
964625 Nine hundred sixty four thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
964626 Nine hundred sixty four thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
964627 Nine hundred sixty four thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
964628 Nine hundred sixty four thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
964629 Nine hundred sixty four thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
964630 Nine hundred sixty four thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
964631 Nine hundred sixty four thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
964632 Nine hundred sixty four thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
964633 Nine hundred sixty four thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
964634 Nine hundred sixty four thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
964635 Nine hundred sixty four thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
964636 Nine hundred sixty four thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
964637 Nine hundred sixty four thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
964638 Nine hundred sixty four thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
964639 Nine hundred sixty four thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
964640 Nine hundred sixty four thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
964641 Nine hundred sixty four thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
964642 Nine hundred sixty four thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
964643 Nine hundred sixty four thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
964644 Nine hundred sixty four thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
964645 Nine hundred sixty four thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
964646 Nine hundred sixty four thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
964647 Nine hundred sixty four thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
964648 Nine hundred sixty four thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
964649 Nine hundred sixty four thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
964650 Nine hundred sixty four thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
964651 Nine hundred sixty four thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
964652 Nine hundred sixty four thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
964653 Nine hundred sixty four thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
964654 Nine hundred sixty four thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
964655 Nine hundred sixty four thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
964656 Nine hundred sixty four thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
964657 Nine hundred sixty four thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
964658 Nine hundred sixty four thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
964659 Nine hundred sixty four thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
964660 Nine hundred sixty four thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
964661 Nine hundred sixty four thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
964662 Nine hundred sixty four thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
964663 Nine hundred sixty four thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
964664 Nine hundred sixty four thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
964665 Nine hundred sixty four thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
964666 Nine hundred sixty four thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
964667 Nine hundred sixty four thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
964668 Nine hundred sixty four thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
964669 Nine hundred sixty four thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
964670 Nine hundred sixty four thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
964671 Nine hundred sixty four thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
964672 Nine hundred sixty four thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
964673 Nine hundred sixty four thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
964674 Nine hundred sixty four thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
964675 Nine hundred sixty four thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
964676 Nine hundred sixty four thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
964677 Nine hundred sixty four thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
964678 Nine hundred sixty four thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
964679 Nine hundred sixty four thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
964680 Nine hundred sixty four thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
964681 Nine hundred sixty four thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
964682 Nine hundred sixty four thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
964683 Nine hundred sixty four thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
964684 Nine hundred sixty four thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
964685 Nine hundred sixty four thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
964686 Nine hundred sixty four thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
964687 Nine hundred sixty four thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
964688 Nine hundred sixty four thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
964689 Nine hundred sixty four thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
964690 Nine hundred sixty four thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
964691 Nine hundred sixty four thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
964692 Nine hundred sixty four thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
964693 Nine hundred sixty four thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
964694 Nine hundred sixty four thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
964695 Nine hundred sixty four thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
964696 Nine hundred sixty four thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
964697 Nine hundred sixty four thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
964698 Nine hundred sixty four thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
964699 Nine hundred sixty four thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
964700 Nine hundred sixty four thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 964601 ถึง 964700 (Nine hundred sixty four thousand six hundred and one to Nine hundred sixty four thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 964701-964800, 964801-964900, 964901-965000, 965001-965100, 965101-965200, 965201-965300, 965301-965400, 965401-965500, 965501-965600, 965601-965700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 964501-964600, 964401-964500, 964301-964400, 964201-964300, 964101-964200, 964001-964100, 963901-964000, 963801-963900, 963701-963800, 963601-963700