วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 964301 ถึง 964400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 964301 ถึง 964400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 964301 ถึง 964400 (Nine hundred sixty four thousand three hundred and one to Nine hundred sixty four thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
964301 Nine hundred sixty four thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
964302 Nine hundred sixty four thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สอง
964303 Nine hundred sixty four thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม
964304 Nine hundred sixty four thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่
964305 Nine hundred sixty four thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
964306 Nine hundred sixty four thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก
964307 Nine hundred sixty four thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
964308 Nine hundred sixty four thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด
964309 Nine hundred sixty four thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
964310 Nine hundred sixty four thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
964311 Nine hundred sixty four thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
964312 Nine hundred sixty four thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
964313 Nine hundred sixty four thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
964314 Nine hundred sixty four thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
964315 Nine hundred sixty four thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
964316 Nine hundred sixty four thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
964317 Nine hundred sixty four thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
964318 Nine hundred sixty four thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
964319 Nine hundred sixty four thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
964320 Nine hundred sixty four thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
964321 Nine hundred sixty four thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
964322 Nine hundred sixty four thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
964323 Nine hundred sixty four thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
964324 Nine hundred sixty four thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
964325 Nine hundred sixty four thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
964326 Nine hundred sixty four thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
964327 Nine hundred sixty four thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
964328 Nine hundred sixty four thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
964329 Nine hundred sixty four thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
964330 Nine hundred sixty four thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
964331 Nine hundred sixty four thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
964332 Nine hundred sixty four thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
964333 Nine hundred sixty four thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
964334 Nine hundred sixty four thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
964335 Nine hundred sixty four thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
964336 Nine hundred sixty four thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
964337 Nine hundred sixty four thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
964338 Nine hundred sixty four thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
964339 Nine hundred sixty four thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
964340 Nine hundred sixty four thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
964341 Nine hundred sixty four thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
964342 Nine hundred sixty four thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
964343 Nine hundred sixty four thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
964344 Nine hundred sixty four thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
964345 Nine hundred sixty four thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
964346 Nine hundred sixty four thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
964347 Nine hundred sixty four thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
964348 Nine hundred sixty four thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
964349 Nine hundred sixty four thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
964350 Nine hundred sixty four thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
964351 Nine hundred sixty four thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
964352 Nine hundred sixty four thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
964353 Nine hundred sixty four thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
964354 Nine hundred sixty four thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
964355 Nine hundred sixty four thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
964356 Nine hundred sixty four thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
964357 Nine hundred sixty four thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
964358 Nine hundred sixty four thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
964359 Nine hundred sixty four thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
964360 Nine hundred sixty four thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
964361 Nine hundred sixty four thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
964362 Nine hundred sixty four thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
964363 Nine hundred sixty four thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
964364 Nine hundred sixty four thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
964365 Nine hundred sixty four thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
964366 Nine hundred sixty four thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
964367 Nine hundred sixty four thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
964368 Nine hundred sixty four thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
964369 Nine hundred sixty four thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
964370 Nine hundred sixty four thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
964371 Nine hundred sixty four thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
964372 Nine hundred sixty four thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
964373 Nine hundred sixty four thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
964374 Nine hundred sixty four thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
964375 Nine hundred sixty four thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
964376 Nine hundred sixty four thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
964377 Nine hundred sixty four thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
964378 Nine hundred sixty four thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
964379 Nine hundred sixty four thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
964380 Nine hundred sixty four thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
964381 Nine hundred sixty four thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
964382 Nine hundred sixty four thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
964383 Nine hundred sixty four thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
964384 Nine hundred sixty four thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
964385 Nine hundred sixty four thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
964386 Nine hundred sixty four thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
964387 Nine hundred sixty four thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
964388 Nine hundred sixty four thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
964389 Nine hundred sixty four thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
964390 Nine hundred sixty four thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
964391 Nine hundred sixty four thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
964392 Nine hundred sixty four thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
964393 Nine hundred sixty four thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
964394 Nine hundred sixty four thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
964395 Nine hundred sixty four thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
964396 Nine hundred sixty four thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
964397 Nine hundred sixty four thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
964398 Nine hundred sixty four thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
964399 Nine hundred sixty four thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
964400 Nine hundred sixty four thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 964301 ถึง 964400 (Nine hundred sixty four thousand three hundred and one to Nine hundred sixty four thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 964401-964500, 964501-964600, 964601-964700, 964701-964800, 964801-964900, 964901-965000, 965001-965100, 965101-965200, 965201-965300, 965301-965400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 964201-964300, 964101-964200, 964001-964100, 963901-964000, 963801-963900, 963701-963800, 963601-963700, 963501-963600, 963401-963500, 963301-963400