วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 964201 ถึง 964300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 964201 ถึง 964300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 964201 ถึง 964300 (Nine hundred sixty four thousand two hundred and one to Nine hundred sixty four thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
964201 Nine hundred sixty four thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
964202 Nine hundred sixty four thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สอง
964203 Nine hundred sixty four thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม
964204 Nine hundred sixty four thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่
964205 Nine hundred sixty four thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
964206 Nine hundred sixty four thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก
964207 Nine hundred sixty four thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
964208 Nine hundred sixty four thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด
964209 Nine hundred sixty four thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
964210 Nine hundred sixty four thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
964211 Nine hundred sixty four thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
964212 Nine hundred sixty four thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
964213 Nine hundred sixty four thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
964214 Nine hundred sixty four thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
964215 Nine hundred sixty four thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
964216 Nine hundred sixty four thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
964217 Nine hundred sixty four thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
964218 Nine hundred sixty four thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
964219 Nine hundred sixty four thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
964220 Nine hundred sixty four thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
964221 Nine hundred sixty four thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
964222 Nine hundred sixty four thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
964223 Nine hundred sixty four thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
964224 Nine hundred sixty four thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
964225 Nine hundred sixty four thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
964226 Nine hundred sixty four thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
964227 Nine hundred sixty four thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
964228 Nine hundred sixty four thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
964229 Nine hundred sixty four thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
964230 Nine hundred sixty four thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
964231 Nine hundred sixty four thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
964232 Nine hundred sixty four thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
964233 Nine hundred sixty four thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
964234 Nine hundred sixty four thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
964235 Nine hundred sixty four thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
964236 Nine hundred sixty four thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
964237 Nine hundred sixty four thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
964238 Nine hundred sixty four thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
964239 Nine hundred sixty four thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
964240 Nine hundred sixty four thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
964241 Nine hundred sixty four thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
964242 Nine hundred sixty four thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
964243 Nine hundred sixty four thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
964244 Nine hundred sixty four thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
964245 Nine hundred sixty four thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
964246 Nine hundred sixty four thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
964247 Nine hundred sixty four thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
964248 Nine hundred sixty four thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
964249 Nine hundred sixty four thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
964250 Nine hundred sixty four thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
964251 Nine hundred sixty four thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
964252 Nine hundred sixty four thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
964253 Nine hundred sixty four thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
964254 Nine hundred sixty four thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
964255 Nine hundred sixty four thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
964256 Nine hundred sixty four thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
964257 Nine hundred sixty four thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
964258 Nine hundred sixty four thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
964259 Nine hundred sixty four thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
964260 Nine hundred sixty four thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
964261 Nine hundred sixty four thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
964262 Nine hundred sixty four thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
964263 Nine hundred sixty four thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
964264 Nine hundred sixty four thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
964265 Nine hundred sixty four thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
964266 Nine hundred sixty four thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
964267 Nine hundred sixty four thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
964268 Nine hundred sixty four thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
964269 Nine hundred sixty four thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
964270 Nine hundred sixty four thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
964271 Nine hundred sixty four thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
964272 Nine hundred sixty four thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
964273 Nine hundred sixty four thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
964274 Nine hundred sixty four thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
964275 Nine hundred sixty four thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
964276 Nine hundred sixty four thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
964277 Nine hundred sixty four thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
964278 Nine hundred sixty four thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
964279 Nine hundred sixty four thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
964280 Nine hundred sixty four thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
964281 Nine hundred sixty four thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
964282 Nine hundred sixty four thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
964283 Nine hundred sixty four thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
964284 Nine hundred sixty four thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
964285 Nine hundred sixty four thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
964286 Nine hundred sixty four thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
964287 Nine hundred sixty four thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
964288 Nine hundred sixty four thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
964289 Nine hundred sixty four thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
964290 Nine hundred sixty four thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
964291 Nine hundred sixty four thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
964292 Nine hundred sixty four thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
964293 Nine hundred sixty four thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
964294 Nine hundred sixty four thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
964295 Nine hundred sixty four thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
964296 Nine hundred sixty four thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
964297 Nine hundred sixty four thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
964298 Nine hundred sixty four thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
964299 Nine hundred sixty four thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
964300 Nine hundred sixty four thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 964201 ถึง 964300 (Nine hundred sixty four thousand two hundred and one to Nine hundred sixty four thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 964301-964400, 964401-964500, 964501-964600, 964601-964700, 964701-964800, 964801-964900, 964901-965000, 965001-965100, 965101-965200, 965201-965300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 964101-964200, 964001-964100, 963901-964000, 963801-963900, 963701-963800, 963601-963700, 963501-963600, 963401-963500, 963301-963400, 963201-963300