วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 964101 ถึง 964200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 964101 ถึง 964200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 964101 ถึง 964200 (Nine hundred sixty four thousand one hundred and one to Nine hundred sixty four thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
964101 Nine hundred sixty four thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
964102 Nine hundred sixty four thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
964103 Nine hundred sixty four thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
964104 Nine hundred sixty four thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
964105 Nine hundred sixty four thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
964106 Nine hundred sixty four thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
964107 Nine hundred sixty four thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
964108 Nine hundred sixty four thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
964109 Nine hundred sixty four thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
964110 Nine hundred sixty four thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
964111 Nine hundred sixty four thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
964112 Nine hundred sixty four thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
964113 Nine hundred sixty four thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
964114 Nine hundred sixty four thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
964115 Nine hundred sixty four thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
964116 Nine hundred sixty four thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
964117 Nine hundred sixty four thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
964118 Nine hundred sixty four thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
964119 Nine hundred sixty four thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
964120 Nine hundred sixty four thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
964121 Nine hundred sixty four thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
964122 Nine hundred sixty four thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
964123 Nine hundred sixty four thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
964124 Nine hundred sixty four thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
964125 Nine hundred sixty four thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
964126 Nine hundred sixty four thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
964127 Nine hundred sixty four thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
964128 Nine hundred sixty four thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
964129 Nine hundred sixty four thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
964130 Nine hundred sixty four thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
964131 Nine hundred sixty four thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
964132 Nine hundred sixty four thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
964133 Nine hundred sixty four thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
964134 Nine hundred sixty four thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
964135 Nine hundred sixty four thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
964136 Nine hundred sixty four thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
964137 Nine hundred sixty four thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
964138 Nine hundred sixty four thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
964139 Nine hundred sixty four thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
964140 Nine hundred sixty four thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
964141 Nine hundred sixty four thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
964142 Nine hundred sixty four thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
964143 Nine hundred sixty four thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
964144 Nine hundred sixty four thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
964145 Nine hundred sixty four thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
964146 Nine hundred sixty four thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
964147 Nine hundred sixty four thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
964148 Nine hundred sixty four thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
964149 Nine hundred sixty four thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
964150 Nine hundred sixty four thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
964151 Nine hundred sixty four thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
964152 Nine hundred sixty four thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
964153 Nine hundred sixty four thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
964154 Nine hundred sixty four thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
964155 Nine hundred sixty four thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
964156 Nine hundred sixty four thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
964157 Nine hundred sixty four thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
964158 Nine hundred sixty four thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
964159 Nine hundred sixty four thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
964160 Nine hundred sixty four thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
964161 Nine hundred sixty four thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
964162 Nine hundred sixty four thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
964163 Nine hundred sixty four thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
964164 Nine hundred sixty four thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
964165 Nine hundred sixty four thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
964166 Nine hundred sixty four thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
964167 Nine hundred sixty four thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
964168 Nine hundred sixty four thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
964169 Nine hundred sixty four thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
964170 Nine hundred sixty four thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
964171 Nine hundred sixty four thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
964172 Nine hundred sixty four thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
964173 Nine hundred sixty four thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
964174 Nine hundred sixty four thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
964175 Nine hundred sixty four thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
964176 Nine hundred sixty four thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
964177 Nine hundred sixty four thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
964178 Nine hundred sixty four thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
964179 Nine hundred sixty four thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
964180 Nine hundred sixty four thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
964181 Nine hundred sixty four thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
964182 Nine hundred sixty four thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
964183 Nine hundred sixty four thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
964184 Nine hundred sixty four thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
964185 Nine hundred sixty four thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
964186 Nine hundred sixty four thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
964187 Nine hundred sixty four thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
964188 Nine hundred sixty four thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
964189 Nine hundred sixty four thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
964190 Nine hundred sixty four thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
964191 Nine hundred sixty four thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
964192 Nine hundred sixty four thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
964193 Nine hundred sixty four thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
964194 Nine hundred sixty four thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
964195 Nine hundred sixty four thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
964196 Nine hundred sixty four thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
964197 Nine hundred sixty four thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
964198 Nine hundred sixty four thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
964199 Nine hundred sixty four thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
964200 Nine hundred sixty four thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 964101 ถึง 964200 (Nine hundred sixty four thousand one hundred and one to Nine hundred sixty four thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 964201-964300, 964301-964400, 964401-964500, 964501-964600, 964601-964700, 964701-964800, 964801-964900, 964901-965000, 965001-965100, 965101-965200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 964001-964100, 963901-964000, 963801-963900, 963701-963800, 963601-963700, 963501-963600, 963401-963500, 963301-963400, 963201-963300, 963101-963200