วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 964001 ถึง 964100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 964001 ถึง 964100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 964001 ถึง 964100 (Nine hundred sixty four thousand and one to Nine hundred sixty four thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
964001 Nine hundred sixty four thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง
964002 Nine hundred sixty four thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สอง
964003 Nine hundred sixty four thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม
964004 Nine hundred sixty four thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่
964005 Nine hundred sixty four thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ห้า
964006 Nine hundred sixty four thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก
964007 Nine hundred sixty four thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด
964008 Nine hundred sixty four thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด
964009 Nine hundred sixty four thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า
964010 Nine hundred sixty four thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สิบ
964011 Nine hundred sixty four thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
964012 Nine hundred sixty four thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สอง
964013 Nine hundred sixty four thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สาม
964014 Nine hundred sixty four thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สี่
964015 Nine hundred sixty four thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​ห้า
964016 Nine hundred sixty four thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​หก
964017 Nine hundred sixty four thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
964018 Nine hundred sixty four thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​แปด
964019 Nine hundred sixty four thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เก้า
964020 Nine hundred sixty four thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ
964021 Nine hundred sixty four thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
964022 Nine hundred sixty four thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
964023 Nine hundred sixty four thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
964024 Nine hundred sixty four thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
964025 Nine hundred sixty four thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
964026 Nine hundred sixty four thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
964027 Nine hundred sixty four thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
964028 Nine hundred sixty four thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
964029 Nine hundred sixty four thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
964030 Nine hundred sixty four thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ
964031 Nine hundred sixty four thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
964032 Nine hundred sixty four thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
964033 Nine hundred sixty four thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
964034 Nine hundred sixty four thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
964035 Nine hundred sixty four thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
964036 Nine hundred sixty four thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
964037 Nine hundred sixty four thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
964038 Nine hundred sixty four thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
964039 Nine hundred sixty four thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
964040 Nine hundred sixty four thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ
964041 Nine hundred sixty four thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
964042 Nine hundred sixty four thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
964043 Nine hundred sixty four thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
964044 Nine hundred sixty four thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
964045 Nine hundred sixty four thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
964046 Nine hundred sixty four thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
964047 Nine hundred sixty four thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
964048 Nine hundred sixty four thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
964049 Nine hundred sixty four thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
964050 Nine hundred sixty four thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ
964051 Nine hundred sixty four thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
964052 Nine hundred sixty four thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
964053 Nine hundred sixty four thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
964054 Nine hundred sixty four thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
964055 Nine hundred sixty four thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
964056 Nine hundred sixty four thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
964057 Nine hundred sixty four thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
964058 Nine hundred sixty four thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
964059 Nine hundred sixty four thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
964060 Nine hundred sixty four thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ
964061 Nine hundred sixty four thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
964062 Nine hundred sixty four thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
964063 Nine hundred sixty four thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
964064 Nine hundred sixty four thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
964065 Nine hundred sixty four thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
964066 Nine hundred sixty four thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
964067 Nine hundred sixty four thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
964068 Nine hundred sixty four thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
964069 Nine hundred sixty four thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
964070 Nine hundred sixty four thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
964071 Nine hundred sixty four thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
964072 Nine hundred sixty four thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
964073 Nine hundred sixty four thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
964074 Nine hundred sixty four thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
964075 Nine hundred sixty four thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
964076 Nine hundred sixty four thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
964077 Nine hundred sixty four thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
964078 Nine hundred sixty four thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
964079 Nine hundred sixty four thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
964080 Nine hundred sixty four thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ
964081 Nine hundred sixty four thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
964082 Nine hundred sixty four thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
964083 Nine hundred sixty four thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
964084 Nine hundred sixty four thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
964085 Nine hundred sixty four thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
964086 Nine hundred sixty four thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
964087 Nine hundred sixty four thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
964088 Nine hundred sixty four thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
964089 Nine hundred sixty four thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
964090 Nine hundred sixty four thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ
964091 Nine hundred sixty four thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
964092 Nine hundred sixty four thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
964093 Nine hundred sixty four thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
964094 Nine hundred sixty four thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
964095 Nine hundred sixty four thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
964096 Nine hundred sixty four thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
964097 Nine hundred sixty four thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
964098 Nine hundred sixty four thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
964099 Nine hundred sixty four thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
964100 Nine hundred sixty four thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 964001 ถึง 964100 (Nine hundred sixty four thousand and one to Nine hundred sixty four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 964101-964200, 964201-964300, 964301-964400, 964401-964500, 964501-964600, 964601-964700, 964701-964800, 964801-964900, 964901-965000, 965001-965100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 963901-964000, 963801-963900, 963701-963800, 963601-963700, 963501-963600, 963401-963500, 963301-963400, 963201-963300, 963101-963200, 963001-963100