วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 963401 ถึง 963500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 963401 ถึง 963500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 963401 ถึง 963500 (Nine hundred sixty three thousand four hundred and one to Nine hundred sixty three thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
963401 Nine hundred sixty three thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
963402 Nine hundred sixty three thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สอง
963403 Nine hundred sixty three thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม
963404 Nine hundred sixty three thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่
963405 Nine hundred sixty three thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
963406 Nine hundred sixty three thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก
963407 Nine hundred sixty three thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
963408 Nine hundred sixty three thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด
963409 Nine hundred sixty three thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
963410 Nine hundred sixty three thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
963411 Nine hundred sixty three thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
963412 Nine hundred sixty three thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
963413 Nine hundred sixty three thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
963414 Nine hundred sixty three thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
963415 Nine hundred sixty three thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
963416 Nine hundred sixty three thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
963417 Nine hundred sixty three thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
963418 Nine hundred sixty three thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
963419 Nine hundred sixty three thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
963420 Nine hundred sixty three thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
963421 Nine hundred sixty three thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
963422 Nine hundred sixty three thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
963423 Nine hundred sixty three thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
963424 Nine hundred sixty three thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
963425 Nine hundred sixty three thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
963426 Nine hundred sixty three thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
963427 Nine hundred sixty three thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
963428 Nine hundred sixty three thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
963429 Nine hundred sixty three thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
963430 Nine hundred sixty three thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
963431 Nine hundred sixty three thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
963432 Nine hundred sixty three thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
963433 Nine hundred sixty three thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
963434 Nine hundred sixty three thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
963435 Nine hundred sixty three thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
963436 Nine hundred sixty three thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
963437 Nine hundred sixty three thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
963438 Nine hundred sixty three thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
963439 Nine hundred sixty three thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
963440 Nine hundred sixty three thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
963441 Nine hundred sixty three thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
963442 Nine hundred sixty three thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
963443 Nine hundred sixty three thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
963444 Nine hundred sixty three thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
963445 Nine hundred sixty three thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
963446 Nine hundred sixty three thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
963447 Nine hundred sixty three thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
963448 Nine hundred sixty three thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
963449 Nine hundred sixty three thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
963450 Nine hundred sixty three thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
963451 Nine hundred sixty three thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
963452 Nine hundred sixty three thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
963453 Nine hundred sixty three thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
963454 Nine hundred sixty three thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
963455 Nine hundred sixty three thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
963456 Nine hundred sixty three thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
963457 Nine hundred sixty three thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
963458 Nine hundred sixty three thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
963459 Nine hundred sixty three thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
963460 Nine hundred sixty three thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
963461 Nine hundred sixty three thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
963462 Nine hundred sixty three thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
963463 Nine hundred sixty three thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
963464 Nine hundred sixty three thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
963465 Nine hundred sixty three thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
963466 Nine hundred sixty three thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
963467 Nine hundred sixty three thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
963468 Nine hundred sixty three thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
963469 Nine hundred sixty three thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
963470 Nine hundred sixty three thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
963471 Nine hundred sixty three thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
963472 Nine hundred sixty three thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
963473 Nine hundred sixty three thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
963474 Nine hundred sixty three thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
963475 Nine hundred sixty three thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
963476 Nine hundred sixty three thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
963477 Nine hundred sixty three thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
963478 Nine hundred sixty three thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
963479 Nine hundred sixty three thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
963480 Nine hundred sixty three thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
963481 Nine hundred sixty three thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
963482 Nine hundred sixty three thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
963483 Nine hundred sixty three thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
963484 Nine hundred sixty three thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
963485 Nine hundred sixty three thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
963486 Nine hundred sixty three thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
963487 Nine hundred sixty three thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
963488 Nine hundred sixty three thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
963489 Nine hundred sixty three thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
963490 Nine hundred sixty three thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
963491 Nine hundred sixty three thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
963492 Nine hundred sixty three thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
963493 Nine hundred sixty three thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
963494 Nine hundred sixty three thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
963495 Nine hundred sixty three thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
963496 Nine hundred sixty three thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
963497 Nine hundred sixty three thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
963498 Nine hundred sixty three thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
963499 Nine hundred sixty three thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
963500 Nine hundred sixty three thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 963401 ถึง 963500 (Nine hundred sixty three thousand four hundred and one to Nine hundred sixty three thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 963501-963600, 963601-963700, 963701-963800, 963801-963900, 963901-964000, 964001-964100, 964101-964200, 964201-964300, 964301-964400, 964401-964500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 963301-963400, 963201-963300, 963101-963200, 963001-963100, 962901-963000, 962801-962900, 962701-962800, 962601-962700, 962501-962600, 962401-962500