วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 963301 ถึง 963400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 963301 ถึง 963400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 963301 ถึง 963400 (Nine hundred sixty three thousand three hundred and one to Nine hundred sixty three thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
963301 Nine hundred sixty three thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
963302 Nine hundred sixty three thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สอง
963303 Nine hundred sixty three thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม
963304 Nine hundred sixty three thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่
963305 Nine hundred sixty three thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
963306 Nine hundred sixty three thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก
963307 Nine hundred sixty three thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
963308 Nine hundred sixty three thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด
963309 Nine hundred sixty three thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
963310 Nine hundred sixty three thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
963311 Nine hundred sixty three thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
963312 Nine hundred sixty three thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
963313 Nine hundred sixty three thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
963314 Nine hundred sixty three thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
963315 Nine hundred sixty three thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
963316 Nine hundred sixty three thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
963317 Nine hundred sixty three thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
963318 Nine hundred sixty three thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
963319 Nine hundred sixty three thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
963320 Nine hundred sixty three thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
963321 Nine hundred sixty three thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
963322 Nine hundred sixty three thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
963323 Nine hundred sixty three thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
963324 Nine hundred sixty three thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
963325 Nine hundred sixty three thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
963326 Nine hundred sixty three thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
963327 Nine hundred sixty three thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
963328 Nine hundred sixty three thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
963329 Nine hundred sixty three thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
963330 Nine hundred sixty three thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
963331 Nine hundred sixty three thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
963332 Nine hundred sixty three thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
963333 Nine hundred sixty three thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
963334 Nine hundred sixty three thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
963335 Nine hundred sixty three thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
963336 Nine hundred sixty three thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
963337 Nine hundred sixty three thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
963338 Nine hundred sixty three thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
963339 Nine hundred sixty three thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
963340 Nine hundred sixty three thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
963341 Nine hundred sixty three thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
963342 Nine hundred sixty three thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
963343 Nine hundred sixty three thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
963344 Nine hundred sixty three thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
963345 Nine hundred sixty three thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
963346 Nine hundred sixty three thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
963347 Nine hundred sixty three thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
963348 Nine hundred sixty three thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
963349 Nine hundred sixty three thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
963350 Nine hundred sixty three thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
963351 Nine hundred sixty three thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
963352 Nine hundred sixty three thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
963353 Nine hundred sixty three thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
963354 Nine hundred sixty three thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
963355 Nine hundred sixty three thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
963356 Nine hundred sixty three thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
963357 Nine hundred sixty three thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
963358 Nine hundred sixty three thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
963359 Nine hundred sixty three thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
963360 Nine hundred sixty three thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
963361 Nine hundred sixty three thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
963362 Nine hundred sixty three thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
963363 Nine hundred sixty three thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
963364 Nine hundred sixty three thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
963365 Nine hundred sixty three thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
963366 Nine hundred sixty three thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
963367 Nine hundred sixty three thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
963368 Nine hundred sixty three thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
963369 Nine hundred sixty three thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
963370 Nine hundred sixty three thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
963371 Nine hundred sixty three thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
963372 Nine hundred sixty three thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
963373 Nine hundred sixty three thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
963374 Nine hundred sixty three thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
963375 Nine hundred sixty three thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
963376 Nine hundred sixty three thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
963377 Nine hundred sixty three thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
963378 Nine hundred sixty three thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
963379 Nine hundred sixty three thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
963380 Nine hundred sixty three thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
963381 Nine hundred sixty three thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
963382 Nine hundred sixty three thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
963383 Nine hundred sixty three thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
963384 Nine hundred sixty three thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
963385 Nine hundred sixty three thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
963386 Nine hundred sixty three thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
963387 Nine hundred sixty three thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
963388 Nine hundred sixty three thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
963389 Nine hundred sixty three thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
963390 Nine hundred sixty three thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
963391 Nine hundred sixty three thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
963392 Nine hundred sixty three thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
963393 Nine hundred sixty three thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
963394 Nine hundred sixty three thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
963395 Nine hundred sixty three thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
963396 Nine hundred sixty three thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
963397 Nine hundred sixty three thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
963398 Nine hundred sixty three thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
963399 Nine hundred sixty three thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
963400 Nine hundred sixty three thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 963301 ถึง 963400 (Nine hundred sixty three thousand three hundred and one to Nine hundred sixty three thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 963401-963500, 963501-963600, 963601-963700, 963701-963800, 963801-963900, 963901-964000, 964001-964100, 964101-964200, 964201-964300, 964301-964400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 963201-963300, 963101-963200, 963001-963100, 962901-963000, 962801-962900, 962701-962800, 962601-962700, 962501-962600, 962401-962500, 962301-962400