วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 963001 ถึง 963100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 963001 ถึง 963100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 963001 ถึง 963100 (Nine hundred sixty three thousand and one to Nine hundred sixty three thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
963001 Nine hundred sixty three thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง
963002 Nine hundred sixty three thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สอง
963003 Nine hundred sixty three thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม
963004 Nine hundred sixty three thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่
963005 Nine hundred sixty three thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า
963006 Nine hundred sixty three thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก
963007 Nine hundred sixty three thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด
963008 Nine hundred sixty three thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด
963009 Nine hundred sixty three thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า
963010 Nine hundred sixty three thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สิบ
963011 Nine hundred sixty three thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
963012 Nine hundred sixty three thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สอง
963013 Nine hundred sixty three thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สาม
963014 Nine hundred sixty three thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สี่
963015 Nine hundred sixty three thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​ห้า
963016 Nine hundred sixty three thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​หก
963017 Nine hundred sixty three thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
963018 Nine hundred sixty three thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​แปด
963019 Nine hundred sixty three thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เก้า
963020 Nine hundred sixty three thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ
963021 Nine hundred sixty three thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
963022 Nine hundred sixty three thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
963023 Nine hundred sixty three thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
963024 Nine hundred sixty three thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
963025 Nine hundred sixty three thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
963026 Nine hundred sixty three thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
963027 Nine hundred sixty three thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
963028 Nine hundred sixty three thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
963029 Nine hundred sixty three thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
963030 Nine hundred sixty three thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ
963031 Nine hundred sixty three thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
963032 Nine hundred sixty three thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
963033 Nine hundred sixty three thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
963034 Nine hundred sixty three thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
963035 Nine hundred sixty three thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
963036 Nine hundred sixty three thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
963037 Nine hundred sixty three thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
963038 Nine hundred sixty three thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
963039 Nine hundred sixty three thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
963040 Nine hundred sixty three thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ
963041 Nine hundred sixty three thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
963042 Nine hundred sixty three thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
963043 Nine hundred sixty three thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
963044 Nine hundred sixty three thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
963045 Nine hundred sixty three thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
963046 Nine hundred sixty three thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
963047 Nine hundred sixty three thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
963048 Nine hundred sixty three thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
963049 Nine hundred sixty three thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
963050 Nine hundred sixty three thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ
963051 Nine hundred sixty three thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
963052 Nine hundred sixty three thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
963053 Nine hundred sixty three thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
963054 Nine hundred sixty three thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
963055 Nine hundred sixty three thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
963056 Nine hundred sixty three thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
963057 Nine hundred sixty three thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
963058 Nine hundred sixty three thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
963059 Nine hundred sixty three thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
963060 Nine hundred sixty three thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ
963061 Nine hundred sixty three thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
963062 Nine hundred sixty three thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
963063 Nine hundred sixty three thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
963064 Nine hundred sixty three thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
963065 Nine hundred sixty three thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
963066 Nine hundred sixty three thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​หก
963067 Nine hundred sixty three thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
963068 Nine hundred sixty three thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
963069 Nine hundred sixty three thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
963070 Nine hundred sixty three thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
963071 Nine hundred sixty three thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
963072 Nine hundred sixty three thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
963073 Nine hundred sixty three thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
963074 Nine hundred sixty three thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
963075 Nine hundred sixty three thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
963076 Nine hundred sixty three thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
963077 Nine hundred sixty three thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
963078 Nine hundred sixty three thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
963079 Nine hundred sixty three thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
963080 Nine hundred sixty three thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ
963081 Nine hundred sixty three thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
963082 Nine hundred sixty three thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
963083 Nine hundred sixty three thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
963084 Nine hundred sixty three thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
963085 Nine hundred sixty three thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
963086 Nine hundred sixty three thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
963087 Nine hundred sixty three thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
963088 Nine hundred sixty three thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
963089 Nine hundred sixty three thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
963090 Nine hundred sixty three thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ
963091 Nine hundred sixty three thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
963092 Nine hundred sixty three thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
963093 Nine hundred sixty three thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
963094 Nine hundred sixty three thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
963095 Nine hundred sixty three thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
963096 Nine hundred sixty three thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
963097 Nine hundred sixty three thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
963098 Nine hundred sixty three thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
963099 Nine hundred sixty three thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
963100 Nine hundred sixty three thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 963001 ถึง 963100 (Nine hundred sixty three thousand and one to Nine hundred sixty three thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 963101-963200, 963201-963300, 963301-963400, 963401-963500, 963501-963600, 963601-963700, 963701-963800, 963801-963900, 963901-964000, 964001-964100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 962901-963000, 962801-962900, 962701-962800, 962601-962700, 962501-962600, 962401-962500, 962301-962400, 962201-962300, 962101-962200, 962001-962100