วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 962001 ถึง 962100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 962001 ถึง 962100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 962001 ถึง 962100 (Nine hundred sixty two thousand and one to Nine hundred sixty two thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
962001 Nine hundred sixty two thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง
962002 Nine hundred sixty two thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สอง
962003 Nine hundred sixty two thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม
962004 Nine hundred sixty two thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สี่
962005 Nine hundred sixty two thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ห้า
962006 Nine hundred sixty two thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​หก
962007 Nine hundred sixty two thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด
962008 Nine hundred sixty two thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​แปด
962009 Nine hundred sixty two thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า
962010 Nine hundred sixty two thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สิบ
962011 Nine hundred sixty two thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
962012 Nine hundred sixty two thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สอง
962013 Nine hundred sixty two thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สาม
962014 Nine hundred sixty two thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สี่
962015 Nine hundred sixty two thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​ห้า
962016 Nine hundred sixty two thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​หก
962017 Nine hundred sixty two thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
962018 Nine hundred sixty two thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​แปด
962019 Nine hundred sixty two thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เก้า
962020 Nine hundred sixty two thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ
962021 Nine hundred sixty two thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
962022 Nine hundred sixty two thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
962023 Nine hundred sixty two thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
962024 Nine hundred sixty two thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
962025 Nine hundred sixty two thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
962026 Nine hundred sixty two thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
962027 Nine hundred sixty two thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
962028 Nine hundred sixty two thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
962029 Nine hundred sixty two thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
962030 Nine hundred sixty two thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ
962031 Nine hundred sixty two thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
962032 Nine hundred sixty two thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
962033 Nine hundred sixty two thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
962034 Nine hundred sixty two thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
962035 Nine hundred sixty two thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
962036 Nine hundred sixty two thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
962037 Nine hundred sixty two thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
962038 Nine hundred sixty two thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
962039 Nine hundred sixty two thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
962040 Nine hundred sixty two thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ
962041 Nine hundred sixty two thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
962042 Nine hundred sixty two thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
962043 Nine hundred sixty two thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
962044 Nine hundred sixty two thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
962045 Nine hundred sixty two thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
962046 Nine hundred sixty two thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
962047 Nine hundred sixty two thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
962048 Nine hundred sixty two thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
962049 Nine hundred sixty two thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
962050 Nine hundred sixty two thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ
962051 Nine hundred sixty two thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
962052 Nine hundred sixty two thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
962053 Nine hundred sixty two thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
962054 Nine hundred sixty two thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
962055 Nine hundred sixty two thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
962056 Nine hundred sixty two thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
962057 Nine hundred sixty two thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
962058 Nine hundred sixty two thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
962059 Nine hundred sixty two thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
962060 Nine hundred sixty two thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ
962061 Nine hundred sixty two thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
962062 Nine hundred sixty two thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
962063 Nine hundred sixty two thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
962064 Nine hundred sixty two thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
962065 Nine hundred sixty two thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
962066 Nine hundred sixty two thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
962067 Nine hundred sixty two thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
962068 Nine hundred sixty two thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
962069 Nine hundred sixty two thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
962070 Nine hundred sixty two thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
962071 Nine hundred sixty two thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
962072 Nine hundred sixty two thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
962073 Nine hundred sixty two thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
962074 Nine hundred sixty two thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
962075 Nine hundred sixty two thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
962076 Nine hundred sixty two thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
962077 Nine hundred sixty two thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
962078 Nine hundred sixty two thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
962079 Nine hundred sixty two thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
962080 Nine hundred sixty two thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ
962081 Nine hundred sixty two thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
962082 Nine hundred sixty two thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
962083 Nine hundred sixty two thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
962084 Nine hundred sixty two thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
962085 Nine hundred sixty two thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
962086 Nine hundred sixty two thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
962087 Nine hundred sixty two thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
962088 Nine hundred sixty two thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
962089 Nine hundred sixty two thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
962090 Nine hundred sixty two thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ
962091 Nine hundred sixty two thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
962092 Nine hundred sixty two thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
962093 Nine hundred sixty two thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
962094 Nine hundred sixty two thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
962095 Nine hundred sixty two thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
962096 Nine hundred sixty two thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
962097 Nine hundred sixty two thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
962098 Nine hundred sixty two thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
962099 Nine hundred sixty two thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
962100 Nine hundred sixty two thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 962001 ถึง 962100 (Nine hundred sixty two thousand and one to Nine hundred sixty two thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 962101-962200, 962201-962300, 962301-962400, 962401-962500, 962501-962600, 962601-962700, 962701-962800, 962801-962900, 962901-963000, 963001-963100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 961901-962000, 961801-961900, 961701-961800, 961601-961700, 961501-961600, 961401-961500, 961301-961400, 961201-961300, 961101-961200, 961001-961100