วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 960701 ถึง 960800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 960701 ถึง 960800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 960701 ถึง 960800 (Nine hundred sixty thousand seven hundred and one to Nine hundred sixty thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
960701 Nine hundred sixty thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
960702 Nine hundred sixty thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สอง
960703 Nine hundred sixty thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม
960704 Nine hundred sixty thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่
960705 Nine hundred sixty thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า
960706 Nine hundred sixty thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก
960707 Nine hundred sixty thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
960708 Nine hundred sixty thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด
960709 Nine hundred sixty thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า
960710 Nine hundred sixty thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ
960711 Nine hundred sixty thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
960712 Nine hundred sixty thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
960713 Nine hundred sixty thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
960714 Nine hundred sixty thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
960715 Nine hundred sixty thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
960716 Nine hundred sixty thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
960717 Nine hundred sixty thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
960718 Nine hundred sixty thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
960719 Nine hundred sixty thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
960720 Nine hundred sixty thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
960721 Nine hundred sixty thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
960722 Nine hundred sixty thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
960723 Nine hundred sixty thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
960724 Nine hundred sixty thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
960725 Nine hundred sixty thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
960726 Nine hundred sixty thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
960727 Nine hundred sixty thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
960728 Nine hundred sixty thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
960729 Nine hundred sixty thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
960730 Nine hundred sixty thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
960731 Nine hundred sixty thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
960732 Nine hundred sixty thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
960733 Nine hundred sixty thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
960734 Nine hundred sixty thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
960735 Nine hundred sixty thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
960736 Nine hundred sixty thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
960737 Nine hundred sixty thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
960738 Nine hundred sixty thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
960739 Nine hundred sixty thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
960740 Nine hundred sixty thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
960741 Nine hundred sixty thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
960742 Nine hundred sixty thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
960743 Nine hundred sixty thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
960744 Nine hundred sixty thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
960745 Nine hundred sixty thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
960746 Nine hundred sixty thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
960747 Nine hundred sixty thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
960748 Nine hundred sixty thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
960749 Nine hundred sixty thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
960750 Nine hundred sixty thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
960751 Nine hundred sixty thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
960752 Nine hundred sixty thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
960753 Nine hundred sixty thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
960754 Nine hundred sixty thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
960755 Nine hundred sixty thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
960756 Nine hundred sixty thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
960757 Nine hundred sixty thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
960758 Nine hundred sixty thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
960759 Nine hundred sixty thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
960760 Nine hundred sixty thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
960761 Nine hundred sixty thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
960762 Nine hundred sixty thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
960763 Nine hundred sixty thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
960764 Nine hundred sixty thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
960765 Nine hundred sixty thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
960766 Nine hundred sixty thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
960767 Nine hundred sixty thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
960768 Nine hundred sixty thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
960769 Nine hundred sixty thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
960770 Nine hundred sixty thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
960771 Nine hundred sixty thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
960772 Nine hundred sixty thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
960773 Nine hundred sixty thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
960774 Nine hundred sixty thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
960775 Nine hundred sixty thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
960776 Nine hundred sixty thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
960777 Nine hundred sixty thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
960778 Nine hundred sixty thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
960779 Nine hundred sixty thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
960780 Nine hundred sixty thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
960781 Nine hundred sixty thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
960782 Nine hundred sixty thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
960783 Nine hundred sixty thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
960784 Nine hundred sixty thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
960785 Nine hundred sixty thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
960786 Nine hundred sixty thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
960787 Nine hundred sixty thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
960788 Nine hundred sixty thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
960789 Nine hundred sixty thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
960790 Nine hundred sixty thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
960791 Nine hundred sixty thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
960792 Nine hundred sixty thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
960793 Nine hundred sixty thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
960794 Nine hundred sixty thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
960795 Nine hundred sixty thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
960796 Nine hundred sixty thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
960797 Nine hundred sixty thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
960798 Nine hundred sixty thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
960799 Nine hundred sixty thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
960800 Nine hundred sixty thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 960701 ถึง 960800 (Nine hundred sixty thousand seven hundred and one to Nine hundred sixty thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 960801-960900, 960901-961000, 961001-961100, 961101-961200, 961201-961300, 961301-961400, 961401-961500, 961501-961600, 961601-961700, 961701-961800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 960601-960700, 960501-960600, 960401-960500, 960301-960400, 960201-960300, 960101-960200, 960001-960100, 959901-960000, 959801-959900, 959701-959800