วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 960501 ถึง 960600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 960501 ถึง 960600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 960501 ถึง 960600 (Nine hundred sixty thousand five hundred and one to Nine hundred sixty thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
960501 Nine hundred sixty thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
960502 Nine hundred sixty thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สอง
960503 Nine hundred sixty thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม
960504 Nine hundred sixty thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่
960505 Nine hundred sixty thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า
960506 Nine hundred sixty thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก
960507 Nine hundred sixty thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด
960508 Nine hundred sixty thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด
960509 Nine hundred sixty thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า
960510 Nine hundred sixty thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ
960511 Nine hundred sixty thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
960512 Nine hundred sixty thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
960513 Nine hundred sixty thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
960514 Nine hundred sixty thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
960515 Nine hundred sixty thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
960516 Nine hundred sixty thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
960517 Nine hundred sixty thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
960518 Nine hundred sixty thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
960519 Nine hundred sixty thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
960520 Nine hundred sixty thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
960521 Nine hundred sixty thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
960522 Nine hundred sixty thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
960523 Nine hundred sixty thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
960524 Nine hundred sixty thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
960525 Nine hundred sixty thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
960526 Nine hundred sixty thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
960527 Nine hundred sixty thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
960528 Nine hundred sixty thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
960529 Nine hundred sixty thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
960530 Nine hundred sixty thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
960531 Nine hundred sixty thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
960532 Nine hundred sixty thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
960533 Nine hundred sixty thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
960534 Nine hundred sixty thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
960535 Nine hundred sixty thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
960536 Nine hundred sixty thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
960537 Nine hundred sixty thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
960538 Nine hundred sixty thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
960539 Nine hundred sixty thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
960540 Nine hundred sixty thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
960541 Nine hundred sixty thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
960542 Nine hundred sixty thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
960543 Nine hundred sixty thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
960544 Nine hundred sixty thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
960545 Nine hundred sixty thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
960546 Nine hundred sixty thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
960547 Nine hundred sixty thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
960548 Nine hundred sixty thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
960549 Nine hundred sixty thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
960550 Nine hundred sixty thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
960551 Nine hundred sixty thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
960552 Nine hundred sixty thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
960553 Nine hundred sixty thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
960554 Nine hundred sixty thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
960555 Nine hundred sixty thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
960556 Nine hundred sixty thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
960557 Nine hundred sixty thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
960558 Nine hundred sixty thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
960559 Nine hundred sixty thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
960560 Nine hundred sixty thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
960561 Nine hundred sixty thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
960562 Nine hundred sixty thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
960563 Nine hundred sixty thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
960564 Nine hundred sixty thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
960565 Nine hundred sixty thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
960566 Nine hundred sixty thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
960567 Nine hundred sixty thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
960568 Nine hundred sixty thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
960569 Nine hundred sixty thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
960570 Nine hundred sixty thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
960571 Nine hundred sixty thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
960572 Nine hundred sixty thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
960573 Nine hundred sixty thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
960574 Nine hundred sixty thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
960575 Nine hundred sixty thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
960576 Nine hundred sixty thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
960577 Nine hundred sixty thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
960578 Nine hundred sixty thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
960579 Nine hundred sixty thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
960580 Nine hundred sixty thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
960581 Nine hundred sixty thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
960582 Nine hundred sixty thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
960583 Nine hundred sixty thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
960584 Nine hundred sixty thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
960585 Nine hundred sixty thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
960586 Nine hundred sixty thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
960587 Nine hundred sixty thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
960588 Nine hundred sixty thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
960589 Nine hundred sixty thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
960590 Nine hundred sixty thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
960591 Nine hundred sixty thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
960592 Nine hundred sixty thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
960593 Nine hundred sixty thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
960594 Nine hundred sixty thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
960595 Nine hundred sixty thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
960596 Nine hundred sixty thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
960597 Nine hundred sixty thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
960598 Nine hundred sixty thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
960599 Nine hundred sixty thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
960600 Nine hundred sixty thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 960501 ถึง 960600 (Nine hundred sixty thousand five hundred and one to Nine hundred sixty thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 960601-960700, 960701-960800, 960801-960900, 960901-961000, 961001-961100, 961101-961200, 961201-961300, 961301-961400, 961401-961500, 961501-961600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 960401-960500, 960301-960400, 960201-960300, 960101-960200, 960001-960100, 959901-960000, 959801-959900, 959701-959800, 959601-959700, 959501-959600