วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 960201 ถึง 960300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 960201 ถึง 960300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 960201 ถึง 960300 (Nine hundred sixty thousand two hundred and one to Nine hundred sixty thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
960201 Nine hundred sixty thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​หนึ่ง
960202 Nine hundred sixty thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สอง
960203 Nine hundred sixty thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม
960204 Nine hundred sixty thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่
960205 Nine hundred sixty thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า
960206 Nine hundred sixty thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​หก
960207 Nine hundred sixty thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด
960208 Nine hundred sixty thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด
960209 Nine hundred sixty thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า
960210 Nine hundred sixty thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ
960211 Nine hundred sixty thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
960212 Nine hundred sixty thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
960213 Nine hundred sixty thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
960214 Nine hundred sixty thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
960215 Nine hundred sixty thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
960216 Nine hundred sixty thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​หก
960217 Nine hundred sixty thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
960218 Nine hundred sixty thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
960219 Nine hundred sixty thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
960220 Nine hundred sixty thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
960221 Nine hundred sixty thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
960222 Nine hundred sixty thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
960223 Nine hundred sixty thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
960224 Nine hundred sixty thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
960225 Nine hundred sixty thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
960226 Nine hundred sixty thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
960227 Nine hundred sixty thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
960228 Nine hundred sixty thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
960229 Nine hundred sixty thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
960230 Nine hundred sixty thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
960231 Nine hundred sixty thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
960232 Nine hundred sixty thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
960233 Nine hundred sixty thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
960234 Nine hundred sixty thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
960235 Nine hundred sixty thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
960236 Nine hundred sixty thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
960237 Nine hundred sixty thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
960238 Nine hundred sixty thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
960239 Nine hundred sixty thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
960240 Nine hundred sixty thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
960241 Nine hundred sixty thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
960242 Nine hundred sixty thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
960243 Nine hundred sixty thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
960244 Nine hundred sixty thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
960245 Nine hundred sixty thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
960246 Nine hundred sixty thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
960247 Nine hundred sixty thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
960248 Nine hundred sixty thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
960249 Nine hundred sixty thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
960250 Nine hundred sixty thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
960251 Nine hundred sixty thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
960252 Nine hundred sixty thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
960253 Nine hundred sixty thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
960254 Nine hundred sixty thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
960255 Nine hundred sixty thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
960256 Nine hundred sixty thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
960257 Nine hundred sixty thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
960258 Nine hundred sixty thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
960259 Nine hundred sixty thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
960260 Nine hundred sixty thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ
960261 Nine hundred sixty thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
960262 Nine hundred sixty thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
960263 Nine hundred sixty thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
960264 Nine hundred sixty thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
960265 Nine hundred sixty thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
960266 Nine hundred sixty thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
960267 Nine hundred sixty thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
960268 Nine hundred sixty thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
960269 Nine hundred sixty thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
960270 Nine hundred sixty thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
960271 Nine hundred sixty thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
960272 Nine hundred sixty thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
960273 Nine hundred sixty thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
960274 Nine hundred sixty thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
960275 Nine hundred sixty thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
960276 Nine hundred sixty thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
960277 Nine hundred sixty thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
960278 Nine hundred sixty thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
960279 Nine hundred sixty thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
960280 Nine hundred sixty thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
960281 Nine hundred sixty thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
960282 Nine hundred sixty thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
960283 Nine hundred sixty thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
960284 Nine hundred sixty thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
960285 Nine hundred sixty thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
960286 Nine hundred sixty thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
960287 Nine hundred sixty thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
960288 Nine hundred sixty thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
960289 Nine hundred sixty thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
960290 Nine hundred sixty thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
960291 Nine hundred sixty thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
960292 Nine hundred sixty thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
960293 Nine hundred sixty thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
960294 Nine hundred sixty thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
960295 Nine hundred sixty thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
960296 Nine hundred sixty thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
960297 Nine hundred sixty thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
960298 Nine hundred sixty thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
960299 Nine hundred sixty thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
960300 Nine hundred sixty thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 960201 ถึง 960300 (Nine hundred sixty thousand two hundred and one to Nine hundred sixty thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 960301-960400, 960401-960500, 960501-960600, 960601-960700, 960701-960800, 960801-960900, 960901-961000, 961001-961100, 961101-961200, 961201-961300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 960101-960200, 960001-960100, 959901-960000, 959801-959900, 959701-959800, 959601-959700, 959501-959600, 959401-959500, 959301-959400, 959201-959300