วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 9601 ถึง 9700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 9601 ถึง 9700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 9601 ถึง 9700 (Nine thousand six hundred and one to Nine thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
9601 Nine thousand six hundred and oneไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
9602 Nine thousand six hundred and twoไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​พัน​หก​ร้อย​สอง
9603 Nine thousand six hundred and threeไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม
9604 Nine thousand six hundred and fourไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่
9605 Nine thousand six hundred and fiveไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า
9606 Nine thousand six hundred and sixไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก
9607 Nine thousand six hundred and sevenไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
9608 Nine thousand six hundred and eightไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด
9609 Nine thousand six hundred and nineไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า
9610 Nine thousand six hundred and tenไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ
9611 Nine thousand six hundred and elevenไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
9612 Nine thousand six hundred and twelveไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
9613 Nine thousand six hundred and thirteenไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
9614 Nine thousand six hundred and fourteenไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
9615 Nine thousand six hundred and fifteenไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
9616 Nine thousand six hundred and sixteenไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
9617 Nine thousand six hundred and seventeenไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
9618 Nine thousand six hundred and eighteenไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
9619 Nine thousand six hundred and nineteenไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
9620 Nine thousand six hundred and twentyไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
9621 Nine thousand six hundred and twenty oneไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
9622 Nine thousand six hundred and twenty twoไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
9623 Nine thousand six hundred and twenty threeไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
9624 Nine thousand six hundred and twenty fourไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
9625 Nine thousand six hundred and twenty fiveไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
9626 Nine thousand six hundred and twenty sixไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
9627 Nine thousand six hundred and twenty sevenไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
9628 Nine thousand six hundred and twenty eightไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
9629 Nine thousand six hundred and twenty nineไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
9630 Nine thousand six hundred and thirtyไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
9631 Nine thousand six hundred and thirty oneไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
9632 Nine thousand six hundred and thirty twoไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
9633 Nine thousand six hundred and thirty threeไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
9634 Nine thousand six hundred and thirty fourไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
9635 Nine thousand six hundred and thirty fiveไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
9636 Nine thousand six hundred and thirty sixไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
9637 Nine thousand six hundred and thirty sevenไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
9638 Nine thousand six hundred and thirty eightไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
9639 Nine thousand six hundred and thirty nineไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
9640 Nine thousand six hundred and fortyไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
9641 Nine thousand six hundred and forty oneไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
9642 Nine thousand six hundred and forty twoไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
9643 Nine thousand six hundred and forty threeไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
9644 Nine thousand six hundred and forty fourไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
9645 Nine thousand six hundred and forty fiveไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
9646 Nine thousand six hundred and forty sixไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
9647 Nine thousand six hundred and forty sevenไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
9648 Nine thousand six hundred and forty eightไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
9649 Nine thousand six hundred and forty nineไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
9650 Nine thousand six hundred and fiftyไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
9651 Nine thousand six hundred and fifty oneไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
9652 Nine thousand six hundred and fifty twoไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
9653 Nine thousand six hundred and fifty threeไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
9654 Nine thousand six hundred and fifty fourไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
9655 Nine thousand six hundred and fifty fiveไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
9656 Nine thousand six hundred and fifty sixไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
9657 Nine thousand six hundred and fifty sevenไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
9658 Nine thousand six hundred and fifty eightไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
9659 Nine thousand six hundred and fifty nineไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
9660 Nine thousand six hundred and sixtyไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
9661 Nine thousand six hundred and sixty oneไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
9662 Nine thousand six hundred and sixty twoไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
9663 Nine thousand six hundred and sixty threeไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
9664 Nine thousand six hundred and sixty fourไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
9665 Nine thousand six hundred and sixty fiveไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
9666 Nine thousand six hundred and sixty sixไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
9667 Nine thousand six hundred and sixty sevenไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
9668 Nine thousand six hundred and sixty eightไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
9669 Nine thousand six hundred and sixty nineไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
9670 Nine thousand six hundred and seventyไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
9671 Nine thousand six hundred and seventy oneไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
9672 Nine thousand six hundred and seventy twoไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
9673 Nine thousand six hundred and seventy threeไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
9674 Nine thousand six hundred and seventy fourไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
9675 Nine thousand six hundred and seventy fiveไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
9676 Nine thousand six hundred and seventy sixไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
9677 Nine thousand six hundred and seventy sevenไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
9678 Nine thousand six hundred and seventy eightไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
9679 Nine thousand six hundred and seventy nineไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
9680 Nine thousand six hundred and eightyไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
9681 Nine thousand six hundred and eighty oneไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
9682 Nine thousand six hundred and eighty twoไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
9683 Nine thousand six hundred and eighty threeไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
9684 Nine thousand six hundred and eighty fourไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
9685 Nine thousand six hundred and eighty fiveไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
9686 Nine thousand six hundred and eighty sixไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
9687 Nine thousand six hundred and eighty sevenไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
9688 Nine thousand six hundred and eighty eightไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
9689 Nine thousand six hundred and eighty nineไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
9690 Nine thousand six hundred and ninetyไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
9691 Nine thousand six hundred and ninety oneไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
9692 Nine thousand six hundred and ninety twoไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
9693 Nine thousand six hundred and ninety threeไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
9694 Nine thousand six hundred and ninety fourไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
9695 Nine thousand six hundred and ninety fiveไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
9696 Nine thousand six hundred and ninety sixไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
9697 Nine thousand six hundred and ninety sevenไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
9698 Nine thousand six hundred and ninety eightไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
9699 Nine thousand six hundred and ninety nineไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
9700 Nine thousand seven hundredไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 9601 ถึง 9700 (Nine thousand six hundred and one to Nine thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 9701-9800, 9801-9900, 9901-10000, 10001-10100, 10101-10200, 10201-10300, 10301-10400, 10401-10500, 10501-10600, 10601-10700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 9501-9600, 9401-9500, 9301-9400, 9201-9300, 9101-9200, 9001-9100, 8901-9000, 8801-8900, 8701-8800, 8601-8700